Dz.U.2011.31.154

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA
SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 3 lutego 2011 r. 

w sprawie trybu współdziałania Służby Więziennej z Policją w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej Służby Więziennej lub konwoju  

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578) zarządza się, co następuje:

§ 1. 
Rozporządzenie określa:
1) tryb współdziałania Służby Więziennej z Policją w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, zwanej dalej "jednostką organizacyjną", lub w czasie konwojowania realizowanego przez Służbę Więzienną, zwanego dalej "konwojem",
2) organy obowiązane do współdziałania, o którym mowa w pkt 1,
3) warunki użycia sił Policji na terenie jednostek organizacyjnych i w czasie konwojowania
- jeżeli bezpieczeństwo nie może być zapewnione siłami i środkami własnymi Służby Więziennej.

§ 2. 
1. Dyrektor Generalny Służby Więziennej i Komendant Główny Policji w ramach współdziałania, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, zwanej dalej "ustawą", wymieniają informacje mające wpływ na bezpieczeństwo jednostki organizacyjnej lub konwoju.
2. Właściwy kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, zwany dalej "kierownikiem", i właściwy komendant powiatowy (miejski) Policji w ramach współdziałania, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, wymieniają informacje mające wpływ na bezpieczeństwo jednostki organizacyjnej lub konwoju.

§ 3. W przypadku uzyskania informacji przez Komendanta Stołecznego, wojewódzkiego, powiatowego (miejskiego) Policji, zwanego dalej "komendantem Policji", o możliwości wystąpienia zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej lub konwoju, komendant Policji niezwłocznie przekazuje informację kierownikowi i, w razie możliwości, dowódcy konwoju.

§ 4. 
1. W przypadku wystąpienia zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy, kierownik lub osoba przez niego upoważniona niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora okręgowego Służby Więziennej oraz dyżurnego komendy powiatowej (miejskiej) Policji, właściwej ze względu na położenie jednostki organizacyjnej.
2. Jeżeli z rozwoju wydarzeń wynika, że bezpieczeństwo jednostki organizacyjnej nie zostanie przywrócone siłami i środkami własnymi, kierownik wzywa siły Policji, zwracając się w tym celu z wnioskiem do komendanta Policji.

§ 5. 
1. W przypadku wystąpienia zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa konwoju, dowódca konwoju niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji dyżurnego najbliższej komendy powiatowej (miejskiej) Policji i najbliższą jednostkę organizacyjną.
2. Jeżeli z rozwoju wydarzeń wynika, że bezpieczeństwo konwoju nie zostanie przywrócone siłami i środkami własnymi, dowódca konwoju wzywa siły Policji, zwracając się w tym celu z wnioskiem do kierownika najbliższej jednostki organizacyjnej i dyżurnego najbliższej komendy powiatowej (miejskiej) Policji.

§ 6. 
1. We wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 2, określa się rodzaj i zakres potrzebnego współdziałania.
2. Wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 2, składa się pisemnie, z wyjątkiem sytuacji wymagających natychmiastowego działania. W takich sytuacjach wniosek składa się ustnie i przy użyciu najszybszego dostępnego środka łączności i potwierdza pisemnie niezwłocznie po zakończeniu współdziałania.
3. Komendant Policji informuje wnioskującego kierownika o zakresie i terminie udzielonej pomocy.
4. W zależności od rozwoju i oceny sytuacji oraz stopnia naruszenia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej, kierownik lub osoba przez niego upoważniona, wspólnie z komendantem Policji, dokonują oceny konieczności rozszerzenia zakresu udzielonej pomocy, o której mowa w ust. 3.

§ 7. 
Przepisy § 6 stosuje się odpowiednio do wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 2.

§ 8. 
1. Kierownik lub osoba przez niego upoważniona, w przypadku wprowadzenia sił Policji na teren jednostki organizacyjnej, informuje dowódcę sił Policji o aktualnej sytuacji, posiadanych siłach i środkach własnych oraz przedstawia zadania do wykonania przez siły Policji i Służby Więziennej.
2. Działaniami Policji i Służby Więziennej na terenie jednostki organizacyjnej kieruje kierownik tej jednostki, natomiast siłami Policji, w czasie wykonywania zleconego zadania, dowodzi funkcjonariusz Policji.
3. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo wzięcia i przetrzymywania zakładnika, o uzbrojeniu i wyposażeniu skierowanych do działań funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej decyduje, od momentu przybycia sił Policji, funkcjonariusz Policji dowodzący tymi siłami.
4. Kierownik zapewnia dokumentowanie działań Policji i Służby Więziennej, o których mowa w ust. 2, przy użyciu technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

§
 9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2011 r.1)
______
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2003 r. w sprawie trybu współdziałania Służby Więziennej z Policją w przypadkach zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa zakładów karnych lub aresztów śledczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1946), które na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.