Dz.U.2010.41.234

ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW


z dnia 23 lutego 2010 r.

w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych

 

Na podstawie art. 175 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:


Rozdział 1 
Przepisy ogólne

§ 1. 
Rozporządzenie określa:
  1) tryb postępowania związanego z nadawaniem przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych;
  2) wzór zbiorowej listy imiennej osób przeznaczonych do służby w jednostce przewidzianej do militaryzacji oraz wzór karty przydziału.

§
 2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
  1) baza formowania - jednostkę organizacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 174 ust. 3 i art. 178 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
  2) ewidencja wojskowa - ewidencję osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej prowadzoną w wojskowej komendzie uzupełnień;
  3) jednostka organizacyjna - istniejącą jednostkę organizacyjną przewidzianą do militaryzacji, resortową jednostkę organizacyjną, bazę formowania oraz jednostkę zmilitaryzowaną;
  4) kod stanowiska - sześciocyfrowy symbol klasyfikacji zawodów i specjalności określony w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.2));
  5) książka obsady etatowej jednostki zmilitaryzowanej - dokument prowadzony w jednostce organizacyjnej przedstawiający stan obsady stanowisk określonych w etacie jednostki zmilitaryzowanej oraz ewidencję osób, którym nadano lub unieważniono przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostce zmilitaryzowanej;
  6) numer ewidencyjny - numer porządkowy stanowiska służbowego w książce obsady etatowej jednostki zmilitaryzowanej określony na podstawie etatu jednostki zmilitaryzowanej;
  7) potrzeby kadrowe jednostki zmilitaryzowanej - różnicę między liczbą etatowych stanowisk w jednostce zmilitaryzowanej, na których jest wymagane pełnienie służby, a liczbą przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych nadanych osobom przewidzianym do służby;
  8) resortowa jednostka organizacyjna - istniejącą jednostkę organizacyjną przewidzianą do militaryzacji podlegającą w sprawach przygotowań do militaryzacji Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Sprawiedliwości, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw transportu albo kierownikowi jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów;
  9) rezerwy osobowe formacji specjalnych - wydzieloną część działu kartoteki ewidencyjnej prowadzonej w wojskowej komendzie uzupełnień obejmującą karty ewidencyjne żołnierzy rezerwy zwolnionych ze służby albo pracy w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, byłego Urzędu Ochrony Państwa lub w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
  10) ustawa - ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
  11) wykaz imienny - dokument, w którym zamieszcza się dane o osobach będących żołnierzami rezerwy zakwalifikowanymi do objęcia stanowisk służbowych występujących w etacie jednostki zmilitaryzowanej, w tym stopień wojskowy, nazwisko i imię, imię ojca, numer PESEL i adres miejsca zamieszkania, a także wyszczególnia się numery ewidencyjne i nazwy stanowisk, na które poszczególne osoby zostały zakwalifikowane, oraz kody tych stanowisk, jak również wskazuje się dane dotyczące jednostki zmilitaryzowanej, w tym numer identyfikacyjny i siedzibę (miejsce postoju) tej jednostki;
  12) zbiór dokumentów ewidencyjnych - zapotrzebowania na uzupełnienie potrzeb kadrowych jednostek zmilitaryzowanych, wyciągi z zapotrzebowań i wykazy imienne oraz informacje o przeniesieniu na inne stanowisko służbowe, wraz z kartami ewidencyjnymi osób przeznaczonych do służby w jednostce zmilitaryzowanej lub osób pełniących taką służbę.

§ 3. 
1. Nadanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do służby w jednostce zmilitaryzowanej dokonuje się na stanowiska określone w etacie tej jednostki.
2. Nadanie przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do służby osobie będącej żołnierzem rezerwy może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu z wojskowym komendantem uzupełnień właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) żołnierza rezerwy, któremu przewiduje się nadać ten przydział.
3. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 2, polega na wyrażeniu zgody przez wojskowego komendanta uzupełnień na nadanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych w trybie określonym w § 15 ust. 1. Za wyrażenie zgody na nadanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych uznaje się również zawiadomienie w sprawie reklamowania z urzędu oraz pozytywnie rozpatrzony wniosek w sprawie reklamowania żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
4. Dane osób, którym nadano, a także unieważniono przydziały organizacyjno-mobilizacyjne, ewidencjonuje się w książce obsady etatowej jednostki zmilitaryzowanej, odnotowując w szczególności serię i numer oraz datę wydania kart przydziału osobom przeznaczonym do służby w tej jednostce, a także powód unieważnienia nadanych przydziałów.

§
 4. 
1. Osobom, którym nadano przydziały organizacyjno-mobilizacyjne w formie zbiorowej listy imiennej, po objęciu jednostki organizacyjnej militaryzacją wydaje się karty przydziału.
2. Karta przydziału stanowi podstawę do korzystania ze świadczeń, o których mowa w art. 182 ust. 2b ustawy, a także z uprawnień określonych w art. 182 ust. 3a ustawy.
3. Wzór zbiorowej listy imiennej osób przeznaczonych do służby w jednostce przewidzianej do militaryzacji stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4. Wzór karty przydziału stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§
 5. 
1. W przypadku przeniesienia, o którym mowa w art. 183 ust. 4 ustawy, kierownik jednostki zmilitaryzowanej wydaje osobie przenoszonej, z zastrzeżeniem ust. 2, kartę przydziału do jednostki zmilitaryzowanej, w której osoba ta będzie pełnić służbę.
2. Jeżeli przeniesienie służbowe dotyczy żołnierza rezerwy, kierownik jednostki zmilitaryzowanej informuje o tym wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na siedzibę (miejsce postoju) tej jednostki.
3. W informacji, o której mowa w ust. 2, podaje się dane personalne przenoszonej osoby i datę, od której rozpoczyna się okres pełnienia służby w jednostce zmilitaryzowanej, oraz numer ewidencyjny stanowiska, numer identyfikacyjny i miejsce postoju jednostki, do której ma nastąpić przeniesienie, a także termin stawienia się do służby w tej jednostce.
4. W odniesieniu do osób przenoszonych na inne stanowisko w tej samej jednostce zmilitaryzowanej przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 2 
Kwalifikowanie osób, którym przewiduje się nadać przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do jednostek zmilitaryzowanych

§ 6. 
Kwalifikowanie osób, którym przewiduje się nadać przydziały organizacyjno-mobilizacyjnie, polega na ustaleniu:
  1) przydatności poszczególnych osób do objęcia stanowisk w jednostce zmilitaryzowanej, pod względem wieku, stanu zdrowia, posiadanych kwalifikacji i miejsca zamieszkania;
  2) stosunku do służby wojskowej oraz spełniania przez kandydatów do służby w jednostce zmilitaryzowanej wymagań, o których mowa w art. 175 ust. 1 ustawy.

§
 7. 
1. Kwalifikowania osób do nadania im przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych dokonuje się w celu zaspokojenia potrzeb kadrowych jednostki zmilitaryzowanej.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych sporządzają w trzech egzemplarzach wykazy imienne żołnierzy rezerwy będących pracownikami tych jednostek i przesyłają je do wojskowej komendy uzupełnień właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego zakwalifikowanych do służby żołnierzy rezerwy w celu uzgodnienia, o którym mowa w § 3 ust. 2.
3. Kierownicy baz formowania, resortowych jednostek organizacyjnych i jednostek zmilitaryzowanych w celu uzupełnienia potrzeb kadrowych sporządzają w dwóch egzemplarzach wykazy imienne osób, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 2.
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 3, mogą upoważnić swoich przedstawicieli, zwanych dalej "przedstawicielami jednostek organizacyjnych", do sporządzania wykazów imiennych oraz wykonywania innych czynności związanych z nadawaniem przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych.

§
 8. 
1. W istniejącej jednostce przewidzianej do militaryzacji kwalifikowania osób do nadania im przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych dokonuje się spośród pracowników tej jednostki.
2. W bazach formowania i resortowych jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach zmilitaryzowanych w pierwszej kolejności kwalifikuje się osoby będące pracownikami tych jednostek.
3. Po wyczerpaniu możliwości, o których mowa w ust. 2, sporządza się zapotrzebowanie na uzupełnienie potrzeb kadrowych jednostki zmilitaryzowanej.

Rozdział 3 

Sporządzanie zapotrzebowania na uzupełnienie żołnierzami rezerwy potrzeb kadrowych jednostek zmilitaryzowanych

§ 9. 
Zapotrzebowanie na uzupełnienie potrzeb kadrowych jednostki zmilitaryzowanej, zwane dalej "zapotrzebowaniem", sporządza się każdorazowo, jeżeli potrzeby kadrowe osiągają co najmniej 5 % etatowej liczby stanowisk służbowych tej jednostki.

§ 10. 
1. Zapotrzebowanie sporządza się w formie tabelarycznej, wyszczególniając w poszczególnych wierszach numer pozycji w książce obsady etatowej jednostki, numer ewidencyjny i nazwę stanowiska służbowego oraz odpowiadający mu kod stanowiska. W następnych rubrykach zostawia się miejsce na wpisanie danych o osobach przeznaczonych do służby w jednostce zmilitaryzowanej. Jeżeli powołanie do służby na danym stanowisku następuje na wezwanie, to w rubryce "Uwagi" wskazuje się termin stawienia się do jednostki.
2. Zapotrzebowanie opatruje się numerem identyfikacyjnym jednostki i po zaznaczeniu miejsca i terminu gotowości do przyjęcia uzupełnienia oraz nadaniu klauzuli tajności wysyła się w dwóch egzemplarzach do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na siedzibę bazy formowania lub resortowej jednostki organizacyjnej albo jednostki zmilitaryzowanej.
3. W zapotrzebowaniu można wskazać pracodawcę, który zatrudnia pracowników o kwalifikacjach przydatnych do obsady stanowisk służbowych przewidzianych w etacie jednostki zmilitaryzowanej.
4. W przypadku gdy w etacie jednostki zmilitaryzowanej występują stanowiska służbowe przewidziane zarówno dla funkcjonariuszy, jak i stanowiska służbowe przewidziane do obsady przez osoby niebędące funkcjonariuszami, zapotrzebowanie na uzupełnienie potrzeb kadrowych jednostki zmilitaryzowanej sporządza się osobno na osoby ujęte w ewidencji wojskowej jako rezerwy osobowe formacji specjalnych i osobno na pozostałe osoby.

§
 11. 
1. Wojskowy komendant uzupełnień właściwy ze względu na siedzibę (miejsce postoju) uzupełnianej jednostki organizacyjnej po otrzymaniu zapotrzebowania:
  1) włącza zapotrzebowanie do zbioru dokumentów ewidencyjnych i dokonuje analizy możliwości uzupełnienia potrzeb kadrowych z posiadanych zasobów rezerw osobowych;
  2) powiadamia kierownika jednostki organizacyjnej o terminie kwalifikowania osób do nadania im przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych;
  3) kwalifikuje wspólnie z przedstawicielem jednostki organizacyjnej kandydatów do obsady stanowisk wyszczególnionych w zapotrzebowaniu, spośród osób znajdujących się w ewidencji wojskowej.
2. W przypadku braku możliwości obsady wszystkich stanowisk wyszczególnionych w zapotrzebowaniu, wojskowy komendant uzupełnień właściwy ze względu na siedzibę uzupełnianej jednostki organizacyjnej:
  1) zwraca się do pracodawcy wskazanego w zapotrzebowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3, z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy, o wszystkich pracownikach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej i zamieszkałych na obszarze województwa, na terenie którego ma siedzibę uzupełniana jednostka organizacyjna, z wyjątkiem osób posiadających nadany przydział mobilizacyjny, pracowniczy przydział mobilizacyjny lub przydział organizacyjno-mobilizacyjny do jednostki zmilitaryzowanej;
  2) powiadamia kierownika jednostki organizacyjnej o terminie kwalifikowania osób do nadania im przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych, spośród osób wyszczególnionych w zaświadczeniu, o którym mowa w § 12 ust. 1, albo w liście imiennej, o której mowa w § 12 ust. 3;
  3) kwalifikuje wspólnie z przedstawicielem jednostki organizacyjnej kandydatów do obsady stanowisk wyszczególnionych w zapotrzebowaniu oraz nadzoruje sporządzanie wykazów imiennych, o których mowa w § 7 ust. 3;
  4) przesyła do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego wyciąg z zapotrzebowania obejmujący nieobsadzone stanowiska służbowe, wraz z wykazami imiennymi sporządzonymi wspólnie z przedstawicielem jednostki organizacyjnej.
3. W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny wojskowy komendant uzupełnień właściwy ze względu na siedzibę uzupełnianej jednostki organizacyjnej, podejmując czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, może zwracać się do właściwych terytorialnie powiatowych urzędów pracy o udostępnienie danych o osobach posiadających kwalifikacje przydatne do objęcia stanowisk wyszczególnionych w zapotrzebowaniu. W celu przetwarzania danych osobowych w ewidencji wojskowej na potrzeby kwalifikowania kandydatów do objęcia stanowisk służbowych, wojskowy komendant uzupełnień kieruje do właściwego dyrektora powiatowego urzędu pracy zestawienie kodów stanowisk wymagających uzupełnienia.

§ 12. 
1. Pracodawca przesyła zaświadczenie, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 1, do wojskowego komendanta uzupełnień, który zwrócił się o przesłanie danych o pracownikach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej, w terminie do 14 dni roboczych. W zaświadczeniu sporządzanym w formie listy imiennej podaje się następujące dane:
  1) imię i nazwisko oraz imię ojca;
  2) numer PESEL;
  3) miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
  4) kwalifikacje zawodowe i zajmowane stanowisko.
2. Dyrektor powiatowego urzędu pracy po otrzymaniu od wojskowego komendanta uzupełnień zestawienia kodów stanowisk sporządza listę imienną osób będących w ewidencji urzędu. Listę imienną sporządza się oddzielnie dla każdego kodu stanowiska z uwzględnieniem następujących danych:
  1) imię i nazwisko oraz imię ojca;
  2) numer PESEL;
  3) miejsce pobytu stałego (zamieszkania);
  4) kwalifikacje zawodowe;
  5) nazwa i adres pracodawcy, w przypadku skierowania danej osoby do pracy.
3. Wypełnioną listę imienną dyrektor powiatowego urzędu pracy przesyła do wojskowego komendanta uzupełnień w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zestawienia kodów stanowisk, o których mowa w ust. 2.

§
 13. 
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych dokonują corocznie aktualizacji danych zawartych w książce obsady etatowej jednostki zmilitaryzowanej niezbędnych do sporządzenia zapotrzebowania.
2. W przypadku, o którym mowa w § 9, kierownicy baz formowania i resortowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek zmilitaryzowanych, niezależnie od aktualizacji, o której mowa w ust. 1, sporządzają zapotrzebowanie i wysyłają je do wojskowej komendy uzupełnień.

Rozdział 4 
Przeznaczanie osób do służby w jednostkach zmilitaryzowanych oraz unieważnianie nadanych przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych

§
 14. 
1. Przeznaczenie osoby do służby w jednostce zmilitaryzowanej następuje z chwilą wydania karty przydziału.
2. Osoby zatrudnione w istniejącej jednostce przewidzianej do militaryzacji lub w bazie formowania i zakwalifikowane do służby w jednostce zmilitaryzowanej uznaje się za przeznaczone do tej służby z chwilą złożenia podpisu na zbiorowej liście imiennej.
3. Nazwiska osób, o których mowa w ust. 2, będących żołnierzami rezerwy zamieszcza się na zbiorowej liście imiennej na podstawie wykazu imiennego albo zawiadomienia lub wniosku, o których mowa w § 3 ust. 3.

§
 15. 
1. Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu wykazu imiennego, o którym mowa w § 7 ust. 2:
  1) wyraża zgodę na nadanie przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego i zamieszcza w wykazie imiennym adnotację o treści "wyrażam zgodę na nadanie przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego osobom wymienionym w wykazie imiennym, z wyjątkiem osób wymienionych w lp. ... ";
  2) dokonuje w ewidencji wojskowej wpisów o wyrażeniu zgody na nadanie przydziałów i przesyła drugi egzemplarz wykazu imiennego z adnotacją, o której mowa w pkt 1, do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na siedzibę jednostki organizacyjnej, a trzeci egzemplarz wykazu odsyła kierownikowi jednostki organizacyjnej w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wykazu imiennego.
2. Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu wyciągu z zapotrzebowania wraz z wykazem imiennym, o którym mowa w § 7 ust. 3:
  1) powiadamia kierownika jednostki organizacyjnej o miejscu i terminie kwalifikowania osób wyszczególnionych w wykazie imiennym;
  2) kwalifikuje wspólnie z przedstawicielem jednostki organizacyjnej kandydatów do obsady stanowisk wyszczególnionych w wyciągu z zapotrzebowania;
  3) wzywa zakwalifikowane osoby i nadaje im przydziały organizacyjno-mobilizacyjne, wydając im karty przydziału;
  4) dokonuje w ewidencji wojskowej wpisów o nadaniu przydziałów i przesyła do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego wypełniony pierwszy egzemplarz wyciągu z zapotrzebowania;
  5) przesyła drugi egzemplarz wypełnionego wyciągu z zapotrzebowania do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na siedzibę jednostki organizacyjnej.
3. Wojskowy komendant uzupełnień właściwy ze względu na siedzibę uzupełnianej jednostki organizacyjnej po otrzymaniu drugiego egzemplarza wypełnionego wyciągu z zapotrzebowania:
  1) odnotowuje w zapotrzebowaniu serię, numer i datę wydania poszczególnym osobom kart przydziału i włącza drugi egzemplarz zapotrzebowania do zbioru dokumentów ewidencyjnych;
  2) informuje zainteresowanego kierownika jednostki o nadaniu przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego, odsyłając pierwszy egzemplarz wypełnionego zapotrzebowania.

§ 16. 
1. W przypadku gdy wojskowy komendant uzupełnień, wykonując czynności określone w § 15 ust. 1, stwierdzi, że żołnierze rezerwy wyszczególnieni w wykazie imiennym nie są ujęci w ewidencji wojskowej, ustala przyczynę tego stanu rzeczy i informuje pisemnie o tym fakcie kierownika jednostki organizacyjnej, odsyłając trzeci egzemplarz wykazu imiennego.
2. Dokonywanie wpisów w dokumentach ewidencyjnych związanych z nadawaniem przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych, przesyłanie tych dokumentów między organami wojskowymi oraz ustalanie przynależności ewidencyjnej żołnierzy rezerwy zakwalifikowanych do nadania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych następuje w trybie przepisów o prowadzeniu ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej.

§
 17. 
1. Kierownicy baz formowania, resortowych jednostek organizacyjnych i jednostek zmilitaryzowanych, po ujęciu w książce obsady etatowej jednostki zmilitaryzowanej osób, którym przydziały organizacyjno-mobilizacyjne nadał wojskowy komendant uzupełnień, informują odpowiednio dyrektora powiatowego urzędu pracy lub pracodawcę o fakcie przeznaczenia tych osób do służby w jednostce zmilitaryzowanej, podając ich nazwiska, imiona i numery PESEL oraz numer identyfikacyjny tej jednostki, jeżeli osoby te zostały zakwalifikowane i przeznaczone do służby przy udziale tych organów.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych po ujęciu w książce obsady etatowej jednostki zmilitaryzowanej osób będących pracownikami tych jednostek informują pisemnie wojskowych komendantów uzupełnień właściwych ze względu na przynależność ewidencyjną tych osób o nadanych przydziałach organizacyjno-mobilizacyjnych, wskazując w piśmie odpowiednie pozycje wykazu imiennego. W odniesieniu do osób ujętych w zawiadomieniu lub wniosku, o których mowa w § 3 ust. 3, wskazuje się ponadto numery ewidencyjne stanowisk, na które poszczególne osoby zostały przeznaczone. Informacje o przydziałach organizacyjno-mobilizacyjnych nadanych żołnierzom rezerwy będącym pracownikami jednostek organizacyjnych przesyła się wojskowemu komendantowi uzupełnień właściwemu ze względu na siedzibę tych jednostek.

§ 18. 
1. Organ, który dokonał unieważnienia przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego, powiadamia o tym fakcie odpowiednio wojskowego komendanta uzupełnień lub kierownika jednostki organizacyjnej.
2. W przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej albo odstąpienia od jej militaryzacji kierownik tej jednostki informuje odpowiednio dyrektora powiatowego urzędu pracy lub pracodawcę o fakcie unieważnienia przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych nadanych osobom wytypowanym przy udziale tych organów, podając numer identyfikacyjny tej jednostki.

§
 19. 
Karty przydziału wydane osobom, które zostały przeniesione na inne stanowisko w tej samej jednostce zmilitaryzowanej lub do służby w innej jednostce zmilitaryzowanej albo zostały zwolnione ze służby, podlegają zwrotowi i włączeniu do ewidencji osób, którym nadano lub unieważniono przydziały organizacyjno-mobilizacyjne.

§ 20. 
1. Kierownik jednostki zmilitaryzowanej wydaje karty przydziału osobom, o których mowa w § 4 ust. 1, a także tym pracownikom, w odniesieniu do których wojskowy komendant uzupełnień wyraził zgodę na nadanie przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego.
2. Kierownik jednostki zmilitaryzowanej informuje wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na siedzibę (miejsce postoju) tej jednostki o wydanych kartach przydziału, podając ich serie i numery oraz daty wydania, a także dane dotyczące posiadaczy kart oraz zajmowanych stanowisk służbowych i miejsc pełnienia służby.

Rozdział 5 
Przepisy końcowe

§ 21. 
Do postępowań dotyczących nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 22. 
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych (Dz. U. Nr 285, poz. 2847).

§ 23. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______
1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706.
2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146. 

 

ZAŁĄCZNIKI - dostępne na CD

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

ZAŁĄCZNIK NR 2