USTAWA z dnia 29 września 1991 roku
o kontroli skarbowej
Dz.U.1991.100.442 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2011 roku
w sprawie warunków, sposobu i szczegółowego trybu wykonywania niektórych czynności przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, sposób i tryb współpracy z Policją w zakresie wykonywanych czynności oraz wzory dokumentów stosowanych w sprawach zatrzymania osoby i kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdu mechanicznego
Dz.U.2011.152.899

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie sposobu sporządzania oraz przechowywania protokołów zeznań obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek ochrony informacji niejawnych lub dochowania tajemnicy zawodowej
Dz.U.2010.259.1767

  ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2007 roku
w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez wywiad skarbowy czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa
Dz.U.2007.35.223

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku
w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych
Dz.U.2005.229.1950

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2004 roku
w sprawie rodzajów, trybu wydawania, sposobu posługiwania się i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących pracownika wywiadu skarbowego oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań służbowych
Dz.U.2004.258.2582

ZARZĄDZENIE NR 15 Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2006 roku
w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych resortu finansów

ZARZĄDZENIE NR 5 Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2006 roku
w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
Dz. Urz. MFIN.2006.4.34