Dz.U.2011.67.356

ROZPORZĄDZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW


z dnia 22 marca 2011 r.

w sprawie wysokości i trybu zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej „ABW”, albo Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, zwanej dalej „SKW”, przysługuje zwrot zryczałtowanych kosztów ponoszonych za przeprowadzenie:

1) czynności przy sprawdzeniach przedsiębiorcy, w wysokości:

a) 7-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w przypadku ubiegania się przez przedsiębiorcę o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego albo drugiego stopnia,
b) 6-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w przypadku ubiegania się przez przedsiębiorcę o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia;

2) postępowań sprawdzających wobec osób wymienionych w art. 57 ust. 3, z wyjątkiem postępowań sprawdzających, o których mowa w art. 32 ust. 4 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, w wysokości 0,65-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia od każdej sprawdzanej osoby.

2. Kwotę przeciętnego wynagrodzenia stanowi kwota, o której mowa w art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

§2.
1. ABW albo SKW, po otrzymaniu od przedsiębiorcy wniosku o przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego lub postępowania sprawdzającego, wystawia przedsiębiorcy rachunek.
2. W terminie 21 dni od daty doręczenia rachunku przedsiębiorca wpłaca, na wskazany przez ABW albo SKW rachunek bankowy, kwotę wymienioną w rachunku, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

-------------------------------------------
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości i trybu pobierania, przez służbę ochrony państwa, opłat za przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, sprawdzeń oraz postępowań sprawdzających (Dz. U. Nr 174, poz. 1447), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).