Dz.U.1983.25.105

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 11 maja 1983 r.

w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na tereny objęte zakazem ich wnoszenia

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230) zarządza się, co następuje:


§ 1.

1. Osoby wchodzące na teren zakładów pracy, stadionów i innych obiektów, w których odbywają się masowe imprezy sportowe i rozrywkowe, oraz obiektów lub miejsc objętych regulaminowym zakazem wnoszenia napojów alkoholowych są obowiązane przekazywać posiadane przy sobie napoje alkoholowe do depozytu pod rygorem niewpuszczenia bądź usunięcia z terenów tych obiektów lub miejsc.
 

2. Kierownik zakładu pracy lub obiektu, jak również organizator imprezy sportowej albo rozrywkowej, powinien zapewnić niezbędną informację o zakazie wnoszenia napojów alkoholowych oraz rygorach w razie niezastosowania się do tego zakazu.
 

3. Służba porządkowa, straż przemysłowa lub inne osoby upoważnione przez kierownika zakładu pracy lub obiektu albo organizatora imprezy sportowej lub rozrywkowej odmawiają wpuszczenia na teren obiektu lub miejsc, o których mowa w ust. 1, w stosunku do których powzięły uzasadnione podejrzenie, że wbrew zakazowi wnoszą napoje alkoholowe, chyba że przeprowadzona na żądanie tych osób kontrola nie potwierdzi podejrzenia.


§ 2.

1. Do depozytu przyjmuje się napoje alkoholowe tylko w oryginalnych naczyniach zamkniętych.
 

2. Osobie, która przekazała napoje alkoholowe do depozytu, wydaje się pokwitowanie wyszczególniające ilość, rodzaj i gatunek alkoholu, uiszczoną opłatę oraz pouczenie o terminie odebrania depozytu i skutkach niedotrzymania tego terminu. Pokwitowanie stanowi druk ścisłego zarachowania oraz jest oznaczone kolejnym numerem, który jednocześnie umieszcza się na naczyniu. Pokwitowanie sporządza się w dwóch egzemplarzach; drugi egzemplarz stanowi dowód przyjęcia i przechowywania napoju alkoholowego w depozycie.
 

§ 3.

Za przechowywanie napojów alkoholowych w depozycie pobiera się opłatę w wysokości 1 gr za jedno naczynie. Opłatę pobiera się przy przyjmowaniu napoju alkoholowego do depozytu.

 

§ 4.

1. Odebranie napoju alkoholowego z depozytu następuje za zwrotem pokwitowania.

 

2. Za przechowywanie napojów alkoholowych w depozycie przez okres dłuższy niż
określony w pouczeniu zawartym w pokwitowaniu pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 1 gr w pierwszym dniu i 2 gr za każdy następny dzień przechowywania.
 

3. W razie nieodebrania napoju alkoholowego z depozytu w terminie 5 dni od daty oddania na przechowanie, składający może domagać się jedynie zwrotu pieniędzy w kwocie odpowiadającej wartości przechowywanego napoju alkoholowego, pomniejszonej o kwotę stanowiącą należność przechowawcy z tytułu opłat za przechowanie.


4. Nie odebrane z depozytu w terminie określonym w ust. 3 napoje alkoholowe podlegają niezwłocznemu komisyjnemu zniszczeniu. Z czynności tej sporządza się protokół.


5. Wpływy z tytułu opłat za przechowanie napojów alkoholowych w depozycie przeznacza się na cele związane z organizowaniem warunków przechowywania napojów alkoholowych w depozycie oraz na cele związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.


§ 5.

1. W zakładach pracy, na stadionach i w innych obiektach, w których odbywają się masowe imprezy sportowe i rozrywkowe, oraz w obiektach lub miejscach objętych regulaminowym zakazem wnoszenia napojów alkoholowych kierownik zakładu pracy albo obiektu lub organizator imprezy sportowej i rozrywkowej jest obowiązany zapewnić odpowiednie przechowywanie napojów alkoholowych w depozycie.
 

2. Kierownik zakładu pracy, obiektu oraz organizator imprezy sportowej i rozrywkowej prowadzą ewidencję depozytów i opłat za przechowywanie napojów alkoholowych oraz protokoły zniszczenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 

§ 6.

Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do obiektów zajmowanych przez jednostki resortu spraw wewnętrznych.


§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 maja 1983 r.