ZAPOZNAJ SIĘ...
 

 

 

USTAWA z dnia 14 lipca 1983 roku
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Dz.U.2015.1446

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 roku
KK /Przestępstwa przeciwko ochronie informacji/
Dz.U.1977.88.553

USTAWA z dnia 18 kwietnia 2002 roku
o stanie klęski żywiołowej
Dz.U.2002.62.558

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2002 roku
o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej 
Dz.U.2016.851

USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 roku
o stanie wyjątkowym
Dz.U.2016.886
 

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 20 października 2015 roku
w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej  
Dz.U.2015.1743

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 roku
w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych  
Dz.U.2012.683

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 roku
w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności
Dz.U.2011.288.1692

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia z dnia 7 grudnia 2011 roku
w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych
Dz.U.2011.276.1631

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 roku
w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne
Dz.U.2011.271.1603

ROZPORZĄDZENIE  Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 roku
w sprawie współdziałania Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie wykonywania funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa
Dz.U.2011.220.1302

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 roku
w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych 
Dz.U.2011.196.1161

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 roku
w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych
Dz.U.2011.93.541

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia z dnia 5 kwietnia 2011 roku
w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego
Dz.U.2011.86.470

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 roku
w sprawie wysokości i trybu zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających
Dz.U.2011.67.356

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
Dz.U.2011.14.67

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku 
w sprawie wzoru decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa
Dz.U.2010.258.1754

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku 
w sprawie wzoru decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa
Dz.U.2010.258.1753

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku 
w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa
Dz.U.2010.258.1752

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku
w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego
Dz.U.2010.258.1751

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku
w sprawie przekazywania informacji, udostępniania dokumentów oraz udzielania pomocy służbom i instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego
Dz.U.2010.258.1750

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 roku
w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych
Dz.U.2008.107.679

ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2006 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania, klasyfikacji oraz udostępniania materiałów archiwalnych tworzących zasób jednostek publicznej radiofonii i telewizji
Dz.U.2006.98.680

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 25 Października 2005 roku
w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych, podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Kancelarii Sejmu, Szefowi Kancelarii Senatu i Szefowi Kancelarii Prezydenta
Dz.U.2005.219.1847

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2006 roku
w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych
Dz.U.2004.95.947

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2003 roku 
w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe.
Dz.U.2003.70.643

ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13.12.2000 roku
w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych
Dz.U.2001.13.116

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 25.02.1999 roku
w sprawie szczegółowego zakresu warunków i trybu szczegółowego współdziałania organów, służb i innych państwowych jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających.
Dz.U.1999.18.159
 

 

 

  UMOWA między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie,
w sprawie ochrony informacji niejawnych wymienianych w interesie Unii Europejskiej, sporządzona w Brukseli dnia 25 maja 2011 r.
Dz.U.2015.2159

DECYZJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ z dnia 29 listopada 2001 roku
zmieniająca jej regulamin wewnętrzny - Przepisy Komisji w sprawie bezpieczeństwa
2001/844/WE, EWWiS, Euratom)