Dz.U.04.94.923

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI


z dnia 22 kwietnia 2004 r.

w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych


Na podstawie art. - 22a ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r - Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285) zarządza się co następuje:


§ 1.
Rozporządzenie określa wzory imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego inspektora Ochrony Danych Osobowych, zwanego dalej „inspektorem”.


§ 2.
Wzór imiennego upoważnienia inspektora do wykonywania czynności, o których mowa w art. 12 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.


§ 3.
Wzór legitymacji służbowej inspektora określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.


§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
 

 

ZAŁĄCZNIKI (dostępne na CD - szczegóły w dziale STREFA)