Definicje.
Zakres przedmiotowy ustawy.

Klasyfikowanie informacji niejawnych.

Organizacja ochrony informacji niejawnych.

Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Bezpieczeństwo osobowe.

Postępowanie odwoławcze i skargowe, wznowienie postępowania.

Kancelarie tajne. Środki bezpieczeństwa fizycznego.

Bezpieczeństwo teleinformatyczne.
Bezpieczeństwo przemysłowe.
Ewidencje i udostępnianie danych oraz akt postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających i postępowań bezpieczeństwa przemysłowego.
Podstawa wszczęcia poszerzonego postępowania sprawdzającego
Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji
Obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej
Obowiązki pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
Obowiązki personelu bezpieczeństwa teleinformatycznego
Nowe klauzule tajności
Zasady postępowania w przypadku utraty lub ujawnienia informacji niejawnych
Podstawowe zasady ochrony informacji niejawnych
Kontrola ochrony informacji niejawnych
Organizacja szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
Ochrona fizyczna informacji niejawnych
Strefy ochronne /bezpieczeństwa/
System ochrony przeciw-włamaniowej z wykorzystaniem centrali Galaxy
Zabezpieczenie przed sabotażem i terroryzmem
Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych
Rodzaje tajemnic prawnie chronionych
Tryb i sposób przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne
REGULAMIN ogólnych warunków i trybu wykonywania ochrony muzeów
Krajowy System Informatyczny
Zadania związane z ochroną systemów teleinformatycznych
Zasady stosowania haseł przez użytkowników systemów informatycznych
Podręczny słownik techniki cyfrowej
Podręczny słownik podstawowych pojęć związanych z obroną cywilną
Podręczny słownik podstawowych pojęć związanych z systemami alarmowymi
Wybrana bibliografia
POLSKIE NORMY dla systemów alarmowych
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO - adresy delegatur
Zasady i tryb postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w resorcie Obrony Narodowej
Zestawienie klauzul tajności w głównych państwach NATO
oraz państw z którymi Polska podpisała stosowne umowy o wzajemnej ochronie informacji niejawnych
Dostęp do informacji klasyfikowanych NATO i UZE
NATO Maintenance an Supply Agency - NAMSA
Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011
Raport o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego
Sprawozdanie z działalności centralnego Biura Śledczego KGP za 2011 rok
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 

Zezwala się na wykorzystanie materiałów zawartych w tym dziale tylko w całości przez wszystkich zainteresowanych do prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz systemów teleinformatycznych, z wyraźnym zaznaczeniem źródła pochodzenia oraz wyeksponowanym logo I_N.