Dz.U.CBA.2016.19

ZARZĄDZENIE 18/16

SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

z dnia 1 lipca 2016 roku 

w sprawie systemu ochrony danych osobowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

   

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1411 zpóźn. zm. 1) ) w związku żart. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zarządzenie określa system ochrony danych osobowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanym dalej „CBA”, na który składa się dokumentacja przetwarzania danych osobowych oraz wzory dokumentów stosowanych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w CBA.

§ 2.
Dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych w CBA odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, stanowią:
1) Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, określona w załączniku nr 1,
2) Instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, określona w załączniku nr 2.

§ 3.
1. Dokumentacja stosowana w związku z przetwarzaniem danych osobowych w CBA obejmuje:
1) zgłoszenie zbiorów danych osobowych, którego wzór określa załącznik nr 3;
2) ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, której wzór określa załącznik nr 4;
3) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, którego wzór określa załącznik nr 5.

§ 4.
Kierownicy jednostek organizacyjnych są obowiązani do zapoznania podległych im funkcjonariuszy i pracowników z zarządzeniem w terminie 14 dni od jego wejścia w życie.

§ 5.
Obowiązek, o którym mowa § 6 ust. 1 pkt 6 załącznika nr 1, stanowiący zgłoszenie aktualizacyjne, zostanie zrealizowany po raz pierwszy w terminie 14 dni od wejścia w życie zarządzenia.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

-----------------------------------------------------
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1822 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1217, 1224, 1268 i 2023 oraz z 2016 r.poz. 147, 437 i 615.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i poz. 2281 oraz z 2016 r. poz. 195 i 677

 

  Załączniki 1-4 (dostępne na CD - szczegóły >>>)


Załącznik nr 5