USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych
Dz.U.1997.123.779 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 2014 r.
w sprawie sposobu przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich)
Dz.U.2014.777

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 czerwca 20014 roku
w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej i amunicji przez straże gminne (miejskie)
Dz.U.2014.748

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 roku
w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności
Dz.U.2009.220.1722