ZAPOZNAJ SIĘ...
 

 

 


 

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 roku 
o kompatybilności elektromagnetycznej 
Dz.U.2007.82.556

USTAWA z dnia 17 lutego 2005 roku
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Dz.U.2005.64.565

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 roku
Prawo telekomunikacyjne
Dz.U.2004.171.1800

USTAWA z dnia 18 lipca 2002 roku 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Dz.U.2016.1030

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 roku 
o ochronie baz danych 
Dz.U.2001.128.1402 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 marca 2013 roku
w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług
Dz.U.2013.386

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku
w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
Dz.U.2011.206.1216

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 roku
w sprawie opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego
Dz.U.2011.159.949

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 roku
w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego
Dz.U.2011.159.948

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.07.2011 roku
w sprawie wzoru świadectwa akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego
Dz.U.2011.156.926

ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2011 roku
w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia
Dz.U.2011.130.754

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.04.2011 roku
w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Dz.U.2011.93.547

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.04.2011 roku
w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej 
Dz.U.2011.93.546

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2011 roku
w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników
Dz.U.2011.93.545

ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2010 roku
w sprawie danych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa
Dz.U.2010.196.1302

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10.09.2010r.
w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych
Dz.U.2010.177.1195

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2010 roku
w sprawie szczegółowych zasad wykonywania działalności telekomunikacyjnej w Sieci Łączności Rządowej
Dz.U.2010.177.1192

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2010 roku
w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń
Dz.U.2010.15.77
Dz.U.2016.1798

ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie wzoru formularza służącego do przekazywania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji dotyczących udostępniania danych
Dz.U.2010.3.15

ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 roku
w sprawie szczegółowego wykazu danych oraz rodzajów operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązanych do ich zatrzymywania i przechowywania
Dz.U.2009.226.1828

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 roku
w sprawie systemu teleinformatycznego przemieszczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju
Dz.U.2009.32.230

ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 roku
w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w urzędach administracji publicznej
Dz.U.2007.216.1610

ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 roku
w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
Dz.U.2007.216.1609

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 roku
w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenie wytwarzające pole elektromagnetyczne powoduje zakłócenia pracy innego urządzenia
Dz.U.2007.175.1227

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2007 r.
w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej
Dz.U.2007.151.1078

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.06.2007 roku
w sprawie wzorów kart rejestracyjnych oraz sposobu ich wypełniania
Dz.U.2007.127.881

ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie wykonywania przez operatorów zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego
Dz.U.2007.90.603

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.01.2007 roku
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
Dz.U.2007.10.68

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.11.2006 roku
w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych
Dz.U.2006.227.1664

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2.11.2006 roku
w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych
Dz.U.2006.206.1519

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30.10.2006 roku
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi
Dz.U.2006.206.1518

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30.10.2006 roku
w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych
Dz.U.2006.206.1517

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2005 roku
w sprawie postępowania z dokumentami związanymi z dokonywaniem niektórych czynności regulowanych ustawą o obrocie instrumentami finansowymi
Dz.U.2005.242.2041

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 roku
w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
Dz.U.2005.205.1692

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku
w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym
Dz.U.2005.200.1651

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 roku
w sprawie wypełniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego
Dz.U.2005.187.1568

ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2005 roku
w sprawie szczegółowych wymagań związanych z połączeniem sieci telekomunikacyjnych
Dz.U.2005.160.1349

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 sierpnia 2004 roku
w sprawie homologacji systemów informatycznych stosowanych w urzędach pracy
Dz.U.2004.204.2085

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25.10.2004 roku
w sprawie wzoru karty zapytania oraz sposobu jej wypełnienia
Dz.U.2004.242.2425

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 roku
w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa
Dz.U.2004.180.1855

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.04.2004r.
w sprawie homologacji systemów informatycznych stosowanych w urzędach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych
Dz.U.2004.127.1323

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.042004 roku
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
Dz.U.2004.100.1024

ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2004 roku
w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji do gromadzenia wykazów połączeń telefonicznych i innych przekazów informacji oraz sposobów zabezpieczania danych informatycznych
Dz.U.2004.100.1023

ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 roku
w sprawie planu działań operatora w sytuacjach szczególnych zagrożeń
Dz.U.2004.12.106

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 roku
w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia
Dz.U.2003.193.1889

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 roku
w sprawie zasad tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu podpisu elektronicznego, dokumentów bankowych sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji.
Dz.U.2003.51.442

ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2003 roku
w sprawie wykonywania przez operatorów zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Dz.U.2003.19.166
 

 

 


 

USTAWA z dnia 18 września 2001 roku 
o podpisie elektronicznym
Dz.U.2001.130.1450  

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 grudnia 1999 roku
w sprawie ramowych warunków Wspólnoty dla podpisu elektronicznego
(99/93/WE) 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego,
którymi powinny być opatrzone
Dz.U.2010.259.1769

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone
Dz.U.2010.259.1768

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 roku
w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego
Dz.U.2002.128.1094

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002 roku 
w sprawie wzoru i szczegółowego zakresu wniosku o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym
Dz.U.2002.128.1097

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002 roku
w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym
Dz.U.2002.128.1098

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002 roku
w sprawie sposobu prowadzenia rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru
Dz.U.2002.128.1099

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002 roku
w sprawie określenia zasad wynagradzania za przeprowadzenie kontroli podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym
Dz.U.2002.128.1100

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2002 roku
w sprawie określenia szczegółowego trybu tworzenia i wydawania zaświadczenia certyfikacyjnego związanego z podpisem elektronicznym
Dz.U.2002.128.1101
 

 

 

Program "INSPEKTOR" v.2.0 - pozwala na uzyskanie pełnej informacji o przeglądanym komputerze bez potrzeby błądzenia po zakamarkach systemu.
/autor - Grzegorz Gajkowski/
Program "ŚLEDCZY" - pokazuje na bieżąco w jaki sposób powstają logi systemowe i dowodzi tezie, że żadna wykonywana przez użytkownika czynność nie może zostać ukryta. Przeznaczony jest do szkoleń z zakresu ochrony informacji.
/autor - Grzegorz Gajkowski/
Program "POSZUKIWACZ" - potrafiący w tempie szybszym niż systemowa wyszukiwarka znaleźć pliki o określonej nazwie lub zawierające interesującą nas treść. /autor - Grzegorz Gajkowski/
Zalecenia Microsoftu dla systemu operacyjnego Windows Vista
Zalecenia NSA dla systemu operacyjnego Windows Vista
Zalecenia NSA dla systemu operacyjnego Windows XP (cz. 1)
Zalecenia NSA dla systemu operacyjnego Windows XP (cz. 2)
RootkitRevealer to zaawansowane narzędzie pozwalające na detekcję i usuwanie programów typu rootkit i programów związanych z rootkitami. Program potrafi wykryć i usunąć wszystkie rootkity.
GMER pełni funkcję detektora rootkitów oraz zaawansowanego monitora systemu. Program umożliwia usuwanie różnego typu złośliwego oprogramowania takiego jak wirusy, rootkity, spyware i adware. Dodatkowo pozwala na zarządzanie procesami, modułami, usługami, autostartem, a także innymi składnikami systemu operacyjnego.
PromqryUI służy do wykrywania złośliwego oprogramowania w sieci np. sniffera oraz podatności sieci.
TList wyświetla m.in. listę aktywnych procesów. Informuje, które porty są aktywne w systemie, oraz które programy z nich korzystają.
Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) to doskonałe narzędzie, proste w obsłudze i przeznaczone dla specjalistów IT, które pozwala na stwierdzenie jak zabezpieczony jest nasz system, a także na utrzymanie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń w sieci.
Personal Software Inspector (PSI) służy do wyszukiwania i pobierania niezbędnych poprawek oraz łat bezpieczeństwa zainstalowanych programów. O każdym znalezionym programie można uzyskać szczegółowe informacje, włącznie z linkami do specjalnych narzędzi służących do odinstalowania danej aplikacji.
Secunia Corporate Software Inspector (CSI) skanuje wszystkie komputery w sieci i pobiera niezbędne poprawki bezpieczeństwa. Informuje również użytkownika, jeśli jakiś program przestał być wspierany przez producenta.
Jeżeli masz problem z zakupem jakiegokolwiek oprogramowania napisz - postaramy się sprostać Twoim wymaganiom. Zapoznaj się z pełną ofertą dotyczącą oprogramowania więcej