Dz.Urz.KGP 03.21.126

WYTYCZNE NR 6

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 5 grudnia 2003 r.

w sprawie zasad tworzenia wewnętrznych służb ochrony w jednostkach organizacyjnych Policji

1. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji oraz podlegli mu funkcjonariusze (pracownicy) z mocy prawa są wyłączeni z postępowania w sprawie wydania zezwolenia na utworzenie w ich jednostce organizacyjnej wewnętrznej służby ochrony. Organem właściwym do wydania, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia na utworzenie wewnętrznej służby ochrony pod nazwą "SŁUŻBA OCHRONY OBIEKTU POLICJI - KWP w .............." w obiektach komendy wojewódzkiej Policji, na uzasadniony wniosek komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, jest Komendant Główny Policji.

2. W razie stwierdzenia zasadności utworzenia wewnętrznej służby ochrony w swojej jednostce organizacyjnej komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji przesyła wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wewnętrznej służby ochrony w trybie art. 10 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740 ze zm.) do Dyrektora Biura Służby Prewencyjnej KGP, celem wydania merytorycznej opinii. Wniosek ten powinien zawierać informacje, o których mowa w art. 7 ust. 2 przywołanej ustawy, tj. wszystkie opisane sześć części planu. Zasady i sposób sporządzania planu ochrony obiektów policyjnych, które będzie ochraniać wewnętrzna służba ochrony, mają być analogiczne jak dla obiektów pozapolicyjnych (pismo KGP z dnia 21 stycznia 2000 r. l.dz. E-IV/I-Z-1/00 w sprawie metodyki uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie).

3. Upoważnieni funkcjonariusze Biura Służby Prewencyjnej KGP dokonają analizy wniosku, zawierającego plan ochrony wraz z załącznikami, pod względem:

a) formalnym, czyli zgodności z obowiązującymi przepisami,

b) rzeczywistym, czyli zgodności zaproponowanych rozwiązań ze stanem faktycznym.

4. Z czynności, o których mowa:

1) w pkt 3 lit. a - sporządzona zostanie notatka służbowa,

2) w pkt 3 lit. b - protokół

będące podstawą wydania merytorycznej opinii przez Dyrektora Biura Służby Prewencyjnej KGP.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Biuro Służby Prewencyjnej KGP zwróci wniosek celem uzupełnienia bądź dokonania niezbędnych korekt.

6. Utworzenie w obiektach KWP wewnętrznych służb ochrony wiązać się musi z zatrudnieniem odpowiedniej ilości cywilnych pracowników Policji, którzy zobowiązani są spełnić wszystkie wymagania niezbędne do wykonywania zadań w ramach specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej. Będą oni zatrudnieni i zaszeregowani zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 33, poz. 263).

7. Funkcjonowanie wewnętrznej służby ochrony w obiektach KWP będzie oparte na przepisach zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. z 1999 r. Nr 4, poz. 31), które m.m. ustala dla jej pracowników jednolite umundurowanie, inne niż policyjne (przepisy prawa nie pozwalają na wykorzystanie umundurowania policyjnego przez pracowników cywilnych, w tym także przez pracowników ochrony).

8. W czynnościach sprawdzenia wymagań technicznych magazynu broni i sposobu zabezpieczenia broni i amunicji, będących na wyposażeniu wewnętrznej służby ochrony oraz podpisania protokołu jej powołania, będzie uczestniczył przedstawiciel Biura Służby Prewencyjnej KGP.

9. Jednocześnie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na utworzenie wewnętrznej służby ochrony należy wystąpić do Komendanta Głównego Policji, w trybie § 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 6 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. Nr 113, poz. 730), z umotywowanym wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń na okaziciela. Wniosek powinien określać potrzebę uzbrojenia wewnętrznej służby ochrony w broń - zgodnie z założeniami części 4 planu ochrony. Ponadto wniosek powinien zawierać informacje, czy broń przewidziana na wyposażenie wewnętrznej służby ochrony będzie wydana z zasobów KWP, czy zostanie zakupiona w koncesjonowanym podmiocie obrotu bronią.

10. Ostateczną decyzję administracyjną w sprawie wydania zezwolenia na utworzenie wewnętrznej służby ochrony w obiektach KWP oraz decyzję w sprawie wydania pozwolenia na broń na okaziciela wydawać będzie - w imieniu Komendanta Głównego Policji - Biuro Prawne KGP, do którego Biuro Służby Prewencyjnej KGP prześle całość materiałów wraz z merytoryczną opinią.

11. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, w drodze decyzji administracyjnej, może wydać zezwolenie na utworzenie wewnętrznej służby ochrony "SŁUŻBA OCHRONY OBIEKTÓW POLICJI - ........... w ........." w jednostkach Policji niższego stopnia na uzasadniony wniosek podległych mu kierowników tych jednostek. Zasady określone w pkt 2, 6 i 9 stosuje się odpowiednio.

12. Wszelkie koszty związane z utworzeniem i funkcjonowaniem wewnętrznej służby ochrony ponoszą z własnych budżetów zainteresowane jednostki organizacyjne Policji.