Dz.U.2004.100.1023

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji - do gromadzenia wykazów połączeń telefonicznych i innych przekazów informacji oraz sposobów zabezpieczania danych informatycznych


Na podstawie art. 218b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:


§ 1.
1. Rozporządzenie określa:

1) sposób technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji, do gromadzenia wykazów połączeń telefonicznych i innych przekazów informacji, zwanych dalej "wykazami przekazów informacji";
2) sposoby zabezpieczania danych informatycznych w urządzeniach zawierających te dane oraz w systemach i na nośnikach informatycznych, w tym danych przesyłanych pocztą elektroniczną, zwanych dalej "danymi zapisanymi".

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) "abonencie" oraz o "użytkowniku", rozumie się przez to abonenta oraz użytkownika, w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.2));
2) "podmiocie uprawnionym", rozumie się przez to sąd lub prokuratora;
3) "podmiotach obowiązanych", rozumie się przez to urzędy, instytucje oraz podmioty, o których mowa w art. 218a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks postępowania karnego.

§ 2.
Przygotowanie systemów i sieci służących do przekazywania informacji - do gromadzenia wykazów przekazów informacji polega na zapewnieniu przez podmiot obowiązany technicznych możliwości sporządzania tych wykazów, niezwłocznie w ciągu całej doby.

§ 3.
Podmiot obowiązany gromadzi dane związane z przekazami informacji, przetwarzane przez ten podmiot w związku z prowadzoną działalnością telekomunikacyjną lub stanowiące przedmiot świadczonych usług w zakresie przekazu informacji.

§ 4.
1. Zabezpieczenia danych zapisanych dokonuje się przy użyciu środków technicznych, w sposób umożliwiający ich późniejsze odtworzenie przy użyciu urządzeń odtwarzających.
2. Zabezpieczenia danych zapisanych dokonuje osoba upoważniona przez podmiot obowiązany, przy użyciu środków technicznych podmiotu obowiązanego, w urządzeniach zawierających te dane, w systemie lub na nośniku informatycznym.
3. W przypadku zabezpieczenia danych zapisanych na nośniku informatycznym osoba dokonująca tego zabezpieczenia zapisuje lub oznacza na tym nośniku:

1) sygnaturę akt sprawy, w której czynność ta została zlecona;
2) swoje imię, nazwisko i stanowisko służbowe;
3) dane dotyczące podstawy zabezpieczenia;
4) czas dokonania zabezpieczenia.

§ 5.
Z czynności zabezpieczenia danych zapisanych osoba, o której mowa w § 4 ust. 2, sporządza notatkę, w której zamieszcza:
1) datę i miejsce sporządzenia notatki oraz sygnaturę akt sprawy;
2) swoje imię, nazwisko i stanowisko służbowe;
3) dane dotyczące podstawy zabezpieczenia;
4) imię i nazwisko użytkownika systemu lub sieci albo nazwę podmiotu będącego użytkownikiem, w stosunku do którego zarządzono zabezpieczenie danych zapisanych;
5) czas dokonania zabezpieczenia danych zapisanych;
6) dane identyfikujące miejsce zabezpieczenia danych zapisanych;
7) w miarę potrzeby inne dane dotyczące dokonywanej czynności.

§ 6.
1. Podmiot obowiązany gromadzi dane o dokonanych zabezpieczeniach danych zapisanych.
2. Gromadzone dane, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1) sygnaturę akt sprawy i datę wydania postanowienia o zabezpieczeniu danych zapisanych;
2) nazwę podmiotu uprawnionego;
3) datę dokonania zabezpieczenia;
4) imię i nazwisko użytkownika systemu lub sieci albo nazwę podmiotu będącego użytkownikiem, w stosunku do którego zarządzono zabezpieczenie danych zapisanych;
5) czas trwania zabezpieczenia,
6) dane identyfikujące miejsce zabezpieczenia danych zapisanych.

§ 7.
Zabezpieczone dane zapisane przechowuje się w warunkach zabezpieczających przed ich utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem oraz zniszczeniem lub uszkodzeniem nośnika informatycznego.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.


__________
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626 i Nr 93, poz. 889.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i poz. 1802, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652.