Dz.U.2014.1934

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1)

z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji

Na podstawie art. 46f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wzory zgłoszeń:
1) powołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) odwołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

-----------------------------------------------------------
1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).

ZAŁĄCZNIKI: /dostępne na CD - patrz dział "STREFA"/

Załącznik nr 1 i 2