Dz.Urz.KGP 2008.6.44

DECYZJA NR 164

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o osobach ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji
 

Na podstawie § 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 131, z 2006 r. Nr 4, poz. 10 oraz z 2007 r. Nr 13, poz. 101) postanawia się, co następuje:


§ 1
1. Centralny zbiór informacji o osobach ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, w tym o osobach nieposiadających wykształcenia średniego ubiegających się o przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji, z wykorzystaniem Centralnego Rejestru Doboru Kandydatów, zwanego dalej „CRDK”, prowadzony jest w komórkach organizacyjnych do spraw doboru kandydatów jednostek organizacyjnych Policji.
2. Administratorem danych przetwarzanych w CRDK jest Komendant Główny Policji.


§ 2
Użyte w decyzji określenia oznaczają:
1) przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego – Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji;
2) kandydat – osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby w Policji, w tym:

a) poborowy,
b) policjant w służbie kandydackiej i osoba przeniesiona do rezerwy po zakończeniu służby kandydackiej,
c) kandydat do służby kontraktowej, w tym kandydat do służby kontraktowej w oddziale prewencji Policji,
d) członek personelu lotniczego posiadający uprawnienia lotnicze w określonej specjalności,
e) członek personelu medycznego w oddziale prewencji Policji;
 

3) jednostka szkoleniowa – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie lub szkoła policyjna;
4) komórka organizacyjna do spraw doboru kandydatów – komórka organizacyjna realizująca zadania w zakresie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów do służby w Policji w Komendzie Głównej Policji, komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, jednostce szkoleniowej;
5) użytkownik – uprawniony do dostępu do CRDK policjant lub pracownik komórki organizacyjnej Policji realizujący zadania na rzecz komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów;
6) administrator – kierownik komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów i użytkownik wskazany przez Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia, Dyrektora Biura Łączności i Informatyki, komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) lub jednostki szkoleniowej Policji;
7) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. Nr 170, poz. 1202).
 

§ 3
1. W CRDK przetwarzane są dane:


1) osobowe kandydata zawarte w części A Kwestionariusza osobowego kandydata do służby, o którym mowa w rozporządzeniu;
2) o wynikach uzyskanych przez kandydata w etapach postępowania kwalifikacyjnego;
3) o punktach przyznanych kandydatowi z tytułu preferencji określonych w ogłoszeniu o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego;
4) o terminach i liczbie osób przyjmowanych do służby w Policji;
5) o terminach, liczbie kandydatów i miejscu realizacji etapów postępowania kwalifikacyjnego.


2. Dane, o których mowa w ust. 1, wprowadzane są do CRDK niezwłocznie po zakończeniu każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przetwarzane są po uzyskaniu pisemnej zgody kandydata, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238).
4. Przetwarzanie danych odbywa się w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Policji z zachowaniem środków bezpieczeństwa na poziomie podstawowym.


§ 4
1. Do obsługi CRDK oraz urządzeń służących do przetwarzania danych, dopuszcza się użytkownika, który:


1) odbył przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczeństwa zbiorów danych osobowych prowadzonych w systemach informatycznych, potwierdzone zaświadczeniem;
2) posiada uprawnienia do pracy w centralnych systemach teleinformatycznych Policji.
 

2. Szkolenie oraz zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zapewnia:
 

1) dla administratora – komórka właściwa w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego odpowiednio w Komendzie Głównej Policji, komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji i jednostce szkoleniowej;
2) dla użytkownika – wyznaczony administrator komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów.


§ 5
1. Użytkownik realizuje zadania w CRDK zgodnie z uprawnieniami przyznanymi na podstawie wniosku dotyczącego uprawnień dostępu do CRDK, zwanego dalej „wnioskiem”, stanowiącego załącznik nr 1 do decyzji.
2. Wykaz użytkowników i zakres ich uprawnień prowadzi i aktualizuje na bieżąco kierownik komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów.


§ 6
Użytkownik drukuje i przedkłada przełożonemu właściwemu w sprawach postępowania kwalifikacyjnego listę kandydatów, o której mowa w § 24 rozporządzenia.


§ 7

Podczas pracy użytkownika w CRDK rejestrowany jest w szczególności:


1) jego numer identyfikacyjny;
2) data, godzina i zakres przetwarzanych danych.

 

§ 8
Administrator systemowy:


1) sprawuje nadzór techniczny nad funkcjonowaniem i bezpieczeństwem CRDK w ramach Krajowego Systemu Informacyjnego Policji;
2) nadaje uprawnienia użytkownikom do dostępu do aplikacji w zakresie wprowadzania i modyfikowania przetwarzanych danych, a także odbiera je;
3) realizuje zadania w Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.


§ 9
1. Administrator centralny sprawuje nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem CRDK.
2. Administrator, o którym mowa w ust. 1, realizuje zadania w komórce organizacyjnej do spraw doboru kandydatów w Komendzie Głównej Policji.


§ 10
1. Administrator centralny przechowuje w systemie CRDK dane nie dłużej niż 5 lat od zakończenia wobec kandydata postępowania kwalifikacyjnego.
2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, administrator centralny usuwa dane w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby.
3. Dane kandydata, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, mogą być usunięte ze zbioru w terminie innym niż, w ust. 1:

1) na wniosek kandydata, jednak nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od dnia zakończenia postępowania;
2) nie później niż przed upływem 2 lat od dnia na-wiązania stosunku służbowego z kandydatem.

4. Dane, o których mowa w ust. 2 i 3, są usuwane po uzyskaniu pisemnej akceptacji kierownika komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów Komendy Głównej Policji.
5. Z czynności usunięcia danych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz modyfikowania danych, z wyjątkiem danych osobowych oraz terminów etapów postępowania kwalifikacyjnego, sporządza się protokół modyfikacji/usunięcia danych w CRDK, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do decyzji.
6. Protokoły, o których mowa w ust. 5, przechowuje się przez okres 12 miesięcy.


§ 11
1. Przełożony właściwy w sprawach postępowania kwalifikacyjnego lub komendant jednostki szkoleniowej może zlecić przeprowadzenie w zakresie swojego działania, kontroli dostępu do danych przetwarzanych w CRDK, zwanej dalej „kontrolą”.
2. Kontroli podlegają w szczególności:


1) operacje wykonane przez użytkownika w określonym przedziale czasowym i obszarze danych;
2) operacje wykonywane na danych dotyczących kandydata przez użytkowników w określonym przedziale czasowym.


3. Kontrolę przeprowadza administrator posiadający
uprawnienie określone we wniosku.


§ 12

Nadzór nad przetwarzaniem danych w CRDK sprawują:
1) zgodnie z właściwością – komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, kierownik komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów w Komendzie Głównej Policji w odniesieniu do danych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3;
2) komendant jednostki szkoleniowej, w zakresie etapów postępowania kwalifikacyjnego realizowanych w jednostkach szkoleniowych w odniesieniu do danych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;
3) kierownik komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów Komendy Głównej Policji, w uzgodnieniu z komendantem wojewódzkim (Stołecznym) Policji w odniesieniu do danych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4;
4) kierownik komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów Komendy Głównej Policji, w uzgodnieniu z komendantem jednostki szkoleniowej w odniesieniu do danych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5.


§ 13

Nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych przetwarzanych w CRDK sprawuje administrator bezpieczeństwa informacji komórki organizacyjnej do spraw ochrony informacji niejawnych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.


§ 14
1. Traci moc decyzja nr 355 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie założenia oraz szczegółowych zasad prowadzenia centralnego zbioru informacji o osobach ubiegających się o przyjęcie do służby Policji (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 82).
2. Zachowują moc upoważnienia do dostępu do CRDK wydane przed wejściem w życie niniejszej decyzji.


§ 15

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki dostępne na CD - szczegóły w dziale STREFA


 

Załącznik nr 1 - Wniosek dotyczący uprawnień dostępu do CRDK

 

Załącznik nr 2 - Protokół modyfikacji/usunięcia danych w CRDK