Dz.U.2011.130.754

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

z dnia 30 maja 2011 r.

w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia2)

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób postępowania w zakresie:

1) ogłaszania opisu minimalnych wymagań dla systemu teleinformatycznego lub oprogramowania stosowanego w publicznych służbach zatrudnienia zawierającego strukturę, wymaganą minimalną funkcjonalność, wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju systemu oraz zakres komunikacji między elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.4));
2) stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem minimalnych wymagań oraz ogłaszania terminu dostosowania oprogramowania;
3) ogłaszania opisu wymagań określających minimalny zakres informacji o rynku pracy udostępnianej przez publiczne służby zatrudnienia oraz standardów obowiązujących w zakresie prezentacji tej informacji na stronach internetowych publicznych służb zatrudnienia.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dokumentacji opisu wymagań - oznacza to szczegółowy opis wymagań, jakie powinno spełniać oprogramowanie;
2) ministrze - oznacza to ministra właściwego do spraw pracy;
3) okresie przejściowym - oznacza to okres od dnia ogłoszenia obowiązującej wersji opisu wymagań do dnia wskazanego w tym ogłoszeniu, w którym dopuszcza się użytkowanie oprogramowania zgodnego z wersją opisu wymagań obowiązującą przed dniem ogłoszenia obowiązującej wersji opisu wymagań;
4) opisie wymagań - oznacza to, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opis minimalnych wymagań dla oprogramowania, zawierający: wymaganą minimalną funkcjonalność, wymagania pozafunkcjonalne, wymagania w zakresie struktury oprogramowania oraz komunikacji pomiędzy elementami tej struktury i systemami zewnętrznymi w stosunku do niej; opis ten zawiera ponadto wymagania w stosunku do dokumentacji oprogramowania oraz specyfikację standardowej konfiguracji platformy sprzętowej, systemowej i bazodanowej do przeprowadzenia procedury zgodności;
5) procedurze zgodności - oznacza to działania mające na celu ustalenie zgodności oprogramowania z opisem wymagań;
6) producencie - oznacza to posiadających autorskie prawa majątkowe do oprogramowania:

a) przedsiębiorcę lub oddział przedsiębiorcy zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.5)),
b) prowadzących działalność gospodarczą: obywatela Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub osobę prawną posiadającą siedzibę w jednym z tych państw;

7) scenariuszu testowym - oznacza to dokument zawierający opis kolejnych kroków procedury obsługi funkcjonalności testowanego oprogramowania, służący do weryfikacji realizacji przez oprogramowanie minimalnych wymagań funkcjonalnych;
8) siedzibie producenta - oznacza to, w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, miejsce zamieszkania, jeżeli to miejsce jest miejscem wykonywania działalności gospodarczej;
9) systemie teleinformatycznym lub oprogramowaniu - oznacza to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.6)) lub oprogramowanie, stosowane w publicznych służbach zatrudnienia, specjalizowane do wsparcia wykonania zadań określonych ustawą;
10) terminie dostosowawczym - oznacza to termin, do którego producenci są obowiązani zgłosić fakt dostosowania oprogramowania do obowiązującej wersji opisu wymagań;
11) typie oprogramowania - oznacza to oznaczony i opisany w dokumentacji opisu wymagań zakres stosowania części składowej oprogramowania objętego postępowaniem w zakresie stwierdzenia zgodności z wymaganiami, dla którego wydawane jest świadectwo zgodności;
12) ustawie - oznacza to ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
13) wersji opisu wymagań - oznacza to oznaczenie kolejnego ogłoszonego opisu wymagań.

§ 3.
Minister ogłasza w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym i w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o:

1) obowiązującej wersji opisu wymagań;
2) terminie dostosowawczym;
3) okresie przejściowym;
4) adresie internetowym, pod którym udostępniono dokumentację obowiązującej wersji opisu wymagań wraz z zestawem scenariuszy testowych.

§ 4.
1. Minister stwierdza zgodność oprogramowania z obowiązującą wersją opisu wymagań na podstawie procedury zgodności.
2. Stwierdzenie zgodności oprogramowania z obowiązującą wersją opisu wymagań następuje w świadectwie zgodności.
3. Świadectwo zgodności jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej tylko dla oznaczonej nazwą i numerem wersji oprogramowania i tylko dla typów oprogramowania oznaczonych w dokumentacji obowiązującej wersji opisu wymagań.

§ 5.
1. Producent występuje do ministra z wnioskiem o wydanie świadectwa zgodności z obowiązującą wersją opisu wymagań dla oprogramowania.
2. Wniosek zawiera:

1) imię i nazwisko lub nazwę producenta oraz adres jego siedziby;
2) imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby wyznaczonej do kontaktów w imieniu producenta w czasie trwania procedury zgodności;
3) wskazanie typów oprogramowania zgodnie z obowiązującą wersją opisu wymagań, dla których wnioskowane jest wydanie świadectwa zgodności;
4) oznaczenie nazwy i numeru wersji oprogramowania;
5) określenie platformy sprzętowej i systemowej oprogramowania w przypadku platformy sprzętowej lub systemowej innej niż określona w dokumentacji opisu wymagań, dla celów przeprowadzenia testów oprogramowania.

3. Numer wersji oprogramowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, tworzy się według wzoru "L-k-y-x", gdzie:

1) przez symbol "L" należy rozumieć oznaczenie typu oprogramowania zgodnie z obowiązującą wersją opisu wymagań, z którym jest zgodne zgłoszone oprogramowanie;
2) przez symbol "k" należy rozumieć oznaczenie obowiązującej wersji opisu wymagań, z którą jest zgodne zgłoszone oprogramowanie;
3) przez symbol "y" należy rozumieć numer wersji oprogramowania danego producenta;
4) przez symbol "x" należy rozumieć numer kolejny aktualizacji wersji oprogramowania danego producenta.

4. Do wniosku producent dołącza sporządzone w języku polskim:

1) dokumentację oprogramowania określoną w dokumentacji opisu wymagań:

a) w przypadku złożenia pierwszego wniosku dla danej wersji oprogramowania - w pełnym zakresie,
b) w przypadku wniosku dotyczącego kolejnej wersji oprogramowania lub w przypadku aktualizacji oprogramowania - tylko zmienione fragmenty dokumentacji z właściwym odniesieniem do treści dokumentacji aktualizowanego oprogramowania;

2) pisemne oświadczenie:

a) o zgodności oprogramowania z obowiązującą wersją opisu wymagań,
b) o posiadaniu pełnych majątkowych praw autorskich do oprogramowania oraz o braku toczącego się postępowania sądowego, którego przedmiotem są prawa autorskie do zgłoszonego oprogramowania,
c) o przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym testu oprogramowania na podstawie załączonych scenariuszy testowych, które powinny pokrywać objęty sprawdzeniem zgodności z wymaganiami zakres funkcjonalności oprogramowania, z załączonym opisem wyniku testu,
d) potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wraz ze wskazaniem miejsca rejestracji stanowiącego podstawę do działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia minister odmawia wydania świadectwa zgodności lub cofa wydane świadectwo zgodności.

5. Dokumentację oprogramowania producent składa w postaci elektronicznej, na dwóch osobnych informatycznych nośnikach danych, przy czym minister może zażądać, w formie pisemnej, maksymalnie dwóch kopii pełnej dokumentacji lub jej dowolnych fragmentów.
6. W przypadku gdy wcześniejsze wersje zgłaszanego oprogramowania są już zainstalowane w publicznych służbach zatrudnienia, producent, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 4, dołącza w postaci elektronicznej następujące dokumenty:

1) aktualny spis jednostek publicznych służb zatrudnienia, w których jest zainstalowane zgłaszane we wniosku oprogramowanie;
2) opis procedur postępowania związanych ze zmianą wersji zainstalowanego oprogramowania na wersję oprogramowania zgłoszonego w złożonym przez producenta wniosku.

§ 6.
W przypadku gdy złożony wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w § 5 ust. 2-6, minister wzywa producenta do usunięcia braków, z zastrzeżeniem że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

§ 7.
Oświadczenia lub inne pisma składane ministrowi przez producenta w trakcie procedury zgodności zawierają co najmniej:

1) imię i nazwisko lub nazwę producenta oraz adres jego siedziby;
2) nazwę i oznaczenie wersji oprogramowania;
3) opis przedmiotu sprawy.

§ 8.
1. Wnioski o wydanie świadectwa zgodności rozpatruje się w kolejności dat ich złożenia w urzędzie obsługującym ministra.
2. Przy ustalaniu kolejności rozpatrywania wniosków uwzględnia się konieczność zapewnienia ciągłości funkcjonowania oprogramowania posiadającego ważne świadectwo zgodności.
3. Datę nadania wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo w polskim urzędzie konsularnym uznaje się za datę złożenia wniosku w urzędzie obsługującym ministra.

§ 9.
1. W celu stwierdzenia zgodności oprogramowania z obowiązującą wersją opisu wymagań ocenia się kompletność załączonych do wniosku: dokumentacji oprogramowania, zestawu scenariuszy testowych, opisu wyniku testu przeprowadzonego przez producenta na podstawie załączonych scenariuszy testowych, będących udokumentowaniem poprawności działania oprogramowania.
2. Po dokonaniu oceny, o której mowa w ust. 1, sporządza się raport, który niezwłocznie przekazuje się producentowi.
3. Producent w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu może złożyć wyjaśnienia lub zgłosić umotywowane zastrzeżenia do wniosków w nim zawartych.
4. Niezłożenie wyjaśnień lub niezgłoszenie zastrzeżeń w terminie, o którym mowa w ust. 3, stanowi potwierdzenie wniosków zawartych w raporcie.
5. W przypadku gdy zastrzeżenia producenta nie zostaną uwzględnione, minister wzywa go do przedłożenia dokumentacji spełniającej wymagania w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odmowy wydania świadectwa zgodności. W przypadku nieprzedłożenia dokumentacji w tym terminie minister odmawia w drodze decyzji administracyjnej wydania świadectwa zgodności.
6. W oparciu o wnioski zawarte w raporcie określonym w ust. 2 oraz o wyjaśnienia lub zastrzeżenia producenta określone w ust. 3 minister wydaje decyzję administracyjną w sprawie świadectwa zgodności lub informuje producenta o zastosowaniu rozszerzonej procedury zgodności.

§ 10.
1. W celu stwierdzenia zgodności oprogramowania z obowiązującą wersją opisu wymagań może być zastosowana rozszerzona procedura zgodności polegająca na wykonaniu jednej lub obydwu z następujących czynności:

1) przeglądu dokumentacji oprogramowania;
2) testu zgodności oprogramowania, zwanego dalej "testem zgodności".

2. Po dokonaniu przeglądu dokumentacji oprogramowania, o której mowa w ust. 1 pkt 1, sporządza się raport z przeglądu, który niezwłocznie przekazuje się producentowi. 3. Przepisy § 9 ust. 3-6 stosuje się odpowiednio.

§ 11.
1. O przeprowadzeniu testu zgodności producent zawiadamiany jest na piśmie.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) termin i miejsce instalacji oprogramowania przez producenta w celu przeprowadzenia testu zgodności;
2) planowany termin zakończenia testu zgodności;
3) zobowiązanie producenta do dostarczenia sprzętu i oprogramowania niezbędnych do przeprowadzenia testu zgodności w przypadku, gdy oprogramowanie wymaga innej platformy sprzętowej, systemowej lub bazodanowej niż określone w obowiązującej wersji opisu wymagań do przeprowadzenia procedury zgodności.

§ 12.
1. Przed terminem, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 1, producent dostarcza instalacyjną wersję oprogramowania wraz z instrukcją instalacji.
2. Producent na własny koszt instaluje oprogramowanie w miejscu wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w § 11, oraz w takiej postaci, jaka jest przekazywana użytkownikowi.
3. Oprogramowanie jest instalowane z pustymi bazami danych. Na żądanie ministra producent dostarcza procedurę zapełnienia bazy danych zadaną liczbą rekordów na potrzeby przeprowadzenia testów wydajnościowych.
4. Po zainstalowaniu oprogramowania producent wykonuje test poinstalacyjny, który sprawdza gotowość zainstalowanego oprogramowania do przeprowadzenia testu zgodności.
5. Po zainstalowaniu oprogramowania i wykonaniu testu poinstalacyjnego oprogramowania producent dokonuje wstępnej prezentacji sposobu obsługi oprogramowania.

§ 13.
1. Test zgodności przeprowadza się z uwzględnieniem wybranych zestawów scenariuszy testowych.
2. W czasie trwania testu zgodności jest wymagana obecność producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, który udziela wszelkich informacji w sprawach związanych ze sposobem obsługi testowanego oprogramowania.
3. W trakcie przeprowadzania testu zgodności nie jest dopuszczalne wykonywanie bieżących poprawek lub aktualizacji testowanego oprogramowania w celu poprawy jego funkcjonalności lub usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
4. Minister może jednokrotnie przerwać przeprowadzanie testu zgodności na czas konieczny do usunięcia zgłoszonych problemów, jeżeli jego zakończenie w planowanym terminie nie jest możliwe ze względu na rodzaj stwierdzonych problemów, o czym zawiadamia producenta na piśmie, wyznaczając nowy termin zakończenia testu.
5. Minister może zakończyć test zgodności i w drodze decyzji administracyjnej odmówić wydania świadectwa zgodności, jeżeli po rozpoczęciu testu zostaną stwierdzone błędy kategorii 1 i 2k, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a, świadczące o poważnych brakach funkcjonalnych w oprogramowaniu.

§ 14.
1. Każdy problem testowy stwierdzony w trakcie przeprowadzania testu zgodności podlega zakwalifikowaniu do odpowiedniej kategorii. 2. Wyróżnia się następujące kategorie problemów testowych:

1) kategoria "1" - do której zalicza się problemy funkcjonalne blokujące możliwość użycia oprogramowania, a w szczególności powodujące zawieszenie jego pracy;
2) kategoria "2" - do której zalicza się problemy funkcjonalne nieblokujące możliwości użycia oprogramowania, a w szczególności brak implementacji wymagań funkcjonalnych lub ich nieprawidłową implementację; w obrębie tej kategorii wyróżnia się następujące podkategorie:

a) kategoria "2k" - do której zalicza się problemy funkcjonalne powodujące, że nie jest możliwe poprawne wykonanie podstawowej funkcji merytorycznej oprogramowania, która zgodnie z dokumentacją oprogramowania i obowiązującą wersją opisu wymagań powinna być możliwa do zrealizowania,
b) kategoria "2n" - do której zalicza się problemy funkcjonalne powodujące, że wykonanie merytorycznej funkcji oprogramowania jest utrudnione, ale istnieje możliwość poprawnego wykonania danej funkcji w sposób inny niż to zdefiniowano w dokumentacji oprogramowania lub w obowiązującej wersji opisu wymagań,
c) kategoria "2r" - do której zalicza się pozostałe problemy kategorii 2;

3) kategoria "3" - do której zalicza się problemy w zakresie komunikacji z użytkownikiem, mogące mieć wpływ na poprawność pracy użytkownika z oprogramowaniem; do problemów tych zalicza się w szczególności:

a) błędne lub brakujące kryteria sortowania,
b) niepoprawnie działające filtry,
c) błędne lub brakujące wartości domyślne pól danych,
d) błędne lub brakujące podpowiedzi,
e) błędne formaty danych,
f) niesygnalizowanie wypełnienia i brak sprawdzania wypełnienia obligatoryjnych pól danych,
g) nieprzestrzeganie przyjętych przez producenta standardów komunikacji w zakresie: wyglądu i formy ekranów, wyglądu i postaci komunikatów, struktury i postaci menu, użycia klawiszy funkcyjnych i przycisków,
h) niesygnalizowanie operacji wykonywanych dłużej niż 3 sekundy: czasu dostępu do danych wyszukiwanych na listach i w słownikach według zadanych kryteriów wyszukiwania, czasu wykonywania złożonych operacji w bazie,
i) brak ograniczeń w oprogramowaniu blokujących możliwość swobodnego doboru liczby i rodzaju podstawowych wartości, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi,
j) problemy w zakresie wydajności, oznaczające brak spełnienia opisanych wymagań wydajnościowych, formułowanych w kategoriach czasu reakcji na działanie użytkownika oraz liczby danych i dokumentów przetwarzanych przez system teleinformatyczny;

4) kategoria "P" - do której zalicza się problemy w zakresie polonizacji treści komunikatów, podpowiedzi oraz opisów etykiet pól.

§ 15.
1. W terminie 7 dni od dnia zakończenia testu zgodności minister sporządza raport z przebiegu tego testu, który przekazuje niezwłocznie producentowi.
2. W raporcie przedstawia się w szczególności problemy testowe stwierdzone w trakcie przeprowadzania testu zgodności wraz z określeniem ich kategorii.
3. Przepisy § 9 ust. 3, 4 i 6 stosuje się odpowiednio.

§ 16.
Producent uzyskuje świadectwo zgodności, jeżeli podczas procedury zgodności zostanie stwierdzone, że oprogramowanie spełnia wymagania zawarte w dokumentacji obowiązującej wersji opisu wymagań.

§ 17.
1. Świadectwo zgodności wydaje się:

1) na czas nieokreślony albo
2) na czas określony, w tym:

a) warunkowe świadectwo zgodności albo
b) przejściowe świadectwo zgodności.

2. Świadectwo zgodności zawiera:

1) datę wydania i datę początku ważności świadectwa;
2) numer wersji opisu wymagań;
3) nazwę oprogramowania;
4) oznaczenie wersji oprogramowania;
5) typ lokalizacji, na jaki wydano świadectwo;
6) imię i nazwisko lub nazwę producenta oraz adres jego siedziby;
7) numer świadectwa zgodności;
8) termin ważności świadectwa - w przypadku wydania warunkowego albo przejściowego świadectwa zgodności.

§ 18.
1. Warunkowe świadectwo zgodności może być wydane w przypadku stwierdzenia nieznacznych uchybień i rozbieżności pomiędzy funkcjonalnością oprogramowania a obowiązującą wersją opisu wymagań, oznaczających niewystąpienie problemów kategorii 1 i 2k oraz nieliczne, w stosunku do rozmiaru oprogramowania, wystąpienie błędów pozostałych kategorii wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3 i 4.
2. Warunkowe świadectwo zgodności traci ważność z dniem określonym w tym świadectwie.
3. Producent, któremu wydano warunkowe świadectwo zgodności, usuwa uchybienia lub rozbieżności w funkcjonowaniu oprogramowania i nie później niż na 30 dni przed dniem upływu jego ważności określonym w świadectwie zgłasza poprawione oprogramowanie do powtórnej procedury zgodności.
4. Przeprowadzając powtórną procedurę zgodności, w przypadku wydania warunkowego świadectwa zgodności, minister może ograniczyć zakres tej procedury do obszarów funkcjonalnych oprogramowania zakwestionowanych podczas poprzedniej procedury.
5. Do powtórnej procedury zgodności stosuje się przepisy § 5-17.

§ 19.
1. Przejściowe świadectwo zgodności może być wydane w przypadku, gdy oprogramowanie zgłoszone do procedury zgodności nie spełnia wszystkich wymagań zawartych w obowiązującej wersji opisu wymagań na skutek zaprzestania przez producenta rozwoju oprogramowania z powodu podjętych prac dotyczących wytworzenia nowej wersji oprogramowania w zmienionej technologii informatycznej.
2. Przejściowe świadectwo zgodności jest wydawane na oprogramowanie, które uzyskało wcześniej świadectwo zgodności lub warunkowe świadectwo zgodności.
3. Przejściowe świadectwo zgodności jest wydawane na okres konieczny do wdrożenia przez producenta nowego oprogramowania, które uzyska świadectwo zgodności, nie na dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy od dnia jego doręczenia.
4. Do czasu pełnego wdrożenia nowej wersji oprogramowania dopuszcza się użytkowanie dwóch wersji oprogramowania w jednej lokalizacji.

§ 20.
1. Producent posiadający dla oprogramowania świadectwo zgodności wydane dla wersji opisu wymagań bezpośrednio poprzedzającej obowiązującą wersję opisu wymagań zgłasza dostosowane oprogramowanie do procedury zgodności w terminie dostosowawczym.
2. W przypadku niezgłoszenia oprogramowania do procedury zgodności w terminie dostosowawczym lub niewykonania aktualizacji oprogramowania w okresie przejściowym minister w drodze decyzji administracyjnej, z dniem upływu terminu dostosowawczego, cofa z urzędu świadectwo zgodności wydane dla tego oprogramowania.
3. Świadectwo zgodności wydane dla wersji opisu wymagań bezpośrednio poprzedzającej obowiązującą wersję opisu wymagań traci ważność z upływem okresu przejściowego.
4. W wyjątkowych przypadkach z przyczyn niezawinionych przez producenta minister może wyznaczyć producentowi indywidualny termin dostosowawczy lub okres przejściowy.
5. Minister ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o utracie ważności świadectwa zgodności dla oprogramowania wydanego producentowi wraz z uzasadnieniem.

§ 21.
1. Producent, którego oprogramowanie uzyskało świadectwo zgodności, przekazuje użytkownikom aktualizacje oprogramowania związane z jego utrzymaniem, usuwające stwierdzone w czasie eksploatacji nieprawidłowości, jak również, mając na względzie dbałość o rozwój oprogramowania, zawierające zmiany zapewniające poprawną obsługę zgodną z obowiązującym stanem prawnym.
2. Minister może wezwać producenta, którego oprogramowanie posiada ważne świadectwo zgodności, do okresowego przeglądu tego oprogramowania w celu potwierdzenia jego właściwego funkcjonowania, o którym mowa w ust. 1. Przepisy § 9 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku nieprzekazania oprogramowania wraz z dokumentacją do przeglądu, o którym mowa w ust. 2, lub w przypadku stwierdzenia niewłaściwego funkcjonowania oprogramowania minister może w drodze decyzji administracyjnej cofnąć świadectwo zgodności wydane producentowi dla tego oprogramowania.
4. Producent, dokonując aktualizacji oprogramowania, o której mowa w ust. 1, pomiędzy ogłoszeniami kolejnych wersji opisu wymagań, nadaje kolejne numery wersji oprogramowania, zgodnie z § 5 ust. 3 przez zmianę dwóch ostatnich członów numeru wersji oprogramowania oznaczonych symbolami "y" i "x". Kolejne aktualizacje oprogramowania wykonywane w ramach danej wersji opisu wymagań nie wymagają wydania nowego świadectwa zgodności.

§ 22.
Producent może wystąpić ponownie z wnioskiem o wydanie świadectwa zgodności dla oprogramowania nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia cofnięcia świadectwa zgodności na podstawie § 5 ust. 4 pkt 2 lit. d, § 20 ust. 2 lub § 21 ust. 3 lub od dnia odmowy wydania świadectwa zgodności.

§ 23.
Minister ogłasza w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym i w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o:

1) obowiązującej wersji opisu wymagań określających minimalny zakres informacji o rynku pracy udostępnianej przez publiczne służby zatrudnienia oraz standardach obowiązujących w zakresie prezentacji tej informacji na stronach internetowych publicznych służb zatrudnienia;
2) terminie dostosowania stron internetowych publicznych służb zatrudnienia do ogłoszonej wersji opisu wymagań;
3) adresie internetowym, pod którym udostępniono dokumentację obowiązującej wersji opisu wymagań, o których mowa w pkt 1.

§ 24.
Wersja opisu wymagań obowiązująca w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowuje ważność do dnia ogłoszenia na podstawie niniejszego rozporządzenia obowiązywania nowej wersji opisu wymagań.

§ 25.
1. Świadectwa homologacji i świadectwa zgodności wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia wydania świadectw zgodności na podstawie niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2. 2. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 26.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.7)

______
1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).
2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. pod numerem 2011/0055/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235 i Nr 106, poz. 622.
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 120, poz. 690.
6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1371, z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459.
7) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia (Dz. U. Nr 212, poz. 1566), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33).