ZAPOZNAJ SIĘ...
 
 

 

 

USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 roku
o działaniach antyterrorystycznych
Dz.U.2016.904 

USTAWA z dnia 18 kwietnia 2002 roku
o stanie klęski żywiołowej
Dz.U.2014.333 

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 roku
o przewozie towarów niebezpiecznych
Dz.U.2011.227.1367 

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 roku
o zarządzaniu kryzysowym
Dz.U.2017.209

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 roku
o ochronie osób i mienia
Dz.U.2005.145.1221

USTAWA z dnia 20 marca 2009 roku
o bezpieczeństwie imprez masowych
Dz.U.2009.62.504 

ROZPORZĄDZENIE  Prezesa Rady Ministrów
z dnia 25 lipca 2016 roku
w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP
Dz.U.2016.1101

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 22 lipca 2016 roku
w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym
Dz.U.2016.1092

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 15 stycznia 2016 roku
w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
Dz.U.2016.103

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 28 marca 2013 roku
w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji pracownika ochrony
Dz.U.2013.420

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 30.08.2011 roku
w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne
Dz.U.2011.183.1087

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 30.06.2011 roku
w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
Dz.U.2011.136.802

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 07.09.2010 roku
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne
Dz.U.2016.793

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 30 kwietnia 2010 roku
w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej 
Dz.U.2010.83.542

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 30 kwietnia 2010 roku
w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej 
Dz.U.2010.83.541

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 30 kwietnia 2010 roku
w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego
Dz.U.2010.83.540

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 02 marca 2010 roku
w sprawie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych
Dz.U.2010.54.329

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 23 marca 2010 roku
w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne 
Dz.U.2010.52.308

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 2009 roku
w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania
Dz.U.2009.226.1810

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 13 sierpnia 2009 roku
w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej
Dz.U.2009.135.1113

ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie programów szkoleń oraz wzoru świadectwa przeszkolenia oficera ochrony armatora i oficera ochrony obiektu portowego
Dz.U.2009.34.269

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów
z dnia 10 lipca 2008 roku
w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
Dz.U.2008.128.821

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów
z dnia 5 czerwca 2007 roku
w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej
Dz.U.2007.106.724

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki
z dnia 22 grudnia 2005 roku
w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
Dz.U.2005.263.2203

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 lipca 2005 roku
w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony
Dz.U.2005.151.1269

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 19 lipca 2005 roku
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego
Dz.U.2005.135.1134

ROZPORZĄDZENIE Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości
z dnia 24 listopada 2004 roku
w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej
Dz.U.2004.262.2615

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 28 października 2004 roku
w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
Dz.U.2004.243.2438

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 21 września 2004 roku
w sprawie organów właściwych do stosowania w czasie stanu wojennego ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela wobec osób, których działalność zagraża bezpieczeństwu lub obronności państwa, oraz trybu postępowania w tych sprawach
Dz.U.2004.219.2219

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 21 września 2004 roku
w sprawie gotowości obronnej państwa
Dz.U.2004.219.2218

ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury
z dnia 25 sierpnia 2004 roku
w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
Dz.U.2004.212.2153

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 27 kwietnia 2004 roku
w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym
DZ.U.2004.98.978

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 6 kwietnia 2004 roku
w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony
Dz.U.2004.76.728

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów
z dnia 17 grudnia 2003 roku
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych
Dz.U.2003.220.2179

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 17 lipca 2003 roku
w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać plany operacyjno - ratownicze
Dz.U.2003.131.1219

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 24 czerwca 2003 roku
w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony
Dz.U.2003.116.1090

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki
z dnia 8 listopada 2002 roku
w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego
Dz.U.2002.194.1632 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 sierpnia 2002 roku
w sprawie szczegółowych zasad ustalania szkód poniesionych w związku z zabezpieczaniem imprez masowych oraz trybu wypłaty należnych z tego tytułu odszkodowań
Dz.U.2002.136.1148

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 2 lipca 2002 roku
w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, oraz szczegółowych warunków i sposobów ich działania
Dz.U.2002.113.986

ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 23 marca 1999 roku
w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej
Dz.U.1999.30.299

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 listopada 1998 roku
w sprawie wewnętrznych służb ochrony 
Dz.U.1999.4.31

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 18 grudnia 1998 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi)
Dz.U.1998.161.1108

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 18 listopada 1998 roku
w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony, podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów 
Dz.U.1998.144.933

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 9 września 1998 roku
w sprawie określenia rodzajów obiektów, w których mogą być stosowane paralizatory elektryczne
Dz.U.1998.120.780

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 11 sierpnia 1998 roku
w sprawie szczegółowych zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu wykonywania czynności nadzoru Komendanta Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych
Dz.U.1998.116.752 (zm. 2010.149.999)

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 07 sierpnia 1998 roku
 w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu
Dz.U.1998.113.731

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 30 czerwca 1998 roku
w sprawie szczegółowych warunków i sposobów użycia przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego
Dz.U.1998.89.563

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 30 czerwca 1998 roku
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania pracowników ochrony przy użyciu broni palnej
Dz.U.1998.86.543

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 4 czerwca 1998 roku
w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji pracownika ochrony fizycznej i licencji pracownika zabezpieczenia technicznego oraz trybu i częstotliwości wydawania przez organ Policji opinii o pracownikach ochrony
Dz.U.1998.78.511

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 27 maja 1998 roku
w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i minia oraz czasu jej przechowywania 
Dz.U.1998.69.458

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 27 maja 1998 roku
w sprawie rodzajów dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia 
Dz.U.1998.69.457

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 11 maja 1983 roku
w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na tereny objęte zakazem ich wnoszenia
Dz.U.1983.25.105

ZARZĄDZENIE Nr 74 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 12 października 2011 roku
w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego

 

 

 

USTAWA z dnia 24 maja 2013 roku
o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
Dz.U.2013.628

USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 roku
o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Dz.U.2012.1329

USTAWA z dnia 21 maja 1999 roku
o broni i amunicji
Dz.U.2012.576

USTAWA z dnia 3 czerwca 2005 roku
o wyłączeniu bezprawności posiadania bez wymaganego pozwolenia lub rejestracji broni lub amunicji przez osoby walczące o suwerenność i niepodległość Polski
Dz.U.2005.143.1198

USTAWA z dnia 22 czerwca 2001 roku 
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Dz.U.2001.67.679


 

EUROPEJSKA KONWENCJA
o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne, sporządzona w Strasburgu dnia 28 czerwca 1978r.
Dz.U.05.189.1583 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie wzorów wniosków o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego albo amunicji
Dz.U.2016.897

ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju
z dnia 3 czerwca 2016 roku
w sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych
Dz.U.2016.808

ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju
z dnia 2 czerwca 2016 roku
w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Dz.U.2016.805

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 4 lipca 2005 roku
w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Dz.U.2016.565

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki
z dnia 25.09.2002 roku
w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu
Dz.U.2016.163

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji
Dz.U.2014.1224

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki
z dnia 18 lutego 2013 roku
w sprawie trybu i szczegółowych warunków przekazywania ewidencji związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Dz.U.2013.348

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki
z dnia 6 marca 2013 roku
w sprawie sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz kontroli przestrzegania warunków sprzedaży  
Dz.U.2013.343

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki
z dnia 2 listopada 2012 roku
w sprawie jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oznaczenia obiektów produkcyjnych oraz rejestru oznaczeń
Dz.U.2012.1231

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki
z dnia 22 sierpnia 2012 roku
w sprawie sposobu ewidencjonowania wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni oznakowanej 
Dz.U.2012.1027

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki
z dnia 22 sierpnia 2012 roku
w sprawie sposobu ewidencjonowania wprowadzonych do obrotu materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Dz.U.2012.1008 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 24 sierpnia 2012 roku
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe
Dz.U.2012.1004

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 02.02.2012 roku
w sprawie wzoru wniosku o udzielenie koncesji lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Dz.U.2012.234

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 20.02.2012 roku
w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą, oraz zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U.2012.213

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21.10.2011 roku
w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków
przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji
Dz.U.2011.245.1462

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 12.09.2011 roku
w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej
Dz.U.2011.206.1222

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 sierpnia 2011 roku
w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni
Dz.U.2011.191.1140

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki
z dnia z dnia 27 października 2010 roku
w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Dz.U.2010.222.1451

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki
z dnia 16 sierpnia 2010 roku
w sprawie sposobu przechowywania w tymczasowym magazynie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub znalezionych w czasie oczyszczania terenów
Dz.U.2010.163.1102

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki
z dnia 11 października 2011 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oznaczenia obiektów produkcyjnych oraz rejestru oznaczeń
Dz.U.2011.251.1506

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 24.04.2007 roku
w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni
Dz.U.2007.86.578

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki
z dnia 13 listopada 2008 roku
w sprawie wykazu uzbrojenia
Dz.U.2008.214.1350

ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia 
z dnia 23 grudnia 2005 roku
w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego, wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni
Dz.U.2006.2.14

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 29 lipca 2005 roku
w sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
Dz.U.2005.158.1329

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 28 lipca 2005 roku
w sprawie prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Dz.U.2005.158.1328

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 6 lipca 2005 roku
w sprawie sposobu przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w tymczasowym magazynie
Dz.U.2005.139.1166

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 3 marca 2005 roku
w sprawie sposobu prowadzenia identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dla potrzeb obrotu materiałami wybuchowymi i ich kontroli
Dz.U.2005.46.437

ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury
z dnia 28 grudnia 2004 roku
w sprawie rodzaju i sposobów ewidencjonowania, przechowywania w straży ochrony kolei broni, amunicji, kajdanek, pałek służbowych oraz ręcznych miotaczy gazowych
Dz.U.2005.10.76

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 01 grudnia 2004 roku
w sprawie numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego oraz rejestru materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Dz.U.2004.262.2616

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 09 czerwca 2004 roku
w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie
Dz.U.2004.152.1609

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów
z dnia 27 maja 2004 roku
w sprawie broni służbowej i umundurowania pracowników kontroli skarbowej
Dz.U.2004.136.1454

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 23 kwietnia 2004 roku
w sprawie pozbawienia broni palnej cech użytkowych
DZ.U.2004.94.924

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 23 kwietnia 2004 roku
w sprawie trybu przekazywania właściwym władzom państw członkowskich Unii Europejskiej informacji związanych z nabyciem broni i jej przewozem na terytorium tych państw oraz przewozem broni przez ich terytorium
Dz.U.2004.89.861

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 13 kwietnia 2004 roku
w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni
Dz.U.2004.69.629

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 22 grudnia 2003 roku
w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni
Dz.U.2003.225.2233

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 02 lipca 2003 roku
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych
Dz.U.2003.163.1577

ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia
z dnia 8 września 2003 roku
w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Dz.U.2003.158.1536

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 19 marca 2003r.
w sprawie sposobu gromadzenia i przekazywania informacji dotyczących przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego i amunicji
Dz.U.2003.61.541

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 19 marca 2003r.
w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Dz.U.2003.61.540

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 25 czerwca 2002 roku
w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej
Dz.U.2002.96.845

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 03 kwietnia 2000 roku
w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji
Dz.U.2002.27.343

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 07 stycznia 2002 roku
w sprawie wzoru wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Dz.U.2002.4.44

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 3 grudnia 2001 roku
w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja
Dz.U.2001.145.1625

 ROZPORZĄDZENIE Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 10 kwietnia 2000 roku
w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego
Dz.U.2000.31.390

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 20 marca 2000 roku
w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią
Dz.U.2000.19.241

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 20 marca 2000 roku
w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń
Dz.U.2000.19.240

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 9 lutego 2000 roku
w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni oraz świadectwa broni
Dz.U.2000.13.175

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 sierpnia 1998 roku
w sprawie zakresu wiadomości obowiązujących na egzaminie dla pracowników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, którzy uzyskali świadectwa potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią
Dz.U.1998.113.732

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 6.08.1998 roku
w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji
Dz.U.1998.113.730

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 30 czerwca 1998 roku
w sprawie szczegółowych warunków i sposobów użycia przez pracowników ochrony
środków przymusu bezpośredniego
Dz.U.1998.89.563

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 30 czerwca 1998 roku
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania pracowników ochrony
przy użyciu broni palnej
Dz.U.1998.86.543