Dz.U.2007.228.1681

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 28 listopada 2007 r.

w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności

 

Na podstawie art. 6d ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, w tym techniczne i organizacyjne, sposób oraz tryb gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, zwanego dalej "systemem".

§ 2.

1. System jest systemem teleinformatycznym budowanym w ramach standardów określonych przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501).
 

2. Dla przetwarzania danych osobowych w systemie ustala się wysoki poziom bezpieczeństwa.

§ 3.

1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zapewnia eksploatację systemu.
 

2. W systemie użytkuje się 17 baz danych, w tym jedna przeznaczona jest dla Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Pełnomocnikiem", i 16 dla wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwanych dalej "wojewódzkimi zespołami". Każda baza wojewódzkiego zespołu zawiera wydzielone logicznie bazy powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwanych dalej "powiatowymi zespołami".
 

3. W zakresie funkcjonalności system zapewnia:
 

1) Pełnomocnikowi - prowadzenie rejestrów szkoleń i kontroli, generowanie sprawozdań, sporządzanie analiz i statystyk, wspomaganie monitoringu procesu orzekania w nadzorowanych przez niego powiatowych i wojewódzkich zespołach i administrowanie systemem;
2) wojewódzkim zespołom - prowadzenie rejestrów odwołań, orzeczeń, członków wojewódzkiego zespołu, wydatków wojewódzkiego zespołu, szkoleń i kontroli oraz generowanie niezbędnych dokumentów wymaganych w procesie orzekania, okresowe generowanie sprawozdań, wspomaganie monitoringu procesu orzekania w powiatowych zespołach;
3) powiatowym zespołom - prowadzenie rejestrów wniosków, orzeczeń, odwołań, członków powiatowego zespołu, wydatków powiatowego zespołu oraz legitymacji, generowanie niezbędnych dokumentów wymaganych w procesie orzekania, okresowe generowanie sprawozdań.

§ 4.

1. System umożliwia nadawanie uprawnień użytkownikom, zgodnie z przydzielonymi im poziomami dostępu, według następujących zasad:


1) poziom I - wprowadzenie danych;
2) poziom II - wprowadzenie danych i możliwość ich modyfikacji;
3) poziom III - wprowadzenie, modyfikacja oraz usuwanie danych.
 

2. Obsługę techniczną nadawania i odbierania uprawnień użytkownikom realizuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
 

3. System zapewnia weryfikacje wprowadzanych danych pod względem formatu oraz poprawności merytorycznej.

§ 5.

1. System wyposaża się w mechanizmy uwierzytelniania użytkownika oraz kontroli dostępu do przetwarzanych danych.
 

2. Dla każdego użytkownika rejestrowany jest w systemie odrębny identyfikator i hasło.
 

3. Bezpośredni dostęp do danych w systemie następuje wyłącznie po wprowadzeniu identyfikatora i hasła użytkownika.
 

4. Identyfikatora użytkownika nie zmienia się, a po wyrejestrowaniu użytkownika z systemu nie przydziela się go innej osobie.
 

5. Identyfikator użytkownika, który utracił uprawnienia do dostępu do danych osobowych, należy niezwłocznie wyrejestrować z systemu, unieważnić jego hasło użytkownika oraz podjąć inne działania w celu zapobieżenia dalszemu dostępowi tej osoby do danych.
 

6. Hasło użytkownika zmieniane jest nie rzadziej niż co 30 dni.
 

7. Hasło składa się co najmniej z 8 znaków, zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.
 

8. Hasła użytkownika nie udostępnia się również po upływie jego ważności.

§ 6.

Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych osobowych zgromadzonych w systemie, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób nieuprawnionych do systemu oraz za podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemach zabezpieczeń jest administrator danych, zwany dalej "administratorem".

§ 7.

W celu zabezpieczenia danych osobowych zgromadzonych w systemie administrator:
 

1) opracowuje instrukcję, określającą sposób zarządzania systemem z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji, zawierającą w szczególności:


a) procedury nadawania użytkownikom systemu uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie tych czynności,
b) metody i środki uwierzytelniania oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem,
c) procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu,
d) procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania,
e) sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe oraz kopii zapasowych, o których mowa w lit. d,
f) sposób zabezpieczenia systemu przed działalnością oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu,
g) procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemu oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych;


2) identyfikuje i analizuje zagrożenia i ryzyko, na które może być narażone przetwarzanie danych zgromadzonych w systemie;
 

3) określa potrzeby w zakresie zabezpieczenia systemu;
 

4) określa sposoby zabezpieczenia danych osobowych adekwatnie do zagrożeń i ryzyka;
 

5) monitoruje działanie zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych i ich przetwarzania;
 

6) wykrywa i reaguje na przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych zgromadzonych w systemie.

§ 8.

1. Dane osobowe przetwarzane w systemie zabezpiecza się przez wykonanie kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów służących do przetwarzania danych.
 

2. Kopie zapasowe należy:


1) przechowywać w miejscach zabezpieczających je przed nieuprawnionym przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
2) niezwłocznie usuwać po ustaniu ich użyteczności.

§ 9.

System zabezpiecza się w szczególności przed:


1) działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu;


2) utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej.

§ 10.

1. Pomieszczenia lub części pomieszczeń, tworzące obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe, wyposaża się w zabezpieczenia techniczne uniemożliwiające utratę zbiorów danych osobowych oraz zabezpieczenia chroniące przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 

2. Przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1, jest dopuszczalne za zgodą administratora lub w obecności osoby uprawnionej do przetwarzania danych osobowych.

§ 11.

1. System chroni się przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie fizycznych oraz logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem.


2. Logiczne zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, obejmują:


1) kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem a siecią publiczną;
2) kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu.


3. Dla danych przesyłanych w sieci publicznej stosuje się środki kryptograficznej ochrony.

§ 12.

1. Dla każdej osoby, której dane są przetwarzane w systemie, system zapewnia spójne odnotowanie:


1) daty wprowadzenia pierwszych i kolejnych danych tej osoby;
2) identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane;
3) informacji komu, kiedy, w jakim zakresie i przez kogo zostały udostępnione dane zgromadzone w systemie.


2. Odnotowanie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, następuje automatycznie po zatwierdzeniu przez użytkownika operacji wprowadzenia danych.
 

3. Dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w systemie, system zapewnia sporządzenie i wydrukowanie raportu zawierającego w powszechnie zrozumiałej formie informacje, o których mowa w ust. 1.

§ 13.

Urządzenia lub elektroniczne nośniki informacji, zawierające dane osobowe, przeznaczone do naprawy, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie albo naprawia się je pod nadzorem osoby upoważnionej przez administratora.

§ 14.

Urządzenia lub elektroniczne nośniki informacji, zawierające dane osobowe, przeznaczone do usunięcia z systemu, pozbawia się zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, uszkadza w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.

§ 15.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


______
1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 63, poz. 440, Nr 94, poz. 651 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 144, Nr 115, poz. 791 i Nr 181, poz. 1288.