Dz.U.CBA.2016.30

ZARZĄDZENIE 10/16

SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

z dnia 16 maja 2016 roku 

w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego

   

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1411, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Departamentowi Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej „CBA”, nadaje się regulamin organizacyjny określający jego:
1) strukturę organizacyjną;
2) organizację kierowania i funkcje;
3) zadania komórek organizacyjnych.

§ 2.
Departament Ochrony, zwany dalej „Departamentem”, realizuje w szczególności zadania:
1) Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych;
2) Pełnomocnika do spraw kontroli przetwarzania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne danych osobowych;
3) Pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni;
4) administratora bezpieczeństwa informacji.

§ 3.
1. W skład Departamentu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Wydział Bezpieczeństwa Osobowego i Kontroli, zwany również Wydziałem I;
2) Wydział Profilaktyki i Ochrony Fizycznej, zwany również Wydziałem II;
3) Wydział Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Technicznej, zwany również Wydziałem III;
4) Sekcja Administracyjno-Kancelaryjna.

2. Schemat organizacyjny Departamentu stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4.
1. Dyrektor Departamentu kieruje Departamentem przy pomocy dwóch zastępców dyrektora oraz kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1. W szczególności dokonuje on podziału pracy i nadzoruje wykonanie poszczególnych zadań oraz ocenia pracę podległych funkcjonariuszy.

2. W przypadku nieobecności dyrektora Departamentu oraz jego zastępców zastępuje ich osoba wyznaczona przez dyrektora Departamentu.

§ 5.
1. Kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1, kierują ich pracami i są odpowiedzialni za prawidłową realizację ich zadań.

2. W czasie nieobecności kierownika komórki jego zadania wykonuje jego zastępca albo funkcjonariusz wskazany przez dyrektora Departamentu.

 

§ 6.
1. Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa Osobowego i Kontroli należy:
1) realizacja postępowań sprawdzających oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych postępowań;
2) kontrola ochrony informacji niejawnych;
3) kontrola ochrony danych osobowych;
4) realizacja czynności wyjaśniających związanych z naruszeniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub danych osobowych;
5) opracowywanie zaleceń w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych,
6) realizacja zadań administratora bezpieczeństwa informacji;
7) przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
8) opiniowanie i doradztwo w zakresie zadań wydziału;
9) pomoc w przygotowywaniu wewnętrznych regulacji prawnych zgodnie z właściwością wydziału.

2. Do zadań Wydziału Profilaktyki i Ochrony Fizycznej należy:
1) ochrona obiektów stanowiących siedzibę CBA, zwaną dalej „Centralą”, oraz koordynacja działań ochronnych innych obiektów CBA;
2) ochrona bezpośrednia osób;
3) wykonywanie czynności profilaktycznych ukierunkowanych na rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie zagrożeń wobec osób i obiektów ochranianych przez CBA;
4) zabezpieczenie radiologiczne i pirotechniczne w Centrali oraz koordynacja działań w tym zakresie w jednostkach organizacyjnych CBA;
5) realizacja zadań konwojowych;
6) realizacja spraw dotyczących obronności;
7) przeprowadzanie szkoleń z zakresu taktyki ochronnej, wyszkolenia fizyczno-obronnego i strzeleckiego;
8) opiniowanie i doradztwo w zakresie zadań wydziału;
9) pomoc w przygotowywaniu wewnętrznych regulacji prawnych zgodnie z właściwością wydziału.

3. Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Technicznej należy:
1) akredytacja systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne funkcjonujących w Centrali;
2) nadzór na realizacją zadań inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Delegaturach;
3) nadzór na systemami teleinformatycznymi funkcjonującymi w CBA w zakresie spełniania wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego;
4) opracowywanie zaleceń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów teleinformatycznych;
5) udział w realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni w CBA;
6) obsługa i administracja elektronicznych systemów zabezpieczeń w Centrali oraz nadzór nad realizacją tych zadań w innych obiektach CBA;
7) zabezpieczenie antypodsłuchowe;
8) opiniowanie i doradztwo w zakresie zadań wydziału;
9) pomoc w przygotowywaniu wewnętrznych regulacji prawnych zgodnie z właściwością wydziału.

4. Do zadań Sekcji Administracyjno-Kancelaryjnej należy:
1) bieżący nadzór nad obiegiem dokumentów w Departamencie;
2) prowadzenie obsługi dokumentów jawnych i zarządzanie sekretariatem Departamentu;

3) prowadzenie kancelarii tajnej CBA;
4) obsługa kadrowa, finansowa i logistyczna Departamentu;
5) koordynacja zadań szkoleniowych w Departamencie;
6) koordynacja innych zadań wynikających z właściwości Departamentu.

5. Kierownik Sekcji Administracyjno-Kancelaryjnej realizuje zadania kierownika kancelarii tajnej określone w odrębnych przepisach.

§ 7.
Traci moc zarządzenie nr 1/13 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz.CBA z 2014 r. poz. 20).

§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

-----------------------------------------------------
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ. U. z 2014 r. poz. 1822, z 2015 r. poz. 1066, 1217, 1224, 1268 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147 i 437.