USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 roku
o urzędach i izbach skarbowych
Dz.U.2004.121.1267

USTAWA z dnia 29 września 1991 roku
o kontroli skarbowej
Dz.U.1991.100.442 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 21 marca 2012 roku
w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez wywiad skarbowy
Dz.U.2012.383

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2011 roku
w sprawie warunków, sposobu i szczegółowego trybu wykonywania niektórych czynności przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, sposób i tryb współpracy z Policją w zakresie wykonywanych czynności oraz wzory dokumentów stosowanych w sprawach zatrzymania osoby i kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdu mechanicznego
Dz.U.2011.152.899

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie sposobu sporządzania oraz przechowywania protokołów zeznań obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek ochrony informacji niejawnych lub dochowania tajemnicy zawodowej
Dz.U.2010.259.1767

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 roku
w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej
Dz.U.2010.244.1624

  ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2007 roku
w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez wywiad skarbowy czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa
Dz.U.2007.35.223

  ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 roku
w sprawie szczegółowego trybu legitymowania, zatrzymywania i przeszukiwania osób, przeszukania pomieszczeń, bagażu i ładunku, zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, badania towarów i pobierania ich próbek oraz zdejmowania i ponownego nakładania zamknięć celnych
Dz.U.2007.05.35

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku
w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych
Dz.U.2005.229.1950

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2004 roku
w sprawie rodzajów, trybu wydawania, sposobu posługiwania się i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących pracownika wywiadu skarbowego oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań służbowych
Dz.U.2004.258.2582

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 01.04.2003 roku
w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych
Dz.U.2003.65.611

ZARZĄDZENIE NR 15 Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2006 roku
w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych resortu finansów

ZARZĄDZENIE NR 5 Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2006 roku
w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
Dz. Urz. MFIN.2006.4.34