Dz.U.2007.127.881

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)

z dnia 26 czerwca 2007 r.

w sprawie wzorów kart rejestracyjnych oraz sposobu ich wypełniania


Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1585 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Karty rejestracyjne mają formę elektroniczną.


2. Wzory strukturalne i graficzne oraz sposób wypełniania kart rejestracyjnych określają załączniki do rozporządzenia:


1) załącznik nr 1 - wzory oraz sposób wypełniania elektronicznej karty rejestracyjnej osoby;
2) załącznik nr 2 - wzory oraz sposób wypełniania elektronicznej karty rejestracyjnej przedmiotu;
3) załącznik nr 3 - wzory oraz sposób wypełniania elektronicznej karty rejestracyjnej podmiotu;
4) załącznik nr 4 - wzory oraz sposób wypełniania elektronicznej karty rejestracyjnej rachunku;
5) załącznik nr 5 - wzory oraz sposób wypełniania elektronicznej karty rejestracyjnej przestępstw.

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych (Dz. U. Nr 118, poz. 1016, z późn. zm.2)).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


______
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2024, z 2003 r. Nr 30, poz. 252, z 2004 r. Nr 280, poz. 2770 oraz z 2005 r. Nr 63, poz. 563.


ZAŁĄCZNIKI - dostępne na CD


ZAŁĄCZNIK Nr 1
WZORY ORAZ SPOSÓB WYPEŁNIANIA ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ OSOBY

ZAŁĄCZNIK Nr 2
WZORY ORAZ SPOSÓB WYPEŁNIANIA ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ PRZEDMIOTU

ZAŁĄCZNIK Nr 3
WZORY ORAZ SPOSÓB WYPEŁNIANIA ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ PODMIOTU

ZAŁĄCZNIK Nr 4
WZORY ORAZ SPOSÓB WYPEŁNIANIA ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ RACHUNKU

ZAŁĄCZNIK Nr 5
WZORY ORAZ SPOSÓB WYPEŁNIANIA ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ PRZESTĘPSTW