Dz.U.2005.205.1692

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 27 września 2005 r.

w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, zwanym dalej "rejestrem", podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji.

§ 2.
1. Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się podmiotom, o których mowa w § 1, na ich wniosek złożony w formie pisemnej albo elektronicznej.

2. Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze zawiera:

1) nazwę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze i adres jego siedziby;
2) nazwę podmiotu, do którego wniosek jest skierowany;
3) określenie rejestru, w którym są zgromadzone dane, które mają być udostępnione;
4) wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie wymaga udostępnienia tych danych;
5) oznaczenie zakresu żądanych danych i sposobu ich udostępniania;
6) wskazanie okresu udostępniania danych;
7) zobowiązanie podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego, o którym mowa w pkt 4;
8) oświadczenie o spełnianiu przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze warunków zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do tych danych;
9) własnoręczny podpis albo weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu bezpieczny podpis elektroniczny osoby reprezentującej podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze.

3. W przypadku stwierdzenia braków wniosku, kierownik jednostki organizacyjnej, w której jest prowadzony rejestr, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

4. Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, składanego w formie pisemnej, określa załącznik do rozporządzenia. Wersja elektroniczna tego wzoru jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.

§ 3.
1. Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie jest prowadzony rejestr.
2. W przypadku gdy przepisy, na których podstawie jest prowadzony rejestr, nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.
3. Podmiot prowadzący rejestr informuje w sposób powszechnie dostępny, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej, o warunkach, sposobie, zakresie i terminie udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze oraz o formacie, w którym dane są udostępniane.

§ 4.
1. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, zabezpiecza otrzymane dane przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane.
2. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.

§ 5.
1. Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia kierownik jednostki organizacyjnej, w której jest prowadzony rejestr, lub osoba przez niego upoważniona.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której jest prowadzony rejestr, informuje w sposób powszechnie dostępny, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej, o warunkach zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


ZAŁĄCZNIK
 

WZÓR


 

..................................................
(nazwa podmiotu ubiegającego się o udostępnienie
       danych zgromadzonych w rejestrze)


 

..................................................
       (adres siedziby wnioskodawcy)


 

..................................................
          (Nr REGON wnioskodawcy)


 

 ........................................................................................................
          (nazwa podmiotu, do którego jest skierowany wniosek)


 

WNIOSEK
o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym


 

1. ............................................................
   (wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego
  realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie
  danych zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie wymaga
                udostępnienia tych danych)
  ............................................................
2. ............................................................
    (określenie rejestru, w którym są zgromadzone dane,
              które mają być udostępnione)
3. ............................................................
(zakres żądanych danych i wskazanie sposobu ich udostępniania)
  ............................................................
4. ............................................................
           (wskazanie okresu udostępnienia danych)
  ......................................... zobowiązuje się do
       (nazwa podmiotu)
  wykorzystywania udostępnionych danych wyłącznie do
  realizacji zadania publicznego wskazanego w pkt 1.


 

  ...................................... oświadcza, że spełnia
       (nazwa podmiotu)
  warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych
  niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w
  rejestrze wskazanym w pkt 2.


 

       .......................................................
        (data, podpis, pieczęć osoby reprezentującej podmiot)