USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji
Dz.U.1990.30.179

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 roku
o przetwarzaniu informacji kryminalnych
Dz.U.2019.2126

ZARZĄDZENIE NR 10 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 15 maja 2020 roku
w sprawie Jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji
Dz.U.KGP.2020.21

ZARZĄDZENIE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 2 lutego 2001 roku
w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, Wyższej Szkole Policji, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji
Dz.U.KGP.2019.20

ZARZĄDZENIE NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 19 lutego 2018 roku 
w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji
Dz.U.KGP.2018.34.26

ZARZĄDZENIE NR 36 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 14 listopada 2017 roku
w sprawie zadań realizowanych przez Policję w sytuacjach kryzysowych
Dz.U.KGP.2017.73
Dz.U.KGP.2019.107 - zmieniające zarządzenie w sprawie zadań (....)

ZARZĄDZENIE NR 23 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 24 września 2014 roku
w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi
Dz.U.KGP.2014.65

ZARZĄDZENIE NR 2020 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji
Dz.U.KGP.2011.1.5

ZARZĄDZENIE NR 920 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 11 września 2008 roku
w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji
Dz.Urz.KGP.2008.16.95

ZARZĄDZENIE NR 1382 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 8 grudnia 2005 roku
w sprawie pieczęci i stempli oraz tablic urzędowych i informacyjnych używanych w jednostkach organizacyjnych Policji
Dz.Urz.KGP.2005.20.131

ZARZĄDZENIE NR 1429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 31 grudnia 2004 roku
w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych
Dz.Urz.KGP.2005.1.28

 

DECYZJA NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 01 kwietnia 2016 roku
w sprawie uzyskiwania i przetwarzania przez Policję danych telekomunikacyjnych, pocztowych oraz internetowych
Dz.Urz.KGP.2016.14

DECYZJA NR 164 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o osobach ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji
Dz.Urz.KGP.2008.6.44

WYTYCZNE NR 2 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 18 października 2010 roku
w sprawie postępowania z wycofanym z eksploatacji sprzętem niejawnego systemu łączności telegraficznej, jego dokumentacją oraz dokumentami szyfrowymi
Dz.Urz.KGP.2010.11.68

WYTYCZNE NR 6 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 grudnia 2003 roku
w sprawie zasad tworzenia wewnętrznych służb ochrony w jednostkach organizacyjnych Policji
Dz.Urz.KGP.2003.21.126 

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI