Dz.Urz.KGP 2010.11.68

WYTYCZNE NR 2

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 18 października 2010 r.

w sprawie postępowania z wycofanym z eksploatacji sprzętem niejawnego systemu łączności telegraficznej, jego dokumentacją oraz dokumentami szyfrowymi

Wprowadzam na użytek służbowy w jednostkach organizacyjnych Policji poniższe wytyczne w sprawie postępowania z wycofanym z eksploatacji sprzętem niejawnego systemu łączności telegraficznej, zwanego dalej „systemem”, jego dokumentacją oraz dokumentami szyfrowymi:

§ 1
1. Jednostki organizacyjne Policji mogą dokonać nieodpłatnego przekazania składników rzeczowych systemu w sposób zgodny z § 38 ust. 1-6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), zwanego dalej „rozporządzeniem”.
2. Likwidację składników rzeczowych systemu przeprowadza się na zasadach określonych w § 42 ust. 1-5 rozporządzenia.
3. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o którym mowa w § 42 ust. 6 rozporządzenia, musi posiadać koncesję na utylizację odpadów elektronicznych.
4. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, należy zobowiązać do zabrania własnym transportem składników rzeczowych systemu i dokonania ich złomowania bez konieczności wykorzystania środków finansowych z budżetu Policji.

§ 2
1. Dokumentację dotyczącą pracy oraz wycofania z eksploatacji składników rzeczowych systemu, jako zbiorcze zakończenie sprawy, archiwizuje się zgodnie z przepisami zarządzenia Nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji (Dz. Urz. MSWiA z 2008 r. Nr 1, poz. 1) z symbolem 285, przy czym kategorie archiwalne nadaje się zgodnie z przypisaniem dla komórki macierzystej (B20) lub innej (BC).
2. W przypadku dokumentacji zarchiwizowanej, o której mowa w ust. 1, spełniającej wymagania określone w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U.z 2007 r. Nr 63, poz. 424, z późn. zm.1)), archiwum właściwej jednostki organizacyjnej Policji powiadamia właściwy miejscowo oddział Instytutu Pamięci Narodowej o przyjęciu do zasobu archiwalnego tego rodzaju dokumentacji, w przypadku gdy została wytworzona przed dniem 31 lipca 1990 r.
3. Jeden egzemplarz protokołu brakowania akt zarchiwizowanej dokumentacji niearchiwalnej systemu lub informację (kopię spisu) o przekazaniu do IPN dokumentacji z zasobu archiwalnego, o której mowa w ust. 2, archiwum właściwej jednostki organizacyjnej Policji przesyła do Wydziału – Główne Archiwum Policji Biura Ochrony Informacji Niejawnych KGP, który przekazuje powyższe dokumenty do Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zgodnie z pismem z dnia 22 kwietnia 2010 r. (N-4640/2010) Zastępcy Dyrektora DBTI ABW, zwanego dalej „pismem DBTI ABW”.

§ 3
1. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pt.: „Szczegółowe zalecenia dotyczące ochrony fizycznej systemów i sieci teleinformatycznych (wersja 1.4)” [Warszawa – grudzień 2006 r., N-IV-715/2006], dokumenty szyfrowe przynależne
do systemu, zwane dalej „dokumentami”, powinny być zniszczone przez pocięcie na paski
lub kawałki, spalenie, albo przekształcenie w miazgę lub sproszkowanie, a powstałe pozostałości powinny uniemożliwić odtworzenie lub rozpoznanie informacji niejawnych zawartych w tych dokumentach.
2. Dokumenty należy ciąć w urządzeniach niszczących posiadających tzw. „poziom zabezpieczeń 5” (wg normy DIN 32757-1), co oznacza konieczność wytworzenia pasków o długości ≤ 13 mm i szerokości ≤ 0,8 mm lub fragmentów o powierzchni ≤ 10 mm2.
3. Zaleca się, aby pozostałości z procesu niszczenia w urządzeniach niszczących dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, zostały wymieszane z makulaturą z miejscowego oddziału Kancelarii Tajnej i zutylizowane w sposób przyjęty w tej Kancelarii Tajnej.
4. Jeden egzemplarz protokołu zniszczenia dokumentów szyfrowych jednostka organizacyjna Policji przesyła do Wydziału Utrzymania Systemów Teletransmisyjnych Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, gdzie powstanie zbiorczy protokół zniszczenia dokumentów, który zostanie następnie przesłany do Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego zgodnie z pismem DBTI ABW.

§ 4
Osoby wykonujące czynności oraz prace dotyczące postępowania z wycofanymi z eksploatacji składnikami rzeczowymi systemu, jego dokumentacją oraz dokumentami szyfrowymi, zobowiązane są do zachowania należytej staranności przy wykonywaniu
tych czynności oraz prac.
§ 5
Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.