Dz.U.2006.67.476

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 1)


z dnia 13 kwietnia 2006 r.

w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych

 

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Rozporządzenie określa rodzaje informacji, których przekazanie do publicznej wiadomości może naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposób postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.


§ 2.

1. Informacjami poufnymi, których przekazanie do publicznej wiadomości może naruszyć słuszny interes emitenta, są informacje dotyczące:


1) prowadzonych przez emitenta negocjacji lub okoliczności związanych z prowadzonymi negocjacjami, w tym wyboru drugiej strony negocjacji, jeżeli ich przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji, a w przypadku negocjacji prowadzonych w celu zapewnienia poprawy sytuacji finansowej emitenta — również jeżeli ich przekazanie do publicznej wiadomości w poważnym stopniu zagroziłoby interesom obecnych lub przyszłych akcjonariuszy albo uczestników funduszu, w przypadku gdy emitentem jest fundusz inwestycyjny zamknięty;
2) dokonanych czynności prawnych lub decyzji podjętych przez osoby uprawnione do reprezentowania emitenta, osoby wchodzące w skład organów zarządzających emitenta lub osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które dla swej ważności wymagają zatwierdzenia przez inny uprawniony organ emitenta, jeżeli ich przekazanie do publicznej wiadomości przed dokonaniem tego zatwierdzenia, wraz z jednoczesnym poinformowaniem o trwającym procesie zatwierdzenia, mogłoby spowodować nieprawidłową ocenę tej informacji przez inwestorów;
3) umów zawartych pod warunkiem zawieszającym;
4) podmiotu, który nabył od emitenta lub jednostki od niego zależnej aktywa znacznej wartości lub zbył emitentowi lub jednostce od niego zależnej takie aktywa —jeżeli ich przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć pozycję konkurencyjną emitenta w branży lub na rynku, na którym prowadzi działalność;
5) drugiej strony, przedmiotu oraz szczegółowych warunków finansowych umowy — w przypadku zawarcia przez emitenta lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy, jeżeli przekazanie tych informacji do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć pozycję konkurencyjną emitenta w branży lub na rynku, na którym prowadzi działalność.


2. Przez aktywa znacznej wartości oraz znaczącą umowę, o których mowa w ust. 1, rozumie się aktywa znacznej wartości oraz znaczącą umowę w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


§ 3.

1. Emitent podejmuje działania mające na celu ochronę informacji poufnych, których przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione, poprzez zapewnienie:
1) zachowania poufności tych informacji;
2) ograniczenia do nich dostępu;
3) kontroli ich przekazywania w przypadkach, o których mowa w art. 156 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538).

 

2. Ochrona informacji poufnych, o których mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
 

1) ochronę dokumentów zawierających te informacje;
2) ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których informacje te są gromadzone i przechowywane;
3) kontrolę obiegu dokumentów lub innych nośników informacji zawierających te informacje.
 

§ 4.

Dokumenty oraz inne nośniki informacji zawierające informacje poufne, o których mowa w § 3 ust. 1, powinny zostać opatrzone klauzulą „informacja poufna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi".


§ 5.

Przekazanie informacji poufnych, o których mowa w § 3 ust. 1, w trybie, o którym mowa wart. 156 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wymaga uprzedniego poinformowania osoby, której informacje mają zostać przekazane:


1) że są to informacje poufne;
2) o sankcjach karnych i administracyjnych związanych z ujawnieniem lub wykorzystaniem tych informacji.
 

§ 6.

1. Emitent prowadzi rejestr informacji poufnych, o których mowa w § 3 ust. 1, przekazanych w trybie, o którym mowa w art. 156 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
 

2. Na podstawie informacji uzyskanych od osób działających w imieniu emitenta lub na jego rzecz, w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się informacje o osobach, które miały dostęp do informacji poufnych, z podaniem imienia i nazwiska takiej osoby, daty oraz godziny uzyskania dostępu do informacji poufnej, jak również zakresu i sposobu udostępnienia informacji poufnej, oraz wskazaniem osoby, która udostępniła tę informację.


3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, może być prowadzony w formie pisemnej lub w formie zapisu elektronicznego.


§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2006 r.2)
 

 

--------------------------------------
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).
2) Niniejsze rozporządzenie byto poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 95, poz. 947), które utraciło moc zgodnie z art. 130 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).