Dz.U.2014.874

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA
SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 16 listopada 2010 r.

w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej oraz rodzajów broni i środków ochrony stosowanych przez jej funkcjonariuszy w czasie pełnienia obowiązków służbowych


Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2014 r. poz. 173, 502 i 616) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1) Uzbrojenie Służby Więziennej obejmuje:
1) broń palną: karabiny, karabinki, pistolety maszynowe, pistolety i rewolwery, pistolety sygnałowe, strzelby powtarzalne, granatniki;
2) amunicję do broni palnej, granaty łzawiące i pociski niepenetracyjne, miotane ręcznie lub z broni palnej;
3) urządzenia przeznaczone do miotania środków obezwładniających i pocisków niepenetracyjnych.

§ 2.
W czasie pełnienia obowiązków służbowych funkcjonariuszy Służby Więziennej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, można wyposażyć w środki ochrony, w postaci:
1)2) kajdanek: jednorazowych i szczękowych zakładanych na ręce lub na nogi oraz zespolonych zakładanych na ręce i nogi;
2)2) pasów obezwładniających;
3) pałek służbowych: zwykłych, szturmowych, wielofunkcyjnych, teleskopowych, obezwładniających;
4) osłon balistycznych: tarcz, kamizelek i hełmów kuloodpornych;
5) tarcz, kasków, kamizelek i rękawic ochronnych, nagolenników, naramienników oraz innych ochraniaczy wrażliwych części ciała;
6) masek przeciwgazowych oraz odzieży ochronnej przed skażeniami;
7) sprzętu optycznego i noktowizyjnego: celowników, lornetek, lunet, peryskopów i noktowizorów;
8)3) ręcznych miotaczy substancji obezwładniających.

§ 3. (uchylony).4)

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia5).6)

-------------------------------------------------------------
1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej oraz rodzajów broni i środków ochrony stosowanych przez jej funkcjonariuszy w czasie pełnienia obowiązków służbowych (Dz. U. poz. 1377), które weszło w życie z dniem 10 grudnia 2013 r.
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
3) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
4) Przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 9 grudnia 2010 r.
6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej (Dz. U. 198, poz. 1931), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523).