Dz.U.2015.220

ROZPORZĄDZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW


z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa

Na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się wzór:

1) poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, wydawanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej „ABW”, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, zwaną dalej „SKW”, albo pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych;
2) poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, wydawanego przez służby, o których mowa w art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej „ustawą”;
3) poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych organizacji międzynarodowych.

2. Wzór poświadczenia, o którym mowa w ust. 1:
1) pkt 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) pkt 2, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) pkt 3, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, wydawane przez ABW albo SKW, sporządza się na papierze offsetowym w kolorze zielonym, formatu A4, z tłem rastrowanym i z tekstem o treści „Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego” albo „Służba Kontrwywiadu Wojskowego” — w zależności od tego, która służba przeprowadziła postępowanie sprawdzające.

2. Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, wydawane przez służby, o których mowa w art. 23 ust. 5 ustawy, sporządza się na papierze offsetowym w kolorze beżowym, formatu A4, z tłem rastrowanym i z tekstem o treści stanowiącej pełną nazwę służby, która przeprowadziła postępowanie sprawdzające.

3. Poświadczenia bezpieczeństwa wydawane przez pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych, z wyjątkiem poświadczeń bezpieczeństwa wydawanych przez pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych w służbach, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 5 ustawy, sporządza się na papierze w kolorze białym, formatu A4.

§ 3.
Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych organizacji międzynarodowych, wydawane przez ABW albo SKW, sporządza się na papierze offsetowym w kolorze niebieskim, formatu A4, z tłem rastrowanym i z tekstem o treści „Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego” albo „Służba Kontrwywiadu Wojskowego” — w zależności od służby, która przeprowadziła postępowanie sprawdzające.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2011 r.1)

--------------------------------------------
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 171, poz. 1431), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).ZAŁĄCZNIKI (dostępne na płycie CD)

ZAŁĄCZNIK Nr 1
Wzór poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, wydawanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, albo pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2
Wzór poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, wydawanego przez służby, o których mowa w art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3
Wzór poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych organizacji międzynarodowych