Dz.U.04.16.151
Dz.U.08.105.669

ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW


z dnia 13 stycznia 2004 r.

w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Rozporządzenie określa:


1) zakres prowadzenia przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego kontroli wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zwanych dalej "zadaniami obronnymi", planowanych i realizowanych przez jednostki organizacyjne i przedsiębiorców, zwanej dalej "kontrolą";
2) sposób prowadzenia kontroli.
2. Działalność kontrolną w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, w tym w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, określają odrębne przepisy.

§ 2.

Kontrolę prowadzi się w stosunku do:


1) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
2) urzędów obsługujących ministrów, przewodniczących komitetów, którzy wchodzą w skład Rady Ministrów, oraz urzędów centralnych organów administracji rządowej;
3) urzędów wojewódzkich oraz urzędów stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów niezespolonej administracji rządowej;
4) komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz powiatowych, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej;
5) urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałków województw;
6) jednostek organizacyjnych podległych albo nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, ministrów, przewodniczących komitetów, którzy wchodzą w skład Rady Ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, organy niezespolonej administracji rządowej, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz powiatowych, a także organy samorządu terytorialnego;
7) jednostek organizacyjnych, dla których organ administracji rządowej lub organ samorządu terytorialnego jest organem założycielskim;
8) przedsiębiorców realizujących zadania obronne, nałożone na nich na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 3.

Kontrolą obejmuje się wykonywanie zadań obronnych wynikających z ustaw oraz przepisów wydanych na ich podstawie, jak również decyzji administracyjnych, umów cywilnoprawnych oraz porozumień zawartych z organem administracji publicznej.

§ 4.

Kontrole prowadzi się w celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz określenia stanu przygotowań obronnych w państwie. Sprawdzenie polega na ustaleniu stanu faktycznego, w szczególności w zakresie:


1) realizacji planowania operacyjnego i programowania obronnego;
2) przygotowania systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
3) przygotowania do realizacji zadań wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej;
4) przygotowania do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza realizowanych na rzecz wojsk sojuszniczych;
5) przygotowania systemu kierowania obroną państwa;
6) planowania i realizacji zadań gospodarczo-obronnych, w tym:


a) inwestycji obronnych i zadań ujętych w programach mobilizacji gospodarki,
b) tworzenia i utrzymywania rezerw państwowych,
c) utrzymywania i rozbudowy infrastruktury obronnej;


7) planowania i organizowania świadczeń na rzecz obrony;
8) uwzględniania potrzeb obronności w planach zagospodarowania przestrzennego;
9) przygotowania rezerw osobowych na potrzeby jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych przewidzianych do wykonywania zadań obronnych;
10) realizacji zadań w zakresie przygotowania określonych jednostek organizacyjnych do militaryzacji;
11) przygotowania szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
12) planowania i realizacji szkolenia obronnego.

§ 5.

Kontrola może być prowadzona w trybie kontroli kompleksowej, problemowej lub doraźnej.

§ 6.

1. Kontrola kompleksowa polega na sprawdzeniu całokształtu zadań obronnych, wykonywanych przez urzędy, jednostki organizacyjne i przedsiębiorców, o których mowa w § 2.
2. Kontrolą kompleksową obejmuje się:


1) jeden lub więcej działów administracji rządowej;
2) jedno lub więcej województw.

§ 7.

1. Kontrola problemowa polega na sprawdzeniu wybranych zadań obronnych wykonywanych przez urzędy, jednostki organizacyjne i przedsiębiorców, o których mowa w § 2.
2. Kontrolą problemową obejmuje się:


1) wszystkie lub określone działy administracji rządowej;
2) wszystkie lub określone województwa, powiaty lub gminy.

§ 8.

Kontrola doraźna polega na niezwłocznym sprawdzeniu prawidłowości wykonywania zadań obronnych. Podstawą prowadzenia kontroli doraźnej mogą być uzyskane informacje mające istotny wpływ na poziom przygotowań obronnych w państwie, w tym szczególnie niepokojące zjawiska oraz nieprawidłowości w wykonywaniu zadań obronnych, zwłaszcza ujawnione w wyniku innej kontroli.

§ 9.

Kontrole wymienione w § 6 i 7 organizuje się w sposób planowy, z tym że kontrola kompleksowa tych samych urzędów, jednostek organizacyjnych i przedsiębiorców, o których mowa w § 2, nie może być prowadzona częściej niż raz na pięć lat, a kontrola problemowa częściej niż raz w roku. Kontrola doraźna może być prowadzona w każdym czasie.

§ 10.

1. Podstawą planowania kontroli kompleksowych są sześcioletnie programy pozamilitarnych przygotowań obronnych, w których ujmuje się w szczególności działy administracji rządowej i województwa podlegające kontroli oraz planowane terminy kontroli.
2. Minister Obrony Narodowej opracowuje roczne plany kontroli kompleksowych, które zatwierdza Prezes Rady Ministrów.
3. Organy uprawnione do zarządzania kontroli problemowych opracowują roczne plany tych kontroli.
4. W rocznych planach kontroli kompleksowych i problemowych określa się zakres przedmiotowy i podmiotowy, terminy prowadzenia, a także propozycje składu zespołów kontrolnych, do których swoich przedstawicieli delegują ministrowie i centralne organy administracji rządowej.
5. W składach zespołów kontrolnych prowadzących kontrole kompleksowe każdorazowo uczestniczą przedstawiciele Prezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
6. Organy prowadzące kontrole planują w swoich budżetach środki na ich przeprowadzenie.
7. Koszty uczestniczenia w zespołach kontrolnych przedstawicieli, o których mowa w ust. 4 i 5, pokrywają organy delegujące.

§ 11.

1. Prezes Rady Ministrów zarządza przeprowadzenie kontroli kompleksowej.
2. Ministrowie, wojewodowie oraz organy samorządu terytorialnego zarządzają przeprowadzenie kontroli problemowych i doraźnych, odpowiednio do zakresu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej.

§ 12.

1. Minister Obrony Narodowej organizuje i prowadzi kontrole kompleksowe, a także koordynuje działalność ministrów i wojewodów w zakresie planowania przez nich kontroli problemowych.
2. Ministrowie, wojewodowie i organy samorządu terytorialnego planują, organizują i prowadzą kontrole problemowe, odpowiednio do zakresu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej.
3. Wojewodowie koordynują działalność organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania przez te organy kontroli problemowych.

§ 13.

1. Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli określa:


1) urząd, jednostkę organizacyjną i przedsiębiorcę, o których mowa w § 2, podlegające kontroli;
2) zakres i termin przeprowadzenia kontroli;
3) skład zespołu kontrolnego i jego przewodniczącego.


2. Osoby wchodzące w skład zespołu kontrolnego prowadzą czynności kontrolne na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość i imiennego upoważnienia wydanego przez organ, który zarządził kontrolę, lub osobę upoważnioną do działania w jego imieniu.
3. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik do rozporządzenia.
4. O zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli kompleksowej lub problemowej organ zarządzający przeprowadzenie kontroli powiadamia kierownika kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcę co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.

§ 14.

1. Czynności kontrolne prowadzi się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanym urzędzie lub jednostce organizacyjnej albo u przedsiębiorcy, z wyjątkiem kontroli doraźnych, które mogą być prowadzone w każdym czasie.
2. Osoby wchodzące w skład zespołu kontrolnego podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisom o postępowaniu z materiałami i dokumentami ustawowo chronionymi, obowiązującym w kontrolowanym urzędzie lub jednostce organizacyjnej albo u przedsiębiorcy.

§ 15.

1. Kierownik kontrolowanego urzędu i jednostki organizacyjnej oraz przedsiębiorca są obowiązani do zapewnienia możliwości realizacji zadań przez członków zespołu kontrolnego, wynikających z planu kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego urzędu i jednostki organizacyjnej oraz przedsiębiorca są obowiązani do:


1) zapewnienia zespołowi kontrolnemu warunków i środków niezbędnych do sprawnego prowadzenia kontroli;
2) przedstawienia, na żądanie osób wchodzących w skład zespołu kontrolnego, materiałów i dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli oraz udzielania ustnych lub pisemnych wyjaśnień w zakresie spraw objętych kontrolą;
3) niezwłocznej realizacji zaleceń pokontrolnych;
4) ewidencjonowania kontroli.

§ 16.

1. Wyniki kontroli ujmuje się w protokole pokontrolnym, który zawiera w szczególności:


1) nazwę organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego prowadzącego kontrolę;
2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
3) nazwę kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy;
4) zakres kontroli;
5) opis stanu faktycznego wykonywanych zadań obronnych;
6) ustalone nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania oraz wpływu na wykonywanie zadań obronnych;
7) wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego;
8) podpisy przewodniczącego i członków zespołu kontrolnego oraz kierownika kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy.
 

2. Protokół pokontrolny, po zatwierdzeniu przez organ zarządzający kontrolę, przewodniczący zespołu kontrolnego przesyła odpowiednio:


1) kierownikowi kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej oraz jego organowi nadrzędnemu;
2) kontrolowanemu przedsiębiorcy.
3. Kierownik kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorca mogą zgłaszać przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę.

§ 17.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217).
 

 

ZAŁĄCZNIKWZÓR UPOWAŻNIENIA DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH


..........................
(miejscowość i data)......................................
(nazwa organu zarządzającego kontrolę)UPOWAŻNIENIE Nr.....


Na podstawie § 13 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151)

upoważniam

...............................................................................
(imię i nazwisko)

do przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych

...............................................................................
(zakres kontroli)
...............................................................................
w .............................................................................
(nazwa kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo
przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne)

Upoważnienie jest ważne do .............................................................................................
(pieczęć i podpis zarządzającego kontrolę)