USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 roku
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Dz.U.2006.104.708 

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów
z dnia 25 października 2011 roku
w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, postanowień i zarządzeń oraz przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli
Dz.U.2011.232.1379

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów
z dnia 23 listopada 2006 roku
w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego stanowiącego podstawę udostępnienia danych osobowych
Dz.U.2006.215.1583

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia
z dnia 17 listopada 2006 roku
w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Dz.U.2006.214.1575

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 września 2006 roku
w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu informacji przez organy, służby i instytucje państwowe
Dz.U.2006.177.1310

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 września 2006 roku
w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Dz.U.2006.169.1203

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 września 2006 roku
w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń oraz przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli
Dz.U.2006.165.1173

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 września 2006 roku
w sprawie sposobu przeprowadzania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i dokonywania czynności polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej.
Dz.U.2006.165.1172

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 4 sierpnia 2006 roku
w sprawie udzielania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego niezbędnej pomocy przez instytucje państwowe, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, jednostki organizacyjne, organizacje społeczne oraz obywateli
Dz.U.2006.142.1018

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 25 lipca 2006 roku
w sprawie postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Dz.U.2006.142.1015

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 25 lipca 2006 roku
w sprawie wydawania osobom poleceń określonego zachowania się, legitymowania, zatrzymywania, przeszukania, kontroli osobistej, przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku oraz obserwowania i rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Dz.U.2006.142.1014

ZARZĄDZENIE NR 5/17 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego
z dnia 3 lutego 2017 roku 
w sprawie czynności konwojowo-ochronnych
Dz.U.CBA.2017.5

ZARZĄDZENIE NR 19/16 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego
z dnia 1 lipca 2016 roku 
w sprawie systemu ochrony danych osobowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Dz.U.CBA.2016.19

ZARZĄDZENIE NR 10/16 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Dz.U.CBA.2016.30

ZARZĄDZENIE NR 20/14 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego
z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Dz.U.CBA.2014.24

ZARZĄDZENIE NR 14/14 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego
z dnia 26.11.2012 roku
w sprawie archiwizowania akt zakończonych postępowań sprawdzających
Dz.U.CBA.2014.15

ZARZĄDZENIE NR 34/12 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego
z dnia 26.11.2012 roku
w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym