Dz.U.2010.258.1751
Dz.U.2015.205

ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW

z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego  

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się wzór zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, wydawanego przez:
1) Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej „ABW”, albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, zwaną dalej „SKW” – pełnomocnikom do spraw ochrony informacji niejawnych, zwanym dalej „pełnomocnikami ochrony”, i ich zastępcom oraz osobom przewidzianym na te stanowiska;
2) ABW albo SKW – przedsiębiorcom wykonującym działalność jednoosobowo, kierownikom przedsiębiorców, u których nie zatrudniono pełnomocników ochrony, kierownikom jednostek organizacyjnych, w których są przetwarzane informacje niejawne o klauzuli „ściśle tajne” lub „tajne”, oraz posłom i senatorom;
3) pełnomocników ochrony – pozostałym osobom zatrudnionym, pełniącym służbę lub wykonującym czynności zlecone w jednostce organizacyjnej.

2. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1:
1) pkt 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) pkt 2, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) pkt 3, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Zaświadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, sporządza się na papierze offsetowym w kolorze jasnożółtym, formatu A4, z tłem rastrowanym i z tekstem o treści „Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego” albo „Służba Kontrwywiadu Wojskowego” – w zależności od organu, który przeprowadził szkolenie.
2. Zaświadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, sporządza się na papierze w kolorze białym, formatu A4.

§ 3.
ABW albo SKW rozliczają koszty przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, określając ich wysokość nieprzekraczającą kwoty, o której mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, w zależności od każdorazowo ponoszonych kosztów, w tym w szczególności: kosztów wynajmu pomieszczeń dydaktycznych, zaopatrzenia żywnościowego, transportu, diet służbowych oraz materiałów dydaktycznych, a także kosztów pracy osób prowadzących szkolenie, kosztów pracy personelu pomocniczego, materiałów biurowych, usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz opłat administracyjnych, a także amortyzacji środków trwałych, jeżeli występują opłaty administracyjne lub amortyzacja.

§ 4.
1. ABW albo SKW, po przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, wystawia rachunek jednostce organizacyjnej, w której osoba szkolona jest zatrudniona, pełni służbę albo jest przewidziana na stanowisko pełnomocnika ochrony albo jego zastępcy.
2. Jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1, w terminie 21 dni od daty doręczenia rachunku, wnosi, na wskazany przez ABW albo SKW rachunek bankowy, kwotę wymienioną w rachunku, o którym mowa w ust. 1.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2011 r.1)

----------------------------------------
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (Dz. U. Nr 171, poz. 1432, z późn. zm.), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

ZAŁĄCZNIKI (dostępne na CD)

Załącznik nr 1, 2 - Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych /ABW, SKW/

Załącznik nr 3 - Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych /PEŁNOMOCNIK/