Dz.U.2005.229.1950

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW1)


z dnia 15 listopada 2005 r.

w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych

 

Na podstawie art. 160 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy zakres, tryb i termin przekazywania przez osoby obowiązane informacji, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zwanej dalej „ustawą";
2) szczegółowy zakres, tryb i terminy udostępniania przez emitentów informacji, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy;
3) dane, jakie powinna zawierać lista osób posiadających dostęp do określonej informacji poufnej, o której mowa w art. 158 ustawy, zwana dalej „listą", sposób prowadzenia tej listy i jej aktualizacji oraz termin jej przechowywania.


§ 2.

1. Informacje, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy, przekazywane Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, zwanej dalej „Komisją", powinny zawierać następujące dane:
1) imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji, a w przypadku gdy przekazywana informacja dotyczy transakcji nabycia lub zbycia dokonanych przez osoby blisko związane, w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy, z osobą obowiązaną również imię i nazwisko lub firmę (nazwę) osoby blisko związanej z osobą obowiązaną;


2) wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem;
3) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja;
4) rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż) i tryb jej zawarcia;
5) datę i miejsce zawarcia transakcji;
6) cenę i wolumen transakcji;
7) datę i miejsce sporządzenia informacji oraz podpis osoby przekazującej informację.


2. Informacje, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy, przekazywane emitentowi powinny zawierać dane wskazane w ust. 1, z wyłączeniem imienia i nazwiska osoby blisko związanej z osobą obowiązaną.
3. Informacja, o której mowa w ust. 1 i 2, powinna być przekazana równocześnie Komisji oraz emitentowi w formie pisemnej, w sposób zapewniający zachowanie jej poufności, w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia transakcji.
4. W przypadku gdy suma wartości transakcji, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła wartości 5 000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji, informacja, o której mowa w ust. 1 i 2, powinna być przekazana najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia, w którym suma wartości dotychczasowych transakcji zbycia lub nabycia osiągnęła lub przekroczyła wartość 5 000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia danej transakcji.
5. Jeżeli suma wartości dokonanych transakcji, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w danym roku kalendarzowym kwoty 5 000 euro, przeliczanej w sposób określony w ust. 4, przekazanie informacji, o której mowa w ust. 1 i 2, powinno być dokonane najpóźniej do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym transakcje zostały zawarte.
6. Sumę wartości transakcji, o której mowa w ust. 4, oblicza się poprzez dodanie do wartości transakcji, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy, dokonanych przez osoby obowiązane do przekazania informacji, wartości transakcji nabycia lub zbycia dokonanych przez osoby blisko z nimi związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy.
7. W przypadku gdy emitent instrumentów finansowych, dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma swoją siedzibę na terytorium państwa innego niż Rzeczpospolita Polska, będącego członkiem Unii Europejskiej, przekazanie do Komisji informacji na podstawie art. 160 ustawy następuje w trybie i na zasadach określonych przepisami prawa tego państwa, natomiast przekazanie ich do emitenta, przez osoby obowiązane, odbywa się na zasadach określonych niniejszym rozporządzeniem.
8. W przypadku gdy emitent instrumentów finansowych, dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
ma swoją siedzibę na terytorium państwa innego niż państwo będące członkiem Unii Europejskiej, obowiązek przekazania do Komisji oraz emitenta informacji na podstawie art. 160 ustawy, na zasadach określonych niniejszym rozporządzeniem, istnieje tylko wtedy, gdy Rzeczpospolita Polska jest dla tego emitenta państwem macierzystym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).


§ 3.

1. Emitent przekazuje, w trybie określonym w art. 56 ust. 1 ustawy, o której mowa w § 2 ust. 8, informacje otrzymane na podstawie art. 160 ustawy, niezwłocznie po ich uzyskaniu od osoby obowiązanej do ich przekazania.
 

2. Dane określone w § 2 ust. 1 pkt 1 są przekazywane o ile osoba, której dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że z przepisów prawa wynika obowiązek przekazania ich do publicznej wiadomości bez takiej zgody.


§ 4.

1. Lista powinna zawierać:


1) imię, nazwisko, serię i numer dokumentu tożsamości oraz aktualny adres zamieszkania osoby posiadającej dostęp do określonej informacji poufnej;
2) wskazanie przyczyny wpisania na listę, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę wpisywaną na listę z emitentem;
3) datę, w której osoba uzyskała dostęp do określonej informacji poufnej;
4) wzmiankę o pouczeniu osoby posiadającej dostęp do określonej informacji poufnej o karnych i administracyjnych konsekwencjach związanych z bezprawnym ujawnieniem lub wykorzystaniem informacji poufnych, jak również nieodpowiednim zabezpieczeniem takich informacji;
5) dzień sporządzenia listy oraz dzień jej kolejnych aktualizacji.

2. Aktualizacja listy powinna być dokonana w każdym przypadku zaistnienia zmiany danych określonych w ust. 1, niezwłocznie po uzyskaniu przez emitenta informacji o zmianie tych danych. Aktualizacja polega również na wpisaniu na listę kolejnej osoby mającej dostęp do określonej informacji poufnej.
3. W przypadku utraty, przez osobę wpisaną na listę, dostępu do określonej informacji poufnej powinna być o tym uczyniona wzmianka, ze wskazaniem dnia, w którym osoba ta utraciła dostęp do tej informacji poufnej.
4. Lista może być prowadzona w formie zapisu elektronicznego.
5. Lista powinna być przechowywana przez okres co najmniej 5 lat od daty jej sporządzenia, a w przypadku jej aktualizacji — przez okres co najmniej 5 lat od daty ostatniej aktualizacji, chyba że odrębne przepisy wymagają jej dłuższego przechowywania.


§ 5.

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji, o których mowa w art. 161f ust. 1 ustawy — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonej informacji poufnej (Dz. U. Nr 94, poz. 908).


§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
 

--------------------------------------------

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).