Dz.U.2010.15.77
Dz.U.2016.1798

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 4 stycznia 2010 r.

w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

   

 

Na podstawie art. 176a ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 
Rozporządzenie określa:   
1) rodzaje, zawartość, tryb sporządzania oraz aktualizacji przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, zwanego dalej "przedsiębiorcą", planu działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń, zwanego dalej "planem";   
2) organy uzgadniające plany oraz zakres tych uzgodnień;   
3) rodzaje przedsiębiorców obowiązanych do uzgadniania zawartości planów;   
4) rodzaje działalności telekomunikacyjnej niepodlegającej obowiązkowi sporządzania planu.

§ 2. 
Obowiązkowi sporządzenia planu nie podlega przedsiębiorca, który wykonuje działalność telekomunikacyjną:   
1) polegającą wyłącznie na dostarczaniu udogodnień towarzyszących;   
2) wyłącznie na obszarze nieprzekraczającym granic administracyjnych jednej gminy, z wyłączeniem gmin będących miastami na prawach powiatu, w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.2));   
3) polegającą wyłącznie na dostarczaniu sieci lub łączy telekomunikacyjnych dzierżawionych od innego przedsiębiorcy;   
4) polegającą wyłącznie na sprzedaży we własnym imieniu i na własny rachunek usługi telekomunikacyjnej świadczonej przez innego dostawcę usług;   
5) polegającą wyłącznie na rozprowadzaniu lub rozpowszechnianiu programów radiofonicznych lub telewizyjnych, z wyjątkiem przedsiębiorców, o których mowa w § 3 ust. 5;   
6) polegającą wyłącznie na świadczeniu usług dostępu do sieci Internet za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej obsługującej do 500 zakończeń sieci posiadających własny adres IP;   
7) wyłącznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

§ 3. 
1. Przedsiębiorca, z zastrzeżeniem ust. 2, sporządza plan dla obszaru wykonywania działalności telekomunikacyjnej, określonego we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

2. Przedsiębiorca sporządza plan dla faktycznego obszaru wykonywanej działalności, w przypadku gdy obszar ten jest mniejszy od określonego we wniosku, o którym mowa w ust. 1.

3. Przedsiębiorca wykonujący działalność telekomunikacyjną na jednym lub kilku obszarach, które nie przekraczają granic administracyjnych powiatu, sporządza plan dla całości lub części powiatu, na obszarze którego wykonuje działalność, zwany dalej "planem lokalnym".

4. Przedsiębiorca wykonujący działalność telekomunikacyjną na jednym lub kilku obszarach, które przekraczają granice administracyjne powiatu, sporządza plan dla części lub całości każdego województwa, na obszarze którego wykonuje działalność, zwany dalej "planem rejonowym".

5. Przedsiębiorca, o którym mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320 oraz z 2002 r. poz. 1571), dla którego organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa jest minister właściwy do spraw informatyzacji, sporządza plan dla obszaru całego kraju, zwany dalej „planem ogólnym”, oraz plan rejonowy, odrębnie dla każdego województwa, na obszarze którego wykonuje działalność.

§ 4. 
1. Przedsiębiorca sporządzający plan dokonuje:   

1) analizy potencjalnych, szczególnych zagrożeń na obszarze, na którym wykonuje działalność telekomunikacyjną;   
2) oceny wpływu szczególnych zagrożeń na własną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz zdolność do zachowania ciągłości prowadzonej przez siebie działalności telekomunikacyjnej;
3) analizy potrzeb w zakresie świadczenia, utrzymania i odtwarzania usług telekomunikacyjnych oraz dostępu telekomunikacyjnego:

a) podmiotom i służbom wykonującym zadania w zakresie ratownictwa oraz niesienia pomocy ludności,
b) podmiotom i służbom wykonującym zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
c) podmiotom właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego - wskazanym w ramach uzgodnień planów przez organy, o których mowa w § 8, zwanym dalej "właściwymi podmiotami i służbami", a także oceny możliwości zapewnienia tych potrzeb.

2. Analizy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, na potrzeby sporządzania planów rejonowych i lokalnych, przedsiębiorca dokonuje na podstawie danych uzyskanych, po uprzednim zwróceniu się o ich udostępnienie, od właściwych terytorialnie wojewodów lub starostów.
3. Analizy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, na potrzeby sporządzania planów ogólnych, przedsiębiorca dokonuje na podstawie danych uzyskanych, po uprzednim zwróceniu się o ich udostępnienie, od organów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2, lub wskazanych przez nie centralnych organów administracji rządowej, odpowiednio do ich kompetencji.

§ 5. 
Plan ogólny powinien zawierać:   
1) podstawowe dane identyfikujące przedsiębiorcę, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, zwanej dalej "ustawą";
2) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów osób odpowiedzialnych za sporządzenie planu wraz z określeniem zakresu ich kompetencji;   
3) wykaz przeprowadzonych uzgodnień wraz z potwierdzeniem ich dokonania przez organy, o których mowa w § 8;   
4) ogólną charakterystykę prowadzonej działalności telekomunikacyjnej, w tym charakterystykę świadczonych usług oraz wykaz obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej o znaczeniu kluczowym dla funkcjonowania przedsiębiorcy i obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, ustalonych zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. Nr 116, poz. 1090);   
5) wyniki analiz i oceny, o których mowa w § 4 ust. 1;   
6) procedury współpracy przedsiębiorcy w sytuacjach szczególnych zagrożeń z innymi przedsiębiorcami, dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, w szczególności współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami;   
7) procedury współpracy przedsiębiorcy z właściwymi podmiotami i służbami w zakresie:

a) utrzymania ciągłości, a w przypadku jej utraty - odtwarzania świadczenia usług telekomunikacyjnych i dostarczania sieci telekomunikacyjnej z uwzględnieniem pierwszeństwa dla właściwych podmiotów i służb oraz po dokonaniu oceny, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3,
b) sposobów wzajemnego przekazywania informacji, alarmowania i ostrzegania, dotyczących sytuacji szczególnych zagrożeń, a także powiadamiania o konieczności podjęcia lub zaprzestania działań określonych w planie wraz z wykazem imion i nazwisk osób albo nazw służb właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, adresów lub siedzib, numerów telefonów i innych danych kontaktowych oraz zakresem ich kompetencji;
8) procedury współpracy przedsiębiorcy z organami uzgadniającymi plan, o których mowa w § 8, w zakresie utrzymania ciągłości, a w przypadku jej utraty - odtwarzania świadczenia usług telekomunikacyjnych i dostarczania sieci telekomunikacyjnej;   
9) wykaz elementów sieci telekomunikacyjnej oraz sposób ich przygotowania do zapewnienia telekomunikacji na potrzeby właściwych podmiotów i służb wraz z procedurami uruchamiania tych elementów;   
10) procedury współpracy przedsiębiorcy z ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanym dalej "Prezesem UKE", w zakresie określonym w pkt 7 lit. b;   
11) opis struktur organizacyjnych przedsiębiorcy obowiązujących w przypadku wystąpienia sytuacji szczególnych zagrożeń wraz z wykazem imion i nazwisk osób albo nazw służb, właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, adresów lub siedzib, numerów telefonów i innych danych kontaktowych oraz zakresem ich kompetencji;   
12) opis wdrożonych systemów zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej przed zakłóceniami, skutkami katastrof, klęsk żywiołowych i nieuprawnionym dostępem oraz procedur działania i środków wdrażanych w sytuacjach szczególnych zagrożeń dla zabezpieczenia własnej infrastruktury telekomunikacyjnej przedsiębiorcy;   
13) wykaz obiektów i elementów infrastruktury telekomunikacyjnej dostosowanych do współpracy z ruchomymi urządzeniami telekomunikacyjnymi używanymi przez podmioty, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy, wraz z procedurami ich użycia;   
14) wykaz zrealizowanych inwestycji, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz. U. Nr 180, poz. 1855);   
15) wykaz przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych podejmowanych w przypadku wprowadzenia ograniczeń w działalności telekomunikacyjnej przewidzianych ustawą;   
16) inne informacje dotyczące wykonywania przez przedsiębiorców zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego - na wniosek i w zakresie kompetencji organów, o których mowa w § 8.

§ 6. 
Plan rejonowy powinien zawierać:   
1) treści określone w § 5 pkt 1-7 i 10-15;   
2) wykaz urządzeń telekomunikacyjnych przeznaczonych lub możliwych do udostępnienia przez przedsiębiorcę innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym lub właściwym podmiotom i służbom, niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratowniczych, oraz procedury udostępniania tych urządzeń;   
3) charakterystykę asortymentową i ilościową zgromadzonych przez przedsiębiorcę rezerw przeznaczonych na utrzymanie ciągłości świadczenia usług oraz ich odtworzenia w sytuacjach szczególnych zagrożeń wraz z procedurami ich użycia lub charakterystykę warunków zapewnienia dostawy urządzeń i podzespołów rezerwowych oraz usług, zgodnie z umowami zawartymi z dostawcami;   
4) wykaz właściwych podmiotowi służb, którym przedsiębiorca zapewnia dostęp telekomunikacyjny lub świadczy usługi wraz z określeniem ich rodzaju;   
5) procedury współpracy z właściwym wojewodą w zakresie określonym w § 5 pkt 7 lit. b i pkt 8;   
6) inne informacje niezbędne do wykonywania przez wojewodę lub starostę zadań w zakresie zarządzania kryzysowego - na wniosek właściwego wojewody lub starosty.

§ 7. 
Plan lokalny powinien zawierać:   
1) treści określone w § 5 pkt 1-7, 11, 12 i 15 oraz § 6 pkt 2-4;   
2) procedury współpracy przedsiębiorcy z Prezesem UKE oraz właściwym starostą, w zakresie określonym w § 5 pkt 7 lit. b;   
3) inne informacje niezbędne do wykonywania przez starostę zadań w zakresie zarządzania kryzysowego - na wniosek właściwego starosty.

§ 8. 
1. Przedsiębiorca sporządzający plan ogólny dokonuje jego uzgodnień z:   
1) Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych - w zakresie określonym w § 5 pkt 7-10 i 13;   
2) ministrem właściwym do spraw zagranicznych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, Ministrem Sprawiedliwości, Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefem Agencji Wywiadu - w zakresie określonym w § 5 pkt 7 i 8;   
3) ministrem właściwym do spraw informatyzacji w zakresie określonym w § 5 pkt 8-10, 14 i 15;   
4) Prezesem UKE w zakresie określonym w § 5 pkt 8, 10 i 15.

2. Przedsiębiorca sporządzający plan rejonowy dokonuje jego uzgodnień z:   
1) ministrem właściwym do spraw informatyzacji w zakresie określonym w § 5 pkt 10, 14 i 15;
2) Prezesem UKE w zakresie określonym w § 5 pkt 10, 13 i 15;   
3) właściwym wojewodą w zakresie określonym w § 6 pkt 4 i 5.

3. Przedsiębiorca sporządzający plan lokalny dokonuje jego uzgodnień z:   
1) Prezesem UKE w zakresie określonym w § 5 pkt 10 i 15;   
2) właściwym starostą w zakresie określonym w § 6 pkt 4 oraz § 7 pkt 2.

§ 9. 
Po dokonaniu uzgodnień, o których mowa w § 8, przedsiębiorca wprowadza plan do stosowania, co potwierdza podpisem osoba uprawniona do prowadzenia spraw przedsiębiorcy w zakresie określonym w rozporządzeniu.

§ 10. 
1. Po zatwierdzeniu planu przedsiębiorca przekazuje:   
1) po jednym egzemplarzu planu, o którym mowa w § 3 ust. 4 i 5, ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji oraz Prezesowi UKE;   
2) jeden egzemplarz planu, o którym mowa w § 3 ust. 3, Prezesowi UKE.

2. W przypadku stwierdzenia braku kompletności planu Prezes UKE zwraca go przedsiębiorcy, wyznaczając termin jego uzupełnienia.
3. Na wniosek organów uzgadniających plan przedsiębiorca sporządza i przekazuje nieodpłatnie wyciąg z planu sporządzony w zakresie zagadnień podlegających uzgodnieniom.

§ 11. 
1. Plan podlega okresowej aktualizacji w trybie określonym w § 4 i 8-10, nie rzadziej niż raz na 3 lata.

2. Plan podlega bieżącej aktualizacji w przypadku wystąpienia okoliczności wpływających na jego zawartość, a w szczególności:   
1) zmian w infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz zakresie wykonywanej działalności telekomunikacyjnej, wpływających na zmianę sposobu i formę realizacji planu;   
2) zmiany danych identyfikujących przedsiębiorcę, warunków lub procedur współpracy z organami uzgadniającymi zawartość planu;   
3) zmiany danych dotyczących szczególnych zagrożeń;   
4) na wniosek właściwych organów administracji publicznej uzgadniających zawartość planu, uzasadniony zmianami potrzeb, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3.

3. Zmiana treści planu, o których mowa w § 5 pkt 7-10, 13-15, § 6 pkt 4 i 5 oraz § 7 pkt 2, wymaga uzgodnienia z organami, o których mowa w § 8, w zakresie ich kompetencji.

4. Do zmiany planu stosuje się przepisy § 10.

§ 12. 
1. Przedsiębiorca sporządza plan zgodnie z przepisami rozporządzenia w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych lub dostarczania sieci telekomunikacyjnej albo od dnia wejścia w życie rozporządzenia, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi później.

2. Plany przedsiębiorców sporządzone na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują moc do czasu sporządzenia planów na podstawie rozporządzenia.

§ 13. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

______
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Dz. U. Nr 122, poz. 1029), które na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 716) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.