USTAWA z dnia 12 października 1990 roku
o ochronie granicy państwowej
Dz.U.2019.1776

USTAWA z dnia 12 października 1990 roku
o straży granicznej
Dz.U.2019.147

 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 16 lutego 2011 roku
w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa 
Dz.U.2011.61.312

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 lipca 2010 roku
w sprawie gromadzenia przez Straż Graniczną odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych, ich przechowywania, wykorzystania i przekazywania innym organom oraz wzorów wykorzystywanych dokumentów
Dz.U.2010.134.902

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 10 lutego 2006 roku
w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności
Dz.U.2016.1286

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 grudnia 2004 roku
w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej
Dz.U.2005.6.50ZARZĄDZENIE nr 93 Komendanta Głównego Straży Granicznej
z dnia 20 listopada 2017 roku
w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Straży Granicznej
Dz.U.K.G.S.G.2017.56

ZARZĄDZENIE nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej
z dnia 23 grudnia 2011 roku
w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego
Dz.U.K.G.S.G.2012.56.17

DECYZJA nr 167 Komendanta Głównego Straży Granicznej
z dnia 26.11.2020 roku
w sprawie instrukcji kancelaryjnej Straży Granicznej
Dz.U.K.G.S.G.2020.59

DECYZJA nr 278 Komendanta Głównego Straży Granicznej
z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie wyznaczania w Komendzie Głównej Straży Granicznej inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratorów systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych
Dz.U.K.G.S.G.2015.96

DECYZJA nr 236 Komendanta Głównego Straży Granicznej
z dnia 13 listopada 2014 roku
w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Straży Granicznej
Dz.U.K.G.S.G.2014.122

DECYZJA nr 51 Komendanta Głównego Straży Granicznej
z dnia 11 marca 2011 roku
w sprawie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Komendzie Głównej Straży Granicznej
Dz.U.K.G.S.G.2011.2.13

WYTYCZNE NR 128 Komendanta Głównego Straży Granicznej
z dnia 11 czerwca 2014 roku
w sprawie współdziałania komórek organizacyjnych właściwych w sprawach osobowych z komórkami organizacyjnymi właściwymi w sprawach ochrony informacji podczas przeprowadzania postępowań sprawdzających wobec kandydatów do służby lub pracy w Straży Granicznej  
Dz.U.K.G.S.G.2014.89.128