Dz.U.2010.258.1754

ROZPORZĄDZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW


z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie wzoru decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa

Na podstawie art. 33 ust. 12 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się wzór decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.
2. Wzór decyzji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2.
Decyzje o cofnięciu poświadczenia bezpie­czeństwa wydawane przez:
1) Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego sporządza się na papierze w kolorze jasnoszarym, formatu A4;
2) służby określone w art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych sporządza się na papierze w kolorze jasnofioletowym, formatu A4;
3) pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych sporządza się na papierze w kolorze białym, formatu A4.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2011 r.1)

-----------------------------------
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 171, poz. 1431), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji nie­jawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).


ZAŁĄCZNIKI (dostępne na płycie CD)

ZAŁĄCZNIK Nr 1
Wzór decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa