Dz.U.2003.70.643

ROZPORZĄDZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW


z dnia 3 kwietnia 2003r.

w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe

Na podstawie art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Organy, służby i instytucje państwowe uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, zwane dalej ”podmiotami uprawnionymi”, przekazują Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej „Agencją”, dane osobowe i inne informacje, uzyskane w wyniku wykonywania tych czynności, zwane dalej „informacjami”, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Agencji określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

§ 2.
Podmiot uprawniony może odmówić przekazania Agencji informacji lub ograniczyć ich zakres, jeżeli mogłoby to uniemożliwić wykonywanie jego ustawowych zadań lub spowodować ujawnienie danych o osobie udzielającej temu podmiotowi pomocy.

§ 3.
Podmiot uprawniony przekazuje Agencji informacje niezwłocznie, na jej wniosek lub z urzędu.

§ 4.
1. Kierownik jednostki organizacyjnej Agencji uprawnionej do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub ewidencyjnych i archiwalnych albo osoba przez niego upoważniona występuje do kierownika właściwej jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu uprawnionego o przekazanie informacji, z wnioskiem pisemnym lub przesyłanym przez urządzenia i systemy informatyczne.
2. We wniosku o przekazanie informacji zamieszcza się dane o osobach, zdarzeniach lub zagadnieniach, umożliwiające wyszukanie informacji w aktach spraw operacyjno-rozpoznawczych, zbiorach ewidencyjnych oraz archiwalnych, a także określa się zakres potrzebnych informacji.
3. Przed wystąpieniem do podmiotu uprawnionego z wnioskiem o przekazanie informacji osoby, o których mowa w ust. 2, dokonują niezbędnych sprawdzeń w zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych Agencji.

§ 5.
Podmiot uprawniony, z zachowaniem ograniczeń określonych w § 2, z urzędu przekazuje Agencji informacje, jeżeli ich treść jednoznacznie wskazuje, że dotyczą one zadań Agencji określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

§ 6.
1. Informacje przekazuje Agencji kierownik jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu uprawnionego, uprawnionej do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, ewidencyjnych lub archiwalnych albo osoba przez niego upoważniona.
2. Przekazanie Agencji informacji dokumentuje się w sposób właściwy dla podmiotu uprawnionego, zgodnie z obowiązującymi go w tym zakresie zasadami i trybem postępowania.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.