Dz.U.04.16.152

ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW


z dnia 13 stycznia 2004 r.

w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa ogólne zasady wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zwanych dalej "zadaniami obronnymi", przez ministrów, wojewodów, marszałków województw, starostów oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zwanych dalej "organami administracji publicznej", a także przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne, obejmujące:

1) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych;
2) koordynowanie planowania i realizacji zadań obronnych w ramach działów administracji rządowej i w województwach;
3) współdziałanie organów administracji publicznej, przedsiębiorców, innych jednostek organizacyjnych oraz organizacji społecznych w planowaniu i realizacji zadań obronnych;
4) zapewnianie warunków przekazywania informacji i decyzji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych.

2. Zadania obronne określają odrębne przepisy.

§ 2.
W wykonywaniu zadań obronnych organy administracji publicznej, przedsiębiorcy i kierownicy innych jednostek organizacyjnych oraz władze organizacji społecznych uwzględniają potrzeby obrony państwa, obejmujące w szczególności:

1) utrzymywanie, przebudowę i modernizację systemu obronnego państwa, w tym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2) przygotowanie podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych do wykonywania nałożonych na nie zadań obronnych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa;
3) przygotowanie ludności i warunków jej ochrony na wypadek wojny, a także ochrony mienia szczególnie cennego dla dziedzictwa narodowego.

§ 3.
1. Tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych należy do:

1) ministrów - w stosunku do zadań obronnych wykonywanych w działach administracji rządowej oraz przez kierowników podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych;
2) wojewodów - w stosunku do zadań obronnych wykonywanych w województwie przez:

a) kierowników podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych,
b) przedsiębiorców, dla których są organami założycielskimi,
c) organy samorządu terytorialnego,
d) przedsiębiorców niebędących jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez ministrów,
e) władze organizacji społecznych.

2. Warunki organizacyjne i techniczne planowania i realizacji zadań obronnych tworzy się, uwzględniając rodzaj zadań, a także możliwości ich wykonawców. W szczególności powinny one zapewniać:

1) efektywność, ciągłość i terminowość działania w dziale administracji rządowej oraz w województwie podczas podwyższania gotowości obronnej państwa;
2) wykonywanie zadań obronnych, w tym ich uruchamianie oraz rozwijanie struktur i systemów tworzonych na potrzeby ich realizacji, a także ciągłość działania organów i ich struktur wykonawczych;
3) wykonywanie zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych;
4) bezpieczeństwo wykonywania zadań obronnych, w tym ochronę gromadzenia i przesyłania informacji oraz wykonywania dokumentów;
5) przygotowanie projektów podziału zadań obronnych wykonywanych w czasie pokoju oraz związanych z tym zakresów czynności, a także zmian w strukturze podziału zadań obronnych na podległe i nadzorowane komórki i jednostki organizacyjne podczas podwyższania gotowości obronnej państwa.

§ 4.
1. Planowanie i realizację zadań obronnych koordynują:

1) ministrowie - w stosunku do zadań obronnych wykonywanych w działach administracji rządowej oraz przez kierowników podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych;
2) wojewodowie - w stosunku do zadań obronnych wykonywanych w województwie przez:

a) kierowników podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych,
b) przedsiębiorców, dla których są organami założycielskimi,
c) organy samorządu terytorialnego,
d) przedsiębiorców niebędących jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez ministrów,
e) władze organizacji społecznych.

2. Koordynowanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) podział zadań obronnych, a także ustalanie organu wiodącego i organów współuczestniczących w wykonywaniu tych zadań, stosownie do ich możliwości wykonawczych;
2) określanie procedur wykonywania zadań obronnych;
3) uzgadnianie i akceptowanie planów i harmonogramów wykonywania zadań obronnych;
4) bilansowanie potrzeb niezbędnych do wykonania zadań obronnych, w szczególności uwzględniając ich skutki ekonomiczne, społeczne i międzynarodowe;
5) inicjowanie współdziałania przy wykonywaniu zadań obronnych;
6) określanie priorytetów wykonywania zadań obronnych.

§ 5.
Współdziałanie organów administracji publicznej, przedsiębiorców i kierowników innych jednostek organizacyjnych oraz władz organizacji społecznych w planowaniu i realizacji zadań obronnych ma na celu zapewnienie optymalnych warunków ich wykonywania i obejmuje w szczególności:

1) wymianę doświadczeń i informacji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych;
2) uzgadnianie działań dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych na tym samym poziomie decyzyjnym;
3) inicjowanie i podejmowanie współpracy międzydziałowej lub regionalnej;
4) integrowanie wysiłków i współpracę w zakresie wykorzystania bazy materiałowej, usługowej i szkoleniowej.

§ 6.
Zapewnianie warunków przekazywania informacji i decyzji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych obejmuje w szczególności:

1) przygotowanie łączności na potrzeby kierowania bezpieczeństwem narodowym, ze szczególnym uwzględnieniem podwyższania gotowości obronnej państwa, odpowiednio w ramach działu administracji rządowej, w województwie, powiecie i gminie;
2) gromadzenie, analizowanie i opracowywanie informacji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych;
3) tworzenie systemów organizacyjnych i technicznych na potrzeby informowania, ostrzegania i powiadamiania, w tym także ludności cywilnej, o zdarzeniach i podjętych decyzjach dotyczących systemu obronnego państwa i jego elementów;
4) ustalanie priorytetów w zakresie przekazywania informacji i decyzji;
5) ustalanie procedur przekazywania informacji i decyzji na potrzeby wykonywania zadań obronnych.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.


________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217.