ZAPOZNAJ SIĘ...
 
 

 

 

USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 roku
o działaniach antyterrorystycznych
Dz.U.2018.452 

USTAWA z dnia 18 kwietnia 2002 roku
o stanie klęski żywiołowej
Dz.U.2014.333 

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 roku
o przewozie towarów niebezpiecznych
Dz.U.2019.382 

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 roku
o zarządzaniu kryzysowym
Dz.U.2018.1401

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 roku
o ochronie osób i mienia
Dz.U.2018.2142

USTAWA z dnia 20 marca 2009 roku
o bezpieczeństwie imprez masowych
Dz.U.2018.1870 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 listopada 1998 roku
w sprawie wewnętrznych służb ochrony 
Dz.U.2017.1683

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21.07.2016 roku
w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
Dz.U.2016.1217

ROZPORZĄDZENIE  Prezesa Rady Ministrów
z dnia 25 lipca 2016 roku
w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP
Dz.U.2016.1101

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 22 lipca 2016 roku
w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym
Dz.U.2016.1092

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 07.09.2010 roku
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne
Dz.U.2016.793

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 15 stycznia 2016 roku
w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
Dz.U.2016.103

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 30.08.2011 roku
w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne
Dz.U.2011.183.1087

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 30 kwietnia 2010 roku
w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej 
Dz.U.2010.83.542

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 30 kwietnia 2010 roku
w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej 
Dz.U.2010.83.541

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 30 kwietnia 2010 roku
w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego
Dz.U.2010.83.540

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 02 marca 2010 roku
w sprawie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych
Dz.U.2010.54.329

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 2009 roku
w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania
Dz.U.2009.226.1810

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 13 sierpnia 2009 roku
w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej
Dz.U.2009.135.1113

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 21 września 2004 roku
w sprawie organów właściwych do stosowania w czasie stanu wojennego ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela wobec osób, których działalność zagraża bezpieczeństwu lub obronności państwa, oraz trybu postępowania w tych sprawach
Dz.U.2004.219.2219

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 21 września 2004 roku
w sprawie gotowości obronnej państwa
Dz.U.2004.219.2218

ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury
z dnia 25 sierpnia 2004 roku
w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
Dz.U.2004.212.2153

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 27 kwietnia 2004 roku
w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym
DZ.U.2004.98.978

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 6 kwietnia 2004 roku
w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony
Dz.U.2004.76.728

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 24 czerwca 2003 roku
w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony
Dz.U.2003.116.1090

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki
z dnia 8 listopada 2002 roku
w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego
Dz.U.2002.194.1632 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 18 grudnia 1998 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi)
Dz.U.1998.161.1108

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 11 maja 1983 roku
w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na tereny objęte zakazem ich wnoszenia
Dz.U.1983.25.105
 

 

 

USTAWA z dnia 24 maja 2013 roku
o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
Dz.U.2018.1834 

USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 roku
o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Dz.U.2019.45

USTAWA z dnia 21 maja 1999 roku
o broni i amunicji
Dz.U.2019.284

USTAWA z dnia 3 czerwca 2005 roku
o wyłączeniu bezprawności posiadania bez wymaganego pozwolenia lub rejestracji broni lub amunicji przez osoby walczące o suwerenność i niepodległość Polski
Dz.U.2005.143.1198

USTAWA z dnia 22 czerwca 2001 roku 
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Dz.U.2017.290


 

EUROPEJSKA KONWENCJA
o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne, sporządzona w Strasburgu dnia 28 czerwca 1978r.
Dz.U.05.189.1583 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 23 kwietnia 2004 roku
w sprawie pozbawienia broni palnej cech użytkowych
DZ.U.2017.1917

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 20 marca 2000 roku
w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią
Dz.U.2017.1756

ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie wzorów wniosków o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego albo amunicji
Dz.U.2016.897

ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju
z dnia 3 czerwca 2016 roku
w sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych
Dz.U.2016.808

ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju
z dnia 2 czerwca 2016 roku
w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Dz.U.2016.805

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 4 lipca 2005 roku
w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Dz.U.2016.565

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki
z dnia 25.09.2002 roku
w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu
Dz.U.2016.163

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21.10.2011 roku
w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków
przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji
Dz.U.2015.992

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji
Dz.U.2014.1224

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki
z dnia 18 lutego 2013 roku
w sprawie trybu i szczegółowych warunków przekazywania ewidencji związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Dz.U.2013.348

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki
z dnia 6 marca 2013 roku
w sprawie sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz kontroli przestrzegania warunków sprzedaży  
Dz.U.2013.343

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki
z dnia 2 listopada 2012 roku
w sprawie jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oznaczenia obiektów produkcyjnych oraz rejestru oznaczeń
Dz.U.2012.1231

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki
z dnia 22 sierpnia 2012 roku
w sprawie sposobu ewidencjonowania wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni oznakowanej 
Dz.U.2012.1027

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki
z dnia 22 sierpnia 2012 roku
w sprawie sposobu ewidencjonowania wprowadzonych do obrotu materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Dz.U.2012.1008 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 24 sierpnia 2012 roku
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe
Dz.U.2012.1004

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 02.02.2012 roku
w sprawie wzoru wniosku o udzielenie koncesji lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Dz.U.2012.234

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 20.02.2012 roku
w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą, oraz zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U.2012.213

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 12.09.2011 roku
w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej
Dz.U.2011.206.1222

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 sierpnia 2011 roku
w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni
Dz.U.2011.191.1140

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki
z dnia z dnia 27 października 2010 roku
w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Dz.U.2010.222.1451

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki
z dnia 16 sierpnia 2010 roku
w sprawie sposobu przechowywania w tymczasowym magazynie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub znalezionych w czasie oczyszczania terenów
Dz.U.2010.163.1102

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki
z dnia 11 października 2011 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oznaczenia obiektów produkcyjnych oraz rejestru oznaczeń
Dz.U.2011.251.1506

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 24.04.2007 roku
w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni
Dz.U.2007.86.578

ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia 
z dnia 23 grudnia 2005 roku
w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego, wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni
Dz.U.2006.2.14

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 3 marca 2005 roku
w sprawie sposobu prowadzenia identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dla potrzeb obrotu materiałami wybuchowymi i ich kontroli
Dz.U.2005.46.437

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 01 grudnia 2004 roku
w sprawie numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego oraz rejestru materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Dz.U.2004.262.2616

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 09 czerwca 2004 roku
w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie
Dz.U.2004.152.1609

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 13 kwietnia 2004 roku
w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni
Dz.U.2004.69.629

ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia
z dnia 8 września 2003 roku
w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Dz.U.2003.158.1536

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 03 kwietnia 2000 roku
w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji
Dz.U.2002.27.343

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 3 grudnia 2001 roku
w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja
Dz.U.2001.145.1625

 ROZPORZĄDZENIE Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 10 kwietnia 2000 roku
w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego
Dz.U.2000.31.390