ZAPOZNAJ SIĘ...

 


 

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 roku
o służbie cywilnej
Dz.U.2016.1345

USTAWA z dnia 17 listopada 2006 roku
o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
Dz.U.2006.235.1700

USTAWA z dnia 31 stycznia 1980 roku
o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
Dz.U.2016.625

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 roku
o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Dz.U.2000.119.1250

USTAWA dnia 24 maja 2000 roku
o Krajowym Rejestrze Karnym
Dz.U.2000.50.580

USTAWA z dnia 21 listopada 1967 roku
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U.1967.44.220

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 roku
Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U.1964.43.296

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postępowania administracyjnego
Dz.U.1960.30.168
 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 kwietnia 2014 roku
w sprawie rodzaju i sposobów ewidencjonowania, przechowywania w straży ochrony kolei broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego
Dz.U.2014.606

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów
Dz.U.2013.382

ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 15 marca 2013 roku
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym
Dz.U.2013.374

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 2013 roku
w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach
Dz.U.2013.96

ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 4 września 2012 roku
w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku
Dz.U.2012.1023

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki
z dnia 30 lipca 2012 roku
w sprawie wzorów wniosków oraz zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym
Dz.U.2012.924

ROZPORZĄDZENIE Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 22 grudnia 2011 roku
w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych
Dz.U.2011.299.1772

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 26 maja 2010 roku
w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz współdziałania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z jednostką organizacyjną Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwą w sprawach geodezji i kartografii
Dz.U.2010.109.718

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia z dnia 23 lutego 2010 roku
w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno - mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych
Dz.U.2010.41.234

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa
Dz.U.2009.210.1612

ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 1 grudnia roku
w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia
Dz.U.2008.229.1528

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów
z dnia 4 marca 2008 roku
w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Biuru Ochrony Rządu informacji uzyskanych przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Straż Graniczną, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego i Żandarmerię Wojskową
Dz.U.2008.41.243

ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska
z dnia 6 lipca 2005 roku
w sprawie ewidencjonowania i przechowywania broni bojowej oraz broni myśliwskiej, wraz z amunicją, będącej w dyspozycji Staży Parku
Dz.U.2005.139.1170

ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska
z dnia 24 czerwca 2005 roku
w sprawie posiadania, używania, ewidencjonowania i przechowywania w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, amunicji oraz miotaczy gazu obezwładniającego
Dz.U.2005.116.984

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 1 października 2004 roku
w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym
Dz.U.2004.231.2319

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 5 października 2004 roku
w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju
Dz.U.2004.229.2307

ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury
z dnia 20 września 2004 roku
w sprawie określenia wzoru umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei oraz norm przydziału, warunków i sposobu ich noszenia
Dz.U.2004.227.2299

ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury
z dnia 29 września 2004 roku
w sprawie współdziałania straży ochrony kolei z Policją, Strażą Graniczną i Inspekcją Transportu Drogowego
Dz.U.2004.223.2262

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 24 sierpnia 2004 roku
w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa
Dz.U.2004.207.2107

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 11 sierpnia 2004 roku
w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
Dz.U.2004.203.2081

ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury
z dnia 30 sierpnia 2004 roku
w sprawie zajmowania lub rekwirowania środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie stanu wojennego
Dz.U.2004.200.2055

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 3 sierpnia 2004 roku
w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju
Dz.U.2004.181.1872

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 20 lipca 2004 roku
w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej
Dz.U.2004.175.1813

ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury
z dnia 12 lipca 2004 roku
w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji staży ochrony kolei
Dz.U.2004.164.1718

ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury
z dnia 7 maja 2004 roku
w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa
Dz.U.2004.125.1309

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 lutego 2004 roku
w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju
Dz.U.2004.35.310

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 13 lutego 2004 roku
w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach
Dz.U.2004.34.294

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 13 stycznia 2004 roku
w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony
Dz.U.2004.16.152

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 13 stycznia 2004 roku
w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych
Dz.U.2004.16.151

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 13 stycznia 2004 roku
w sprawie szkolenia obronnego
Dz.U.2004.16.150

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 24 czerwca 2003 roku
w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony
Dz.U.
2003.116.1090

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 lutego 2003 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
Dz.U.2003.34.282

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2002 roku
w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa 
Dz.U.2002.239.2038

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 3 grudnia 2002 roku
w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania
Dz.U.2002.215.1818

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 23 lipca 2002 roku
w sprawie wynalazków i wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa 
Dz.U.2002.123.1056 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 02 lipca 2001 roku
w sprawie klasyfikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Dz.U.2001.74.796 ZARZĄDZENIE Nr 79 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 12 września 2003 roku
w sprawie zasad, zakresu i trybu współdziałania oraz szczegółowego rozdziału kompetencji pomiędzy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu i Wojskowe Służby Informacyjne
M.P.03.44.656