Dz.U.2007.216.1609

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

z dnia 2 listopada 2007 r.

w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej2)

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:


1) opis systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, zawierający strukturę systemu, wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji między elementami struktury systemu;
2) wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju systemu;
3) sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem systemu.

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:


1) dokumentacji opisu systemu - oznacza to szczegółowy opis systemu teleinformatycznego;
 

2) ministrze - oznacza to ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
 

3) okresie przejściowym - oznacza to okres rozpoczynający się od dnia ogłoszenia obowiązującej wersji opisu systemu teleinformatycznego do dnia wskazanego w tym ogłoszeniu, w którym dopuszcza się użytkowanie systemów teleinformatycznych zgodnych z wersją opisu obowiązującą przed dniem ogłoszenia;
 

4) opisie systemu - oznacza to opis systemu teleinformatycznego zawierający strukturę systemu, wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji między elementami struktury systemu;
 

5) oprogramowaniu - oznacza to oprogramowanie wspierające wykonywanie zadań określonych ustawą w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
 

6) poziomie - oznacza to poziom, na który wydawane jest świadectwo zgodności;
 

7) poziomie organizacyjnym - oznacza to odpowiednio: urząd gminy, powiat, województwo, samorząd województwa oraz ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
 

8) procedurze zgodności - oznacza to zespół działań zmierzających do ustalenia zgodności oprogramowania z opisem systemu;
 

9) producencie - oznacza to przedsiębiorcę, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280), lub obywatela Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub osobę prawną posiadającą siedzibę w jednym z tych państw, posiadającego autorskie prawa majątkowe do oprogramowania;
 

10) rejestrze centralnym - oznacza to dane dotyczące jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, a także dane osób i rodzin, którym udzielono świadczeń pomocy społecznej, oraz form udzielonej pomocy, określone w art. 23 ust. 4a ustawy;
 

11) scenariuszu testowym - oznacza to dokument opisujący podstawowe funkcje systemu, uwzględniający procedury ich obsługi, służący do weryfikacji realizacji minimalnych wymagań dla systemu teleinformatycznego, udostępniany razem z dokumentacją opisu systemu;
 

12) systemie teleinformatycznym - oznacza to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331);
 

13) terminie dostosowawczym - oznacza to termin, do którego producenci są obowiązani zgłosić fakt dostosowania oprogramowania do nowego opisu systemu;
 

14) ustawie - oznacza to ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 

15) wersji opisu systemu - oznacza to oznaczenie kolejnego ogłoszonego opisu systemu;
 

16) zbiorze centralnym - oznacza to zestaw danych jednostkowych, którego zakres informacyjny obejmuje dane o realizacji świadczeń z obszaru pomocy społecznej - stanowiący Krajowy System Monitoringu Pomocy Społecznej.

§ 3.

1. Struktura systemu teleinformatycznego stosowanego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej określa podział tego systemu na elementy, uwzględniając ich hierarchię, organizację i komunikację:


1) do obsługi zadań realizowanych na poziomie urzędu gminy w ośrodkach pomocy społecznej i innych jednostkach organizacyjnych realizujących zadania pomocy społecznej;
2) realizujący funkcjonalność na poziomie powiatu w powiatowych centrach pomocy rodzinie;
3) będący połączeniem działań urzędu gminy i powiatu w miastach na prawach powiatu;
4) statystyczny umożliwiający przetwarzanie danych pochodzących ze sprawozdań oraz z zakresu zbioru centralnego lub rejestru centralnego na każdym z poziomów organizacyjnych: urząd gminy, powiat, województwo, samorząd województwa, minister oraz przez wszystkie pozostałe jednostki, które uzyskały prawo dostępu do niego.


2. Minimalną funkcjonalność systemu teleinformatycznego:


1) związaną z wykonaniem zadań wynikających z ustawy zapewnia: rejestracja zgłoszeń i wniosków o pomoc wraz z załącznikami, wprowadzenie niezbędnych danych o świadczeniobiorcach i członkach rodziny na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych, zapisanie informacji o sposobie rozpatrzenia wniosków o świadczenia, rejestracja kontraktów, umów i porozumień, realizacja świadczeń w formie zarówno pieniężnej, jak i rzeczowej, rozliczenie świadczeń poprzez ustalenie odpłatności, spłat, zwrotów i potrąceń, generowanie wymaganych sprawozdań oraz danych do zbioru centralnego lub rejestru centralnego w formacie i strukturze określonych w dokumentacji opisu systemu, monitorowanie każdego z etapów postępowania administracyjnego:


a) na poziomie urzędu gminy: zgodnie z katalogiem świadczeń określonych w art. 17 i art. 18 ustawy,
b) na poziomie powiatu: zgodnie z katalogiem świadczeń określonych w art. 19 i art. 20 ustawy,
c) dla jednostek realizujących zadania urzędu gminy i powiatu: zgodnie z katalogiem świadczeń określonych w art. 17-20 ustawy;


2) dotyczącą zastosowań statystycznych gwarantuje: wczytanie sprawozdań oraz danych z zakresu zbioru centralnego lub rejestru centralnego, weryfikację danych pod względem zgodności ze strukturą przesyłu oraz poprawności merytorycznej, scalenie danych według zadanych kryteriów, dostęp do danych zgodnie z nadanymi uprawnieniami dla poszczególnych poziomów organizacyjnych.
 

3. System teleinformatyczny umożliwia komunikację pomiędzy elementami tego systemu przez zastosowanie jednolitych standardów przesyłu danych dla sprawozdań oraz danych z zakresu zbioru centralnego i rejestru centralnego w formacie XML:


1) przekazywanych przez urząd gminy i powiat do województwa lub bezpośrednio wczytywanych do baz danych gromadzących dane zbioru centralnego lub rejestru centralnego;
2) przekazywanych przez filie i oddziały jednostek organizacyjnych pomocy społecznej do jednostek nadrzędnych, zgodnie ze strukturą terytorialną kraju, lub bezpośrednio wczytywanych do baz danych gromadzących dane zbioru centralnego lub rejestru centralnego.
 

4. Zestawienie struktur dokumentów elektronicznych w formacie XML, o którym mowa w ust. 3, wraz z formatami danych oraz protokołami komunikacyjnymi i szyfrującymi udostępnia się razem z dokumentacją opisu systemu na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu nowej wersji opisu systemu, o której mowa w § 5 pkt 4.

§ 4.

1. System teleinformatyczny spełnia następujące wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa:
 

1) wymagania w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.4)), oraz z uwagi na rodzaj przetwarzanych danych, o których mowa w art. 27 tej ustawy, zgodnie z przepisami w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych, system teleinformatyczny gwarantuje bezpieczeństwo poprzez ochronę i kontrolę dostępu do zasobów tego systemu - na poziomie bezpieczeństwa co najmniej podwyższonym, natomiast w przypadku danych udostępnianych w sieci publicznej oraz przesyłów danych pomiędzy elementami tego systemu - na wysokim poziomie bezpieczeństwa;
2) obowiązek posiadania przez każdego użytkownika systemu teleinformatycznego identyfikatora służącego do autoryzacji oraz wbudowanie mechanizmu monitoringu umożliwiającego rejestrację prób logowań do systemu, oraz zdefiniowanie zestawu śledzonych czynności wykonywanych przez użytkowników;
3) obowiązek posiadania wbudowanych funkcji umożliwiających okresowe automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa.
 

2. System teleinformatyczny umożliwia poprawną obsługę wszystkich procesów przy jednoczesnym zapewnieniu właściwych parametrów wydajnościowych wspieranych przez zastosowanie architektury wielowarstwowej, jak również wysoki poziom niezawodności tego systemu gwarantowany poprzez stabilność pracy oraz skalowalność pozwalającą na rozbudowę systemu teleinformatycznego wraz ze wzrostem potrzeb.
 

3. Bieżące funkcjonowanie systemu teleinformatycznego uwzględnia ciągły rozwój tego systemu odnoszący się zarówno do rozszerzania jego funkcjonalności, zgodnie z oczekiwaniami użytkowników, jak również sfery technologicznej obejmującej dostosowanie systemu teleinformatycznego do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i rozwoju w dziedzinie informatyki i telekomunikacji.

§ 5.

Minister ogłasza w prasie o zasięgu ogólnokrajowym i w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o:


1) obowiązującej wersji opisu systemu;
2) terminie dostosowawczym;
3) okresie przejściowym;
4) adresie internetowym, pod którym udostępniono dokumentację obowiązującej wersji opisu systemu wraz z zestawem scenariuszy testowych.

§ 6.

1. Minister stwierdza zgodność oprogramowania z aktualną wersją opisu systemu zawartą w dokumentacji opisu systemu na podstawie procedury zgodności.


2. Stwierdzenie zgodności oprogramowania z opisem systemu następuje w świadectwie zgodności.

§ 7.

Procedurą zgodności jest objęte oprogramowanie wytwarzane przez producentów, wspomagające realizację zadań pomocy społecznej określonych w ustawie.

§ 8.

1. Zgłoszenie oprogramowania do procedury zgodności następuje na wniosek producenta.


2. Wniosek zawiera:


1) nazwę producenta i adres jego siedziby;
2) imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby wyznaczonej do kontaktów w czasie trwania procedury zgodności;
3) określenie poziomów, na które oprogramowanie zostało zgłoszone, oznaczanych w następujący sposób:
 

a) GMINA - w przypadku oprogramowania wspomagającego realizację zadań pomocy społecznej przez urząd gminy,
b) POWIAT - w przypadku oprogramowania wspomagającego realizację zadań pomocy społecznej przez powiat,
c) STAT - w przypadku oprogramowania statystycznego wspomagającego realizację zadań pomocy społecznej;
 

4) oznaczenie nazwy i numeru wersji oprogramowania;
5) określenie platformy sprzętowej i systemowej oprogramowania, w przypadku platformy sprzętowej lub systemowej innej niż określona w opisie systemu, dla celów przeprowadzenia procedury zgodności.
 

3. Numer wersji oprogramowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, producent tworzy w następujący sposób:


1) dla poziomu GMINA wersja "G-k-y-x",
2) dla poziomu POWIAT wersja "P-k-y-x",
3) dla poziomu STAT wersja "S-k-y-x",
gdzie:
a) przez "k" należy rozumieć numer obowiązującej wersji opisu systemu, który spełnia dane oprogramowanie,
b) przez "y" należy rozumieć numer wersji oprogramowania danego producenta,
c) przez "x" należy rozumieć numer kolejny aktualizacji wersji oprogramowania.
 

4. Do wniosku dołącza się:


1) dokumentację oprogramowania określoną w dokumentacji opisu systemu;
2) oświadczenie o:


a) spełnianiu przez oprogramowanie obowiązującej wersji opisu systemu,
b) posiadaniu majątkowych praw autorskich do oprogramowania oraz braku toczącego się postępowania, którego przedmiotem jest to oprogramowanie,
c) wykonaniu z wynikiem pozytywnym testu oprogramowania, na podstawie udostępnionych scenariuszy testowych, wraz z opisem wyniku testu;
 

3) odpis lub wyciąg z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, nie dotyczy obywateli Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 

6. Dokumentację oprogramowania wnioskodawca składa na piśmie oraz w formie dokumentu elektronicznego.
 

7. W przypadku posiadania zainstalowanej wersji oprogramowania wspierającego realizację zadań w zakresie pomocy społecznej do wniosku dołącza się ponadto:
 

1) spis aktualnie posiadanych instalacji oprogramowania zgłoszonego do procedury zgodności;
2) opis procedur postępowania związanych ze zmianą wersji zainstalowanego oprogramowania na wersję systemu informatycznego zgłoszonego do procedury zgodności.

§ 9.

W przypadku gdy złożony wniosek nie spełnia wymogów, o których mowa w § 8 ust. 2-6, wzywa się producenta do usunięcia braków. Nieusunięcie braków w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

§ 10.

Oświadczenia i zawiadomienia składane przez producentów w trakcie procedury zgodności powinny zawierać co najmniej:


1) nazwę producenta i adres jego siedziby;
2) nazwę i wersję oprogramowania;
3) opis przedmiotu sprawy.

§ 11.

1. Procedurę zgodności oprogramowania przeprowadza się w kolejności wpływu wniosków do urzędu obsługującego ministra.


2. Pierwszeństwo w przeprowadzeniu procedury zgodności przysługuje tym producentom, którzy zgłaszają do procedury zgodności oprogramowanie w terminie dostosowawczym.
 

3. Data złożenia wniosku w placówce operatora pocztowego albo w urzędzie konsularnym oznacza datę złożenia wniosku w urzędzie obsługującym ministra.

§ 12.

1. W celu stwierdzenia zgodności oprogramowania z opisem systemu dokonuje się oceny kompletności dołączonej do wniosku dokumentacji oprogramowania oraz wykazu scenariuszy testowych, będących udokumentowaniem poprawności działania oprogramowania.
 

2. Po dokonaniu oceny, o której mowa w ust. 1, sporządza się raport, który niezwłocznie przekazuje się producentowi.
 

3. Producent w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu może złożyć wyjaśnienia lub zgłosić umotywowane zastrzeżenia do wniosków w nim zawartych.
 

4. Niezgłoszenie wyjaśnień lub zastrzeżeń w terminie, o którym mowa w ust. 3, stanowi potwierdzenie wniosków zawartych w raporcie.
 

5. W przypadku gdy zastrzeżenia producenta nie zostaną uwzględnione, minister wzywa go do przedłożenia dokumentacji spełniającej wymagania w terminie 30 dni od dnia wezwania, informując jednocześnie, że w przypadku nieprzedłożenia dokumentacji w tym terminie minister odmówi wydania świadectwa zgodności.
 

6. W oparciu o wnioski zawarte w raporcie, o którym mowa w ust. 2, a także wniesione wyjaśnienia lub zgłoszone zastrzeżenia producenta, minister wydaje świadectwo zgodności lub odmawia wydania świadectwa zgodności lub informuje producenta o zastosowaniu procedury rozszerzonej.

§ 13.

1. W celu stwierdzenia zgodności oprogramowania z opisem systemu może być zastosowana procedura rozszerzona polegająca na przeglądzie dokumentacji oprogramowania lub testach oprogramowania.
 

2. Po dokonaniu przeglądu dokumentacji oprogramowania, o której mowa w ust. 1, sporządza się raport z przeglądu, który niezwłocznie przekazuje się producentowi.
 

3. Przepisy § 12 ust. 3-6 stosuje się odpowiednio.

§ 14.

1. O przeprowadzeniu testu oprogramowania zawiadamia się producenta na piśmie.
 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, określa:


1) termin i miejsce instalacji oprogramowania przez producenta w celu przeprowadzenia testu;
2) planowany termin zakończenia testu;
3) zobowiązanie producenta do dostarczenia sprzętu i oprogramowania niezbędnych do przeprowadzenia testu, w przypadku gdy oprogramowanie wymaga innej platformy sprzętowej, systemowej lub bazy danych niż określone w opisie systemu.

§ 15.

1. W terminie, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 1, producent dostarcza instalacyjną wersję oprogramowania wraz z instrukcją instalacji.
 

2. Instalacja oprogramowania odbywa się w miejscu wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 1. Oprogramowanie powinno być zainstalowane z pustymi bazami danych.
 

3. Po dokonaniu instalacji producent wykonuje test poinstalacyjny, który sprawdza gotowość zainstalowanego oprogramowania do testu.
 

4. Po instalacji i wykonaniu testu poinstalacyjnego oprogramowania producent dokonuje wstępnej prezentacji oprogramowania w zakresie sposobu jego obsługi.

§ 16.

1. Testy przeprowadza się z uwzględnieniem wybranych zestawów scenariuszy testowych.
 

2. W czasie trwania testów jest wymagana obecność producenta albo jego uprawnionego przedstawiciela.
 

3. Producent albo jego uprawniony przedstawiciel, o których mowa w ust. 2, udzielają wszelkich informacji w trakcie przeprowadzania testu w sprawach związanych ze sposobem obsługi testowanego oprogramowania.
 

4. W czasie prowadzenia testu nie dopuszcza się wykonywania poprawek i aktualizacji testowanego oprogramowania w celu poprawy jego funkcjonalności lub usunięcia stwierdzonych w czasie testu nieprawidłowości.
 

5. Minister może przerwać na okres nie dłuższy niż 14 dni przeprowadzanie testu, jeżeli jego zakończenie w planowanym terminie nie jest możliwe ze względu na rodzaj stwierdzonych problemów, o czym zawiadamia producenta na piśmie, wyznaczając nowy termin zakończenia testu.
 

6. Minister może zakończyć test bez zastosowania ust. 5 i odmówić wydania świadectwa zgodności, jeżeli po rozpoczęciu testu zostaną stwierdzone błędy kategorii 1 i 2k świadczące o poważnych brakach funkcjonalnych w oprogramowaniu.

§ 17.

1. Każdy problem testowy stwierdzony w trakcie przeprowadzania testu podlega zakwalifikowaniu do odpowiedniej kategorii.


2. Wyróżnia się następujące kategorie problemów testowych:


1) kategoria "1" - do której zalicza się problemy funkcjonalne blokujące możliwość użycia oprogramowania, a w szczególności zawieszenie jego pracy;
2) kategoria "2" - do której zalicza się problemy funkcjonalne nieblokujące możliwości użycia oprogramowania, brak lub nieprawidłową implementację wymagań funkcjonalnych:
 

a) kategoria "2k" - do której zalicza się problemy funkcjonalne powodujące, że nie jest możliwe poprawne wykonanie podstawowej funkcji merytorycznej oprogramowania, która zgodnie z dokumentacją oprogramowania i opisem systemu powinna być możliwa do zrealizowania,
b) kategoria "2n" - do której zalicza się problemy funkcjonalne powodujące, że wykonanie merytorycznej funkcji oprogramowania jest utrudnione, ale istnieje możliwość poprawnego wykonania danej funkcji w sposób inny niż zdefiniowano to w dokumentacji oprogramowania lub w opisie systemu,
c) kategoria "2r" - do której zalicza się pozostałe problemy kategorii 2;
 

3) kategoria "3" - do której zalicza się problemy dotyczące komunikacji z użytkownikiem, a w szczególności nieprzestrzeganie przyjętych przez producenta standardów komunikacji w zakresie: wyglądu i formy ekranów, wyglądu i postaci komunikatów, struktury i postaci menu, użycia klawiszy funkcyjnych i przycisków, niesygnalizowania operacji wykonywanych dłużej niż 3 sekundy, czasu dostępu do danych wyszukiwanych na listach i w słownikach według zadanych kryteriów wyszukiwania, czasu wykonywania złożonych operacji na bazie, brakujących lub błędnych podpowiedzi wartości domyślnych, niesygnalizowania wypełnienia pól obligatoryjnych i błędnego formatu danych;
 

4) kategoria "P" - do której zalicza się problemy w zakresie polonizacji treści komunikatów, podpowiedzi oraz opisów etykiet pól.

§ 18.

1. Po zakończeniu testu sporządza się raport z przebiegu testu, który przekazuje się niezwłocznie producentowi.


2. Przepisy § 12 ust. 3, 4 i 6 stosuje się odpowiednio.

§ 19.

Producent uzyskuje świadectwo zgodności, jeżeli podczas procedury zgodności zostanie stwierdzone, że oprogramowanie spełnia jej wymagania.

§ 20.

1. Świadectwo zgodności minister wydaje:


1) na czas nieokreślony albo
2) na czas określony, w tym:


a) warunkowe świadectwo zgodności,
b) przejściowe świadectwo zgodności.
 

2. Świadectwo zgodności zawiera:


1) datę wydania i datę początku obowiązywania;
2) numer wersji opisu systemu;
3) nazwę oprogramowania;
4) wersję oprogramowania;
5) poziom, na jaki wydano świadectwo;
6) nazwę producenta i adres jego siedziby;
7) numer świadectwa zgodności;
8) termin jego ważności - w przypadku wydania warunkowego lub przejściowego świadectwa zgodności.

§ 21.

1. Warunkowe świadectwo zgodności może być wydane w przypadku stwierdzenia nieznacznych uchybień pomiędzy funkcjonalnością oprogramowania a obowiązującą wersją opisu systemu oznaczających brak wystąpienia błędów kategorii 1 i 2k oraz nieliczne wystąpienie błędów pozostałych kategorii wymienionych w § 17 ust. 2 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3 i 4.
 

2. Warunkowe świadectwo zgodności traci ważność z datą określoną w świadectwie.
 

3. Producent, któremu wydano warunkowe świadectwo zgodności, usuwa uchybienia lub rozbieżności w funkcjonowaniu oprogramowania i nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności wskazanym w świadectwie zgodności przedstawia poprawione oprogramowanie do powtórnej procedury zgodności.
 

4. Przeprowadzając powtórną procedurę zgodności, w przypadku wydania warunkowego świadectwa zgodności, minister może ograniczyć zakres procedury do obszarów funkcjonalnych oprogramowania zakwestionowanych podczas poprzedniej procedury.
 

5. Do powtórnej procedury zgodności mają zastosowanie § 8-20.

§ 22.

1. Przejściowe świadectwo zgodności może być wydane w przypadku, kiedy oprogramowanie zgłoszone do procedury zgodności nie spełnia w pełni wymagań zawartych w opisie systemu na skutek zaprzestania przez producenta rozwoju oprogramowania z powodu podjętych prac dotyczących wytworzenia nowego oprogramowania w związku ze zmianą technologii informatycznej.
 

2. Przejściowe świadectwo zgodności jest wydawane na oprogramowanie, które uzyskało wcześniej świadectwo zgodności lub warunkowe świadectwo zgodności.
 

3. Przejściowe świadectwo zgodności jest wydawane na okres do czasu wdrożenia przez producenta nowego oprogramowania, które uzyska świadectwo zgodności, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.
 

4. Celem wydania przejściowego świadectwa zgodności jest umożliwienie płynnego przejścia z użytkowania oprogramowania, które posiada świadectwo zgodności, na nowowytworzone oprogramowanie, polegającego między innymi na: instalacji nowego oprogramowania w dotychczasowych lokalizacjach, przeszkoleniu użytkowników w zakresie obsługi nowego oprogramowania, przeniesieniu danych do nowej bazy danych, weryfikacji jakości przeniesionych danych, przeprowadzeniu wdrożenia pilotażowego, rozpoczęciu pracy przez użytkowników końcowych.
 

5. Do czasu pełnego wdrożenia i przejścia na nowe oprogramowanie dopuszcza się użytkowanie obydwu programów w danej lokalizacji.

§ 23.

1. Producent posiadający dla oprogramowania świadectwo zgodności wydane dla wersji opisu systemu bezpośrednio poprzedzającej obowiązującą wersję opisu systemu zgłasza dostosowane oprogramowanie do procedury zgodności w terminie dostosowawczym.
 

2. W przypadku niezgłoszenia oprogramowania do procedury zgodności w terminie dostosowawczym, minister z urzędu cofa, z dniem upływu okresu dostosowawczego, świadectwa zgodności dla oprogramowania wydane producentowi.
 

3. Minister ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o cofnięciu ważności świadectwa zgodności dla oprogramowania wydanego producentowi wraz z jego uzasadnieniem.
 

4. Świadectwo zgodności wydane dla ostatniej wersji opisu systemu obowiązującej przed ogłoszeniem nowej wersji opisu systemu traci ważność z upływem okresu przejściowego określonego przy ogłoszeniu nowej wersji opisu systemu.
 

5. W okresie od ogłoszenia nowej wersji opisu systemu do końca okresu przejściowego dopuszcza się użytkowanie oprogramowania, które posiada świadectwo zgodności dla wersji opisu systemu bezpośrednio poprzedzającej obowiązującą.

§ 24.

1. Producent, którego oprogramowanie uzyskało świadectwo zgodności, przekazuje użytkownikom aktualizacje oprogramowania związane z jego utrzymaniem, usuwające stwierdzone w czasie eksploatacji nieprawidłowości, jak również, mając na względzie dbałość o rozwój oprogramowania, zawierające zmiany zapewniające poprawną obsługę zgodną z obowiązującym stanem prawnym.
 

2. Minister może wezwać producenta, którego oprogramowanie uzyskało świadectwo zgodności, do okresowego przeglądu oprogramowania w celu potwierdzenia właściwego jego funkcjonowania, o którym mowa w ust. 1.
 

3. W przypadku nieprzekazania aktualizacji, o której mowa w ust. 1, minister może cofnąć świadectwo zgodności dla oprogramowania wydane producentowi.
 

4. Oprogramowanie, dla którego cofnięto świadectwo zgodności, o którym mowa w ust. 3 oraz w § 23 ust. 2, jak również oprogramowanie, dla którego odmówiono wydania świadectwa zgodności, może być zgłoszone ponownie do procedury zgodności nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty cofnięcia świadectwa zgodności lub odmowy wydania świadectwa zgodności.
 

5. Producent, dokonując aktualizacji oprogramowania, o której mowa w ust. 1, pomiędzy kolejnymi procedurami zgodności, nadaje kolejne numery wersji oprogramowania, o której mowa w § 8 ust. 3, poprzez zmianę ostatniego członu numeru wersji oznaczonego symbolem "x". Kolejne aktualizacje oprogramowania wykonywane w ramach danej wersji opisu systemu nie wymagają wydania nowego świadectwa zgodności.

§ 25.

Świadectwa homologacji wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie homologacji systemów informatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (Dz. U. Nr 125, poz. 1055) zachowują ważność do czasu wydania świadectw zgodności na podstawie niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 23 ust. 2.

§ 26.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.5)


______
1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 38, poz. 243, Nr 110, poz. 760 i Nr 148, poz. 1041).
2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 27 kwietnia 2007 r. pod numerem 2007/0233/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831 i Nr 251, poz. 1844 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818 i Nr 209, poz. 1519.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238.
5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie homologacji systemów informatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (Dz. U. Nr 125, poz. 1055), które utraciło moc z dniem 21 stycznia 2007 r. na podstawie art. 63 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501).