USTAWA z dnia 24 września 2010 roku
o ewidencji ludności
Dz.U.2010.217.1427

USTAWA  z dnia 09 kwietnia 2010 roku
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
Dz.U.2010.81.530

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 roku
o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej
Dz.U.2007.165.1170

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych
Dz.U.2016.922

USTAWA z dnia 6 września 2001 roku
o dostępie do informacji publicznej
Dz.U.2001.112.1198

ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości
z dnia 24 września 2015 roku 
w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru
Dz.U.2015.1464

ROZPORZĄDZENIE Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji
Dz.U.2015.745

ROZPORZĄDZENIE Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 11 maja 2015 roku
w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych
Dz.U.2015.719

ROZPORZĄDZENIE Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji
Dz.U.2014.1934

ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
Dz.U.2014.841

ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości
z dnia 5 maja 2014 roku
w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym
Dz.U.2014.660

ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości
z dnia 5 kwietnia 2012 roku
w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień
Dz.U.2012.458

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 11.12.2008 roku
w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
Dz.U.2008.229.1536

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 19.11.2008 roku
w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
Dz.U.2008.214.1353
zał. nr 1 do Rozporządzenia zmieniony Dz.U.2010.105.667

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 06.05.2008 roku
w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń
Dz.U.2008.80.482

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 13.12.2007 roku
w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny
Dz.U.2007.236.1743

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 07.12.2007 roku
w sprawie trybu dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego
Dz.U.2007.235.1730

ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności
Dz.U.2007.228.1681

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 15.11.2007 roku
w sprawie szczegółowego sposobu rejestrowania przypadków, w których uzyskano dostęp do danych lub wykorzystano dane w inny sposób przez Krajowy System Informatyczny
Dz.U.2007.221.1643

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 2 listopada 2007 roku
w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania
D.U.2007.219.1630

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 19.06.2007 roku
w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji
Dz.U.2007.121.838

ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury
z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców
Dz.U.2005.32.284

ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury
z dnia 1 czerwca 2004 roku
w sprawie utworzenia Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej
Dz.U.2004.142.1503

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
Dz.U.2004.100.1024

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie wzoru imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Dz.U.2004.94.923

ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury
z dnia 12 maja 2003 roku
w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców
Dz.U.2003.98.901

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 18 listopada 2002 roku
w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
Dz.U.2002.201.1702 

KONWENCJA NR 108 RADY EUROPY o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych
Dz.U.2003.3.25