Dz.U.04.180.1855

ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW

z dnia 3 sierpnia 2004 r.

w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa


Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) warunki i sposób przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa;
2) właściwość organów władzy publicznej w sprawach, o których mowa w pkt 1.

§ 2.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) obronne systemy łączności - systemy łączności przygotowane do wykorzystania na potrzeby obronne;
2) dedykowane sieci telekomunikacyjne - sieci telekomunikacyjne wydzielone lub wydzierżawione z infrastruktury operatorów telekomunikacyjnych lub wybudowane wyłącznie na potrzeby użytkowników specjalnych, przeznaczone do zapewnienia telekomunikacji w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
3) inwestycja postulowana - inwestycję realizowaną, na wniosek organu administracji rządowej, przez ministra właściwego do spraw łączności, w zakresie przygotowania obronnych systemów łączności;
4) preferencyjna obsługa - przedsięwzięcia organizacyjno-techniczne umożliwiające priorytetowe zapewnienie telekomunikacji lub poczty użytkownikom specjalnym, w tym w warunkach zakłóceń funkcjonowania systemów łączności;
5) resortowe sieci telekomunikacyjne - sieci telekomunikacyjne eksploatowane przez organy władzy publicznej na własne potrzeby;
6) system łączności specjalnej - system łączności zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem do przekazywanej w nim informacji przez zastosowanie urządzeń i narzędzi kryptograficznych;
7) użytkownik specjalny - organ władzy publicznej, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej lub przedsiębiorcę o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571).

§ 3.

Obronne systemy łączności powinny cechować się w szczególności:
1) niezawodnością;
2) odpornością na zakłócenia;
3) zdolnością zapewnienia użytkownikom specjalnym bezpiecznego przekazywania informacji;
4) zdolnością zachowania ciągłości łączności podczas zmian miejsc pracy, w ramach stanowisk kierowania;
5) zdolnością do elastycznej rekonfiguracji systemu;
6) zdolnością do preferencyjnej obsługi użytkowników specjalnych.

§ 4.

Przygotowanie i wykorzystanie obronnych systemów łączności obejmuje planowanie, organizowanie i realizację przedsięwzięć umożliwiających kierowanie państwem w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny lub dowodzenie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

1. Przygotowanie obronnych systemów łączności realizuje się w szczególności przez:
 

1) precyzowanie potrzeb w zakresie łączności;
2) analizę możliwości przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych w zakresie ich wykorzystania na potrzeby obronne państwa;
3) planowanie wykorzystania istniejących systemów łączności na potrzeby obronne państwa;
4) wytypowanie osób odpowiedzialnych za planowanie, wdrażanie, zarządzanie i eksploatację obronnych systemów łączności;
5) utworzenie bazy danych o przedsiębiorcach telekomunikacyjnych i operatorach pocztowych, niezbędnej do przygotowania i wykorzystania obronnych systemów łączności;
6) precyzowanie standardów wyposażenia stanowisk kierowania;
7) wykonywanie inwestycji;
8) wykonywanie inwestycji postulowanych.
 

2. Przygotowanie obronnych systemów łączności w zakresie telekomunikacji realizuje się w szczególności przez:
1) opracowywanie zasad współpracy sieci przedsiębiorców telekomunikacyjnych z resortowymi sieciami telekomunikacyjnymi;
2) dostosowywanie obiektów i infrastruktury telekomunikacyjnej przedsiębiorców telekomunikacyjnych do współpracy z ruchomymi urządzeniami telekomunikacyjnymi zgodnie z potrzebami określanymi w szczególności przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
3) wskazywanie potrzeb w zakresie rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej przedsiębiorców telekomunikacyjnych w ramach inwestycji postulowanych;
4) zapewnianie bezpieczeństwa systemów łączności specjalnej.
 

3. Przygotowanie obronnych systemów łączności w zakresie poczty realizuje się w szczególności przez precyzowanie potrzeb w zakresie współdziałania operatorów pocztowych z wojskową pocztą polową, z pocztą specjalną podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz z pocztą kurierską podległą ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych.

§ 6.

Obronne systemy łączności przygotowuje się z wykorzystaniem w szczególności:
1) resortowych sieci telekomunikacyjnych;
2) sieci telekomunikacyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
3) dedykowanych sieci telekomunikacyjnych;
4) infrastruktury operatorów pocztowych;
5) wojskowej poczty polowej, poczty specjalnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz poczty kurierskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych.

§ 7.

Przygotowanie obronnych systemów łączności dokonuje się w czasie pokoju, przy uwzględnieniu konieczności ich rozwinięcia, rozbudowy i rekonfiguracji w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

§ 8. Sieci wewnętrzne stanowiska kierowania wykonuje organ władzy publicznej, który przygotowuje i utrzymuje dane stanowisko.

§ 9.

Organy władzy publicznej przy planowaniu, budowie, rozbudowie, eksploatacji lub łączeniu systemów łączności uwzględniają potrzeby wynikające z zapewnienia bezpieczeństwa państwa.

§ 10.

1. Obronne systemy łączności wykorzystywane są na potrzeby:
 

1) systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;
2) zapewnienia funkcjonowania państwa w razie zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny;
3) dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej;
4) współpracy z systemami łączności państw sojuszniczych;
5) utrzymywania w stałej gotowości jednolitych systemów obserwacji, pomiarów, analiz, prognozowania i powiadamiania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 

2. Obronne systemy łączności mogą być wykorzystywane także w czasie pokoju, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń.

§ 11.

1. W ramach przygotowania i wykorzystania obronnych systemów łączności organy władzy publicznej, według swojej właściwości, zaspokajają potrzeby dotyczące funkcjonowania obronnych systemów łączności w szczególności na stanowiskach kierowania, realizując przedsięwzięcia, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, 4 i 7, a ponadto:
 

1) minister właściwy do spraw łączności zapewnia, na wniosek organów administracji rządowej, połączenie sieci, o których mowa w § 8, z sieciami telekomunikacyjnymi przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a także realizuje przedsięwzięcia, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 i 6, ust. 2 pkt 1 i 3, ust. 3, oraz:
 

a) koordynuje przygotowanie i wykorzystanie systemów łączności na potrzeby obronne państwa,
b) powołuje ekspertów w zakresie zarządzania kryzysowego, planowania cywilnego i współpracy cywilno-wojskowej w dziale administracji rządowej - łączność,
c) precyzuje wymagania eksploatacyjne dla urządzeń łączności wykorzystywanych na potrzeby obronnego systemu łączności oraz nadzoruje ich wdrażanie przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty,
d) opracowuje plany i realizuje inwestycje postulowane;
 

2) Minister Obrony Narodowej zapewnia:
 

a) wskazywanie potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie telekomunikacji i poczty,
b) opracowywanie warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, przez komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej oraz przez jednostki sił zbrojnych państw sojuszniczych przebywające czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów, których Rzeczpospolita Polska jest stroną;
 

3) minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia opracowywanie, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw łączności, Ministrem Obrony Narodowej, Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wykazu organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi oraz przekazanie tego wykazu przedsiębiorcom telekomunikacyjnym i operatorom pocztowym za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty;
 

4) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szef Wojskowych Służb Informacyjnych, każdy w zakresie swojej właściwości, zapewnia bezpieczeństwo systemów łączności specjalnej;
 

5) Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty zapewnia realizację przedsięwzięć, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 2 pkt 2, oraz kontrolę realizacji zadań na rzecz obronności, wykonywanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych, w zakresie łączności;
 

6) wojewoda zapewnia:
 

a) opracowywanie potrzeb w zakresie łączności jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych, przedsiębiorców, dla których jest organem założycielskim, oraz przedsiębiorców niebędących jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez ministrów,
b) planowanie, organizowanie i realizację przedsięwzięć związanych z przygotowaniem systemów łączności stanowisk kierowania podmiotów, o których mowa w lit. a,
c) opracowywanie, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, wykazu podmiotów, o których mowa w lit. a, uprawnionych do preferencyjnej obsługi oraz przekazywanie go przedsiębiorcom telekomunikacyjnym i operatorom pocztowym za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.
 

2. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, c i d oraz w § 5 ust. 1 pkt 3, 5 i 6, ust. 2 pkt 1-3 i ust. 3, realizowane są w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.