Dz.U.2017.1756 
 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 20 marca 2000 r. 

w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią


Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz. 295, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 1954) zarządza się, co następuje:  

§ 1. 
Rozporządzenie określa: 
1) tryb przeprowadzania egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią, zwanego dalej "egzaminem", 
2) zakres przedmiotowy egzaminu, 
3) skład komisji egzaminacyjnej, 
4) stawki odpłatności za egzamin. 

§ 2. 
1. Egzamin organizują organy właściwe w sprawach wydawania pozwoleń na broń. 

2. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez organ, o którym mowa w ust. 1, składająca się z co najmniej trzech członków. 

3. Członkowie komisji są obowiązani posiadać imienne upoważnienie do przeprowadzenia egzaminu, wydane przez organ, o którym mowa w ust. 1. 

4. uchylony. 

5. Praktyczną część egzaminu przeprowadza się z udziałem członka komisji posiadającego uprawnienia instruktora strzelań policyjnych lub instruktora wyszkolenia strzeleckiego. 

6. Pracami komisji kieruje przewodniczący wybrany spośród członków komisji. 

§ 3. 
Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. 
1) teoretycznej, obejmującej sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni, 
2) praktycznej, obejmującej sprawdzenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią danego rodzaju. 

§ 4. 
1. Zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje sprawdzenie: 

1) znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie, 
2) znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią. 

2. Teoretyczną część egzaminu przeprowadza się w formie testu, składającego się z 10 pytań, którego wyniki wpisuje się na karcie egzaminacyjnej.

3. W sprawach dotyczących wydania pozwolenia na broń w celach sportowych teoretyczna część egzaminu może być przeprowadzona w formie sprawdzianu ustnego, polegającego na zadaniu 10 pytań. 

4. Warunkiem zdania teoretycznej części egzaminu jest udzielenie przez zdającego prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania. 

5. Wzór karty egzaminacyjnej z części teoretycznej egzaminu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 5. 
1. Część praktyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie przestrzegania szczegółowych zasad zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy, umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania danej broni, postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze strzelanie, określenia części broni oraz przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użycia danego rodzaju broni.

2. Praktyczną część egzaminu przeprowadza się na strzelnicy, a wyniki wpisuje się na karcie egzaminacyjnej.

3. Komisja może zadawać zdającemu pytania dotyczące zagadnień, o których mowa w ust. 1.

4. Część praktyczną uważa się za zdaną, gdy zdający wykaże się znajomością zagadnień, o których mowa w ust. 1, oraz uzyska ze sprawdzianu strzeleckiego wyniki przewidziane dla danego rodzaju broni.

5. Szczegółowy zakres sprawdzianu strzeleckiego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

6. Wzór karty egzaminacyjnej z praktycznej części egzaminu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

7. Części praktycznej egzaminu nie przeprowadza się w przypadku broni, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

8. Sprawdzianu strzeleckiego nie przeprowadza się w przypadku broni sygnałowej.

§ 6. 
1. W przypadku niezdania: 

1) części teoretycznej egzaminu - zdającego nie dopuszcza się do części praktycznej egzaminu, 
2) części praktycznej egzaminu - egzamin poprawkowy obejmuje wyłącznie tę część egzaminu. 

2. Zdającemu przysługuje jeden egzamin poprawkowy, który przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od dnia niezdania egzaminu. 

§ 7. 
1. Przebieg egzaminu oraz jego wyniki dokumentowane są w protokole, którego integralnymi częściami są karty egzaminacyjne z teoretycznej i praktycznej części egzaminu. 

2. Przed rozpoczęciem egzaminu komisja informuje zdającego o możliwości wpisania przez niego do protokołu uwag dotyczących przebiegu egzaminu, w tym o możliwości zgłoszenia wniosku o egzamin poprawkowy. 

3. Po zakończeniu egzaminu protokół jest podpisywany przez członków komisji oraz przez zdającego.
 
4. Wzór protokołu określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

§ 8. 
1. Ustala się następujące stawki odpłatności za egzamin w sprawie wydania pozwolenia na broń w celach: 
1) ochrony osobistej - 500 zł, 
2) sportowych - 800 zł, 
3) kolekcjonerskich - 1150 zł, 
4) pamiątkowych - 550 zł, 
5) szkoleniowych z zastrzeżeniem ust. 4 - 1000 zł, 
6) innych - 600 zł. 

2. Za egzamin poprawkowy pobiera się dodatkową opłatę, stanowiącą połowę stawki opłaty za egzamin. 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, wnosi się przed przystąpieniem do egzaminu. 

4. Stawka odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego wynosi 100 zł.

§ 9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI 

  ZAŁĄCZNIK Nr 1 - KARTA EGZAMINACYJNA Z TEORETYCZNEJ CZĘŚCI EGZAMINU - wzór

  ZAŁĄCZNIK Nr 2 - SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA SPRAWDZIANU STRZELECKIEGO

  ZAŁĄCZNIK Nr 3 i 4
KARTA EGZAMINACYJNA Z PRAKTYCZNEJ CZĘŚCI EGZAMINU
PROTOKÓŁ Z EGZAMINU W SPRAWIE WYDANIA POZWOLENIA NA BROŃ