Dz.U.2004.200.2055
Dz.U.2011.223.1332

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY
1)


z dnia 30 sierpnia 2004 r.

w sprawie zajmowania lub rekwirowania środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie stanu wojennego


Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 228, poz. 2261 oraz z 2004 r. Nr 107, poz. 1135) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) tryb zajmowania lub rekwirowania oraz zwrotu środków transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz statków morskich i żeglugi śródlądowej, zwanych dalej "środkami transportu";
2) organy właściwe w sprawach, o których mowa w pkt 1.

§ 2.

1. Zajmowania i zwrotu zajętego środka transportu dokonują:
 

1) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;
2) szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych;
3) wojskowi komendanci uzupełnień;
4) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
5) Komendant Główny Policji;
6) Komendant Główny Straży Granicznej;
7) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
8) wojewoda właściwy ze względu na obszar województwa, w którym zarejestrowano środek transportu.
 

2. Rekwirowania i zwrotu zarekwirowanych środków transportu dokonują:
 

1) dowódcy jednostek wojskowych;
2) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;
3) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
4) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

§ 3.

1. Upoważniony do zajmowania środka transportu na czas określony, przedstawiciel organów, o których mowa w § 2 ust. 1, zwany dalej "zajmującym", lub upoważniony do rekwirowania środka transportu na czas nieokreślony, przedstawiciel organów, o których mowa w § 2 ust. 2, zwany dalej "rekwirującym", potwierdza posiadaczowi środka transportu na piśmie zajmowanie lub rekwirowanie środka transportu.
 

2. Potwierdzenie zawiera:
 

1) oznaczenie organu właściwego w sprawach zajęcia lub rekwirowania;
2) imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej zajmującego lub rekwirującego;
3) dane właściciela środka transportu;
4) czas i miejsce zajęcia lub zarekwirowania;
5) rodzaj środka transportu;
6) ilość materiałów pędnych i eksploatacyjnych;
7) stan techniczny oraz stopień zużycia środka transportu;
8) dane identyfikacyjne środka transportu;
9) podpis zajmującego lub rekwirującego.
 

3. W potwierdzeniu zajęcia należy określić termin i miejsce zwrotu środka transportu.
 

4. Odpis potwierdzenia jest doręczany właścicielowi środka transportu, w terminie siedmiu dni od dnia sporządzenia.

§ 4.

Posiadacz środka transportu przekazuje zajmującemu lub rekwirującemu środek transportu wraz z dokumentami, na podstawie których środek transportu dopuszczony jest do ruchu.

§ 5.

Organ, który zajął lub zarekwirował środek transportu, zwraca ten środek z ilością materiałów pędnych i eksploatacyjnych odpowiadającą ich ilości określonej w potwierdzeniu.

§ 6.

Zarekwirowany środek transportu zwraca się jego właścicielowi po ustaniu przyczyny zarekwirowania w terminie i miejscu wskazanym przez organ, w którego władaniu znajduje się środek transportu.

§ 7.

Zwrot środka transportu następuje wraz z dokumentami, o których mowa w § 4, po okazaniu potwierdzenia i sporządzeniu przez zwracającego protokołu zwrotu, w którym określa się stan techniczny oraz stopień zużycia środka transportu.

§ 8.

1. Organ, we władaniu którego znajduje się zajęty środek transportu, zawiadamia właściciela o niemożności zwrotu zajętego środka transportu w terminie lub miejscu określonym w potwierdzeniu, najpóźniej na siedem dni przed ustalonym terminem zwrotu.
2. Zajęty środek transportu zwraca się jego właścicielowi po ustaniu przyczyny niemożności zwrotu, o której mowa w ust. 1, w terminie i miejscu wskazanym przez organ, w którego władaniu znajduje się środek transportu.

§ 9.

1. Jeżeli ze względu na utratę albo zniszczenie środka transportu niemożliwe jest jego zwrócenie właścicielowi w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 3 lub w § 6, organ, we władaniu którego znajdował się środek transportu, jest obowiązany zawiadomić o tym fakcie właściciela i sporządzić protokół utraty albo zniszczenia środka transportu.
2. Odpis protokołu, o którym mowa w ust. 1, jest doręczany właścicielowi środka transportu w terminie siedmiu dni od dnia sporządzenia.

§ 10.

W potwierdzeniu, o którym mowa w § 3, oraz w protokołach, o których mowa w § 7 i § 9 ust. 1, umieszcza się pouczenie o roszczeniu o odszkodowanie w przypadku poniesienia straty majątkowej w wyniku zajęcia lub zarekwirowania środka transportu, w trybie przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz. U. Nr 233, poz. 1955).

§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


________
1) Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej - gospodarka morska i transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).