Dz.U.2007.221.1643

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 15 listopada 2007 r.

w sprawie szczegółowego sposobu rejestrowania przypadków, w których uzyskano dostęp do danych lub wykorzystano dane w inny sposób przez Krajowy System Informatyczny

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. Nr 165, poz. 1170) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Każdy przypadek, w którym uzyskano dostęp do danych lub wykorzystano dane w inny sposób poprzez Krajowy System Informatyczny, jest odnotowywany automatycznie w elektronicznym wykazie, zwanym dalej "rejestrem", prowadzonym przez centralny organ techniczny KSI.


2. Rejestr umożliwia uzyskiwanie informacji o wykorzystaniu danych za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego i odnotowanych w module krajowym:
 

1) dotyczących osób upoważnionych lub organów uprawnionych do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego w celu dokonywania wpisów lub wglądu do danych, zwanych dalej "organem uprawnionym", które uzyskały dostęp do danych;
 

2) udostępnionych osobom upoważnionym lub organom uprawnionym.
 

3. W rejestrze odnotowuje się informacje dotyczące:
 

1) osoby upoważnionej do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego, ze wskazaniem organu uprawnionego, jednostki i komórki organizacyjnej, którego jest ona funkcjonariuszem, pracownikiem lub żołnierzem;
 

2) daty i godziny wykorzystania danych;
 

3) danych, ich zmiany, odczytu lub usunięcia;
 

4) niepowtarzalnego identyfikatora wpisu dokonanego za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego;
 

5) wskazania rodzaju czynności wykonanej za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego (wpis, zmiana danych z określeniem jej zakresu, odczyt lub usunięcie danych);
 

6) kryteriów wyszukiwania;
 

7) organu uprawnionego, jeżeli posiada on bezpośredni dostęp do danych za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego poprzez własny system teleinformatyczny, zapewniający odnotowanie informacji, o których mowa w pkt 1-5;
 

8) listy wyników wyszukiwania, do których uzyskała dostęp osoba upoważniona lub organ uprawniony.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


______
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).