Dz.U.2010.196.1302

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY1)  

z dnia 12 października 2010 r.

w sprawie danych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa

Na podstawie art. 180f ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 
Rozporządzenie określa:   
1) szczegółowy zakres danych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej eksploatowanej lub używanej przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, niezbędnej do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa, w tym systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zwanych dalej "danymi";  
2) formę i tryb dostarczania danych Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz ich aktualizacji.

§ 2. 
Do danych, o których mowa w § 1, należą:   

1) w przypadku urządzeń telekomunikacyjnych eksploatowanych lub używanych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, umożliwiających wydzielenie łączy telekomunikacyjnych E1, zgodnych z zaleceniami ITU-T G.7033), zwanych dalej "urządzeniami":
a) nazwa i typ urządzenia,
b) oznaczenie urządzenia w ewidencji przedsiębiorcy, jeżeli przedsiębiorca prowadzi taką ewidencję,
c) lokalizacja urządzenia określona poprzez współrzędne geograficzne i adres,
d) ilość możliwych do wydzielenia łączy telekomunikacyjnych E1 ze stykiem elektrycznym lub optycznym,
e) rodzaj zasilania awaryjnego,
f) imię i nazwisko, numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za urządzenie lub nazwa, numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej komórki organizacyjnej przedsiębiorcy odpowiedzialnej za urządzenie,
g) informacje o obiekcie, w którym urządzenie jest zamontowane, obejmujące: –  rodzaj obiektu budowlanego, –  imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby właściciela obiektu albo innego podmiotu uprawnionego do zarządzania obiektem;   

2) w przypadku telekomunikacyjnej sieci szkieletowej eksploatowanej lub używanej przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, zwanej dalej "siecią szkieletową":
a) informacje o węzłach sieci szkieletowej: –  nazwa węzła, –  oznaczenie w ewidencji przedsiębiorcy, jeżeli przedsiębiorca prowadzi taką ewidencję, –  realizowane funkcje, –  lokalizacja określona poprzez współrzędne geograficzne i adres,
b) informacje o traktach telekomunikacyjnych: –  nazwa traktu telekomunikacyjnego, –  oznaczenie w ewidencji przedsiębiorcy, jeżeli przedsiębiorca prowadzi taką ewidencję, –  rodzaj i typ medium transmisyjnego, –  rodzaj stosowanego systemu transmisji, –  maksymalna przepustowość,
c) imię i nazwisko, numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za zarządzanie siecią szkieletową lub nazwa, numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej komórki organizacyjnej przedsiębiorcy odpowiedzialnej za zarządzanie siecią szkieletową,
d) schemat sieci szkieletowej.

§ 3. 
1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny dostarcza dane na informatycznym nośniku danych, a w przypadku braku takiej możliwości - w formie papierowej.
2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny może dostarczać dane w formie wypełnionego formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
3. Dane, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. d, przedsiębiorca telekomunikacyjny dostarcza w postaci graficznej.

§ 4. 
Dane na informatycznym nośniku danych są dostarczane zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.4)).

§ 5. 
Dostarczane dane podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.5)) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.6)).

§ 6. 
Przedsiębiorca telekomunikacyjny dostarcza dane w terminie 30 dni od dnia zwrócenia się przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o ich dostarczenie.

§ 7. 
Do aktualizacji danych stosuje się przepisy § 3.

§ 8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

______
1)   Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).
2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675 i Nr 182, poz. 1228.
3)   Zalecenie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (International Telecommunication Union - ITU) "Systemy transmisyjne i media, sieci i systemy cyfrowe. Fizyczne i elektryczne charakterystyki hierarchicznych interfejsów cyfrowych" jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw łączności.
4)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228.
5)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375.
6)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1693 i Nr 172, poz. 1804, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, z 2007 r. Nr 171, poz. 1206 oraz z 2009 r. Nr 201, poz. 1540.