Dz.U.2011.159.949

ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 lipca 2011 roku

w sprawie opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb ustalania wysokości oraz poboru opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej „ABW", albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, zwaną dalej „SKW", czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, o których mowa w art. 48 ust. 3 — 6 oraz art. 50 ust. 1—4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej „ustawą".

§ 2.
1. Opłaty za przeprowadzenie czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego wynoszą:

1) za ocenę i audyt bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych w ramach akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych — równowartość 0,1 kwoty bazowej za godzinę pracy osoby dokonującej oceny lub audytu, ale w sumie nie więcej niż równowartość 50-krotności kwoty bazowej;
2) za badania i ocenę bezpieczeństwa środka ochrony elektromagnetycznej przeznaczonego do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne" lub wyższej w ramach procesu certyfikacji — równowartość 0,1 kwoty bazowej za godzinę pracy osoby wykonującej badania lub ocenę, ale w sumie nie więcej niż równowartość 25-krotności kwoty bazowej;
3) za badania i ocenę bezpieczeństwa urządzenia lub narzędzia kryptograficznego przeznaczonego do ochrony informacji niejawnych w ramach procesu certyfikacji — równowartość 0,1 kwoty bazowej za godzinę pracy osoby wykonującej badania lub ocenę, ale w sumie nie więcej niż równowartość:
 
a) 100-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony in­formacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne",
b) 75-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „tajne",
c) 50-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne",
d) 25-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony infor­macji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone";

4) za badania i ocenę bezpieczeństwa urządzenia lub narzędzia przeznaczonego do ochrony informacji niejawnych realizującego zabezpieczenia teleinformatyczne w ramach procesu certyfikacji — równowartość 0,1 kwoty bazowej za godzinę pracy osoby wykonującej badania lub ocenę, ale w sumie nie więcej niż równowartość:

a) 100-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne",
b) 75-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „tajne",
c) 50-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne",
d) 25-krotności kwoty bazowej, gdy urządzenie lub narzędzie jest przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone";

5) za wydanie certyfikatu ochrony kryptograficznej, certyfikatu ochrony elektromagnetycznej, certyfikatu bezpieczeństwa teleinformatycznego lub świadectwa akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego — równowartość 0,25 kwoty bazowej.

2. Kwotę bazową stanowi kwota, o której mowa w art. 53 ust. 5 pkt 2 ustawy.

§ 3.
1. ABW albo SKW, po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 —4, wystawia rachunek podmiotowi, który wystąpił z wnioskiem o ich przeprowadzenie, zwanemu dalej „podmiotem zainteresowanym".

2. W rachunku, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1—4, oraz łączne koszty poniesione przez ABW albo SKW na przeprowadzenie czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 -4.

3. ABW albo SKW wystawia podmiotowi zainteresowanemu rachunek za wydanie certyfikatu ochrony kryptograficznej, certyfikatu ochrony elektromagnetycznej, certyfikatu bezpieczeństwa teleinformatycznego lub świadectwa akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego.

4. Podmiot zainteresowany wnosi kwoty wymienione w rachunkach, o których mowa w ust. 1 i 3, na rachunek bankowy wskazany przez ABW albo SKW, w terminie 21 dni od daty doręczenia tych rachunków.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

=====================
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 200, poz. 1652), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).