USTAWA z dnia 16 listopada 2016 roku
o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U.2016.1947 

 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 roku
Ordynacja podatkowa
Dz.U.1997.137.926 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie sposobu sporządzania oraz przechowywania protokołów zeznań obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek ochrony informacji niejawnych lub dochowania tajemnicy zawodowej
Dz.U.2010.259.1767

ZARZĄDZENIE NR 54 Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie kancelarii tajnych, innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych oraz przetwarzania informacji niejawnych
Dz.Urz.MFIN.2011.9.47

ZARZĄDZENIE NR 5 Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2006 roku
w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
Dz.Urz.MFIN.2006.4.34