Dz.U.99.4.31
Dz.U.01.119.1273 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 17 listopada 1998 r.

w sprawie wewnętrznych służb ochrony


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
1. Rozporządzenie określa dla wewnętrznych służb ochrony: 

1) szczegółowe zasady i tryb tworzenia, 
2) strukturę organizacyjną i zakres działania, 
3) sposób prowadzenia dokumentacji ochronnej, 
4) uzbrojenie i wyposażenie, 
5) umundurowanie i oznaki służbowe, 
6) sposób tworzenia nazw. 

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o jednostce bez bliższego określenia, rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, w której działa wewnętrzna służba ochrony. 

§ 2. 
1. Wewnętrzne służby ochrony dla zapewnienia obowiązkowej ochrony obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740), zwanej dalej "ustawą", tworzy się po umieszczeniu tych obszarów, obiektów i urządzeń w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, oraz po uzgodnieniu z właściwym terytorialnie komendantem wojewódzkim Policji planu ochrony. 
2. Kierownik jednostki, który bezpośrednio zarządza obszarami, obiektami i urządzeniami podlegającymi obowiązkowej ochronie, powołuje wewnętrzną służbę ochrony w terminie 3 miesięcy od dnia uzgodnienia planu ochrony. 

§ 3. 
1. Wewnętrzne służby ochrony w jednostkach, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, tworzy się po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji. 
2. Kierownik jednostki, uprawniony do złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie wewnętrznej służby ochrony, powołuje wewnętrzną służbę ochrony. 

§ 4. 
1. Powołanie wewnętrznych służb ochrony, o których mowa w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1, potwierdza protokół sporządzony przez komisję. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. Wzór protokołu powołania wewnętrznej służby ochrony stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. 
2. Komisję, o której mowa w ust. 1, powołuje właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji. 
3. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą: 
1) przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Policji jako przewodniczący komisji, 
2) dwie osoby wyznaczone przez kierownika jednostki jako członkowie komisji. 
4. Komisja sprawdza spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 4-6 ustawy, określonych w planie ochrony lub we wniosku o zezwolenie na utworzenie wewnętrznej służby ochrony. 

§ 5. 
Do zakresu działania wewnętrznej służby ochrony należy: 
1) zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach chronionych obszarów i obiektów jednostki, 
2) ochrona obiektów, pomieszczeń i urządzeń jednostki przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, 
3) ochrona mienia jednostki przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, 
4) konwojowanie mienia jednostki, 
5) zapobieganie zakłóceniom porządku na terenie jednostki oraz powiadamianie kierownika jednostki o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku, 
6) ujawnianie faktów dewastacji mienia jednostki, 
7) niezwłoczne powiadamianie organów ścigania o czynach przestępnych zaistniałych na terenie jednostki i zabezpieczanie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania. 

§ 6. 
1. Strukturę organizacyjną wewnętrznej służby ochrony, w zależności od rodzaju i wielkości jednostki, mogą tworzyć: 
1) oddziały, 
2) pododdziały, 
3) samodzielne posterunki. 
2. W zależności od składu struktury organizacyjnej w wewnętrznej służbie ochrony można tworzyć następujące stanowiska służbowe: 
1) szef ochrony, 
2) zastępca szefa ochrony, 
3) dowódca zmiany, 
4) starszy wartownik-konwojent, 
5) wartownik-konwojent, 
6) młodszy wartownik-konwojent. 

§ 7. 
1. Do zakresu działania szefa ochrony należy: 

1) opracowywanie planu ochrony i innej dokumentacji ochronnej, 
2) organizowanie ochrony jednostki, 
3) planowanie zadań dla podległych pracowników ochrony, 
4) kierowanie oddziałem, 
5) sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem zadań ochrony, 
6) prowadzenie instruktaży i zajęć szkoleniowych z pracownikami ochrony oraz dokumentowanie tych czynności, 
7) podejmowanie działań zmierzających do stałego doskonalenia form i metod ochrony jednostki, 
8) dokonywanie okresowych pisemnych analiz i ocen stanu bezpieczeństwa jednostki, 
9) informowanie kierownika jednostki o stanie zagrożenia i ochrony jednostki, 
10) sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem broni i amunicji oraz ich ewidencjonowaniem, 
11) udział w naborze pracowników ochrony. 

2. Do zakresu działania zastępcy szefa ochrony należy: 

1) wykonywanie obowiązków szefa ochrony podczas jego nieobecności, 
2) wykonywanie zadań zgodnie z podziałem pracy ustalonym przez szefa ochrony, 
3) kierowanie pododdziałem, 
4) wykonywanie poleceń szefa ochrony. 

3. Do zakresu działania dowódcy zmiany należy: 

1) organizowanie wykonywania zadań przez pracowników podległej zmiany zgodnie z dokumentacją ochronną, 
2) dokonywanie obchodów jednostki oraz instruowanie i kontrolowanie wykonywania zadań przez pracowników ochrony, 
3) przeprowadzanie interwencji w związku z zaistniałymi zagrożeniami bezpieczeństwa jednostki, 
4) wydawanie z magazynu broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego, 
5) wykonywanie poleceń przełożonych służbowych. 

4. W przypadku bezzmianowej organizacji ochrony jednostki, czynności należące do zakresu działania dowódcy zmiany wykonuje szef ochrony lub zastępca szefa ochrony. 
5. Do zakresu działania wartowników-konwojentów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4-6, należy: 

1) utrzymywanie w gotowości do natychmiastowego użycia przydzielonej broni, środków przymusu bezpośredniego oraz innego wyposażenia, 
2) wykonywanie zadań wynikających z tabeli służby i innej dokumentacji ochronnej, 
3) wykonywanie poleceń przełożonych służbowych. 

§ 8. 
1. W wewnętrznych służbach ochrony prowadzi się następujące rodzaje dokumentacji ochronnej: 

1) tabelę służby zawierającą dane o: 
a) rodzaju służby, 
b) rozmieszczeniu pracowników ochrony na służbie i zadaniach dla nich, 
c) obsadzie służby i czasie jej pełnienia, 

2) dziennik zmiany zawierający dane o: 
a) czasie rozpoczęcia i zakończenia zmiany, 
b) obsadzie personalnej zmiany, 
c) rozmieszczeniu poszczególnych pracowników ochrony i czasie wykonywania przez nich zadań, 

3) dziennik wydarzeń zawierający: 
a) wpis daty i godziny zaistniałego wydarzenia, 
b) opis wydarzenia, 
c) dane personalne osób uczestniczących w wydarzeniu, 
d) dane personalne pracowników ochrony, którzy podejmowali interwencje, 

4) instrukcję współpracy z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi), 
5) instrukcję postępowania pracowników ochrony w przypadku napadu, włamania, pożaru, powodzi i awarii, 
6) dziennik szkolenia pracowników ochrony. 

2. Niezależnie od dokumentacji, o której mowa w ust. 1, jeżeli wymagają tego względy ochrony, można prowadzić dokumentację pomocniczą, dotyczącą: 

1) instrukcji kontroli ruchu osobowego i materiałowego, 
2) instrukcji konwojowania, 
3) instrukcji obsługi systemów i urządzeń sygnalizacji alarmowej. 

3. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, prowadzi dowódca zmiany, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4. 
4. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 4-6 oraz w ust. 2, sporządza lub prowadzi szef ochrony. 
5. Dokumentacja ochronna prowadzona jest w formie pisemnej. 
6. Karty dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 6, są kolejno numerowane i sznurowane, a całość lakowana lub pieczętowana. 

§ 9. 
1. Pracownicy wewnętrznej służby ochrony mogą być wyposażeni i uzbrojeni w środki przymusu bezpośredniego i broń palną w ilości umożliwiającej wykonywanie ich zadań, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 
2. Liczba egzemplarzy broni palnej krótkiej, broni gazowej, ręcznych miotaczy gazu i paralizatorów elektrycznych nie może przekroczyć stanu etatowego dwóch zmian pracowników wewnętrznej służby ochrony. 
3. Liczba egzemplarzy broni palnej długiej nie może przekroczyć stanu etatowego pracowników wewnętrznej służby ochrony, niezbędnego do ochrony największej liczby konwojów wykonywanych przez pracowników wewnętrznej służby ochrony w jednym czasie. 

§ 10. 
Normatyw amunicji dla jednostki broni palnej i gazowej, przysługującej pracownikom wewnętrznej służby ochrony, określają przepisy dotyczące zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych. 

§ 11.
 Pracowników wewnętrznej służby ochrony, w zależności od potrzeb, wyposaża się w: 
1) łączność bezprzewodową, 
2) kamizelki i hełmy kuloodporne, 
3) maski przeciwgazowe, 
4) latarki elektryczne, 
5) środki opatrunkowe, 
6) środki transportu. 

§ 12. 
1. Kierownik jednostki, w której działa wewnętrzna służba ochrony, zapewnia dla jej pracowników pomieszczenia, w tym wartownie i pokoje socjalne, umożliwiające im prawidłowe wykonywanie zadań. 
2. Pomieszczenia wartowni powinny być: 

1) wydzielone w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, 
2) usytuowane przy głównych wejściach i wjazdach na teren jednostki, 
3) wyposażone w: 
a) oświetlenie sztuczne i awaryjne, 
b) ogrzewanie, 
c) instalację łączności, 
d) instalację sygnalizacyjno-alarmową, 
e) instalację przeciwpożarową. 

§ 13. 
1. Ustala się, z zastrzeżeniem § 14-17, jednolite umundurowanie dla pracowników wewnętrznych służb ochrony. 
2. Umundurowanie pracowników wewnętrznych służb ochrony składa się z: 

1) ubioru służbowego, w którego skład wchodzą: 

a) kurtka mundurowa krótka - w kolorze ciemnogranatowym, 
b) kurtka zimowa 3/4 z podpinką - w kolorze ciemnogranatowym lub czarnym, 
c) spodnie o kroju prostym lub spódnica o kroju prostym - w kolorze ciemnogranatowym, 
d) koszula z długimi rękawami i koszula z krótkimi rękawami - w kolorze niebieskim z czarnymi naramiennikami i patkami kieszeni, 
e) czapka okrągła typu garnizonowego - w kolorze czarnym z otokiem koloru ciemnogranatowego, 
f) czapka zimowa - w kolorze czarnym, 
g) furażerka - w kolorze ciemnogranatowym, 
h) pas główny skórzany, pasek skórzany do spodni oraz rękawiczki skórzane - w kolorze czarnym, 
i) krawat - w kolorze czarnym, 
j) szalik - w kolorze ciemnogranatowym, 
k) obuwie - w kolorze czarnym, 

2) ubioru specjalnego, w którego skład wchodzą: 

a) kurtka specjalna - w kolorze ciemnogranatowym, 
b) kurtka zimowa 3/4 z podpinką - w kolorze ciemnogranatowym lub czarnym, 
c) spodnie specjalne - w kolorze ciemnogranatowym, 
d) koszula typu safari z długimi lub z krótkimi rękawami - w kolorze ciemnogranatowym, 
e) sweter typu golf lub półgolf - w kolorze czarnym lub granatowym, 
f) podkoszulek z krótkimi rękawami - w kolorze czarnym, 
g) beret - w kolorze czarnym, 
h) czapka letnia typu sportowego i czapka zimowa - w kolorze czarnym, 
i) pas główny skórzany, pasek skórzany do spodni oraz rękawiczki skórzane - w kolorze czarnym, 
j) obuwie - w kolorze czarnym. 

3. Przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru specjalnego przysługują pracownikom wewnętrznych służb ochrony tworzącym grupy konwojowe oraz pracownikom wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki. 
4. Przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru służbowego przysługują innym pracownikom wewnętrznych służb ochrony niż wymienieni w ust. 3. 
5. Zestaw przedmiotów umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 
6. Wzory umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 
7. Wzory oznak stanowisk służbowych oraz emblematów wewnętrznych służb ochrony określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

§ 14. 
Do umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w bankach stosuje się przepisy § 13 ust. 2-7, z tym że dla: 
1) kurtki mundurowej krótkiej, kurtki zimowej 3/4 z podpinką, kurtki specjalnej, spodni o kroju prostym lub spódnicy o kroju prostym, spodni specjalnych, czapek - ustala się kolor oliwkowozielony, 
2) koszuli z długimi rękawami i koszuli z krótkimi rękawami - ustala się kolor jasnobeżowy z czarnymi naramiennikami i patkami kieszeni, 
3) koszuli typu safari z długimi rękawami - ustala się kolor jasnobeżowy, 
4) szalika - ustala się kolor czarny. 

§ 15. 
1. Na umundurowanie pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w portach lotniczych składa się: 

1) kurtka ocieplana z kapturem - w kolorze oliwkowozielonym, 
2) mundur polowy oraz mundur wyjściowy - w kolorze oliwkowozielonym, 
3) koszula z krótkimi rękawami z gabardyny - w kolorze oliwkowozielonym, 
4) koszula z krótkimi rękawami z popeliny - w kolorze białym, 
5) koszula z długimi rękawami - w kolorze białym, 
6) ocieplacz zimowy - w kolorze zielonym, 
7) czapka letnia, czapka zimowa oraz szalik zimowy - w kolorze oliwkowozielonym, 
8) krawat - w kolorze bordowym, 
9) pas główny skórzany, pasek do spodni skórzany oraz rękawiczki skórzane - w kolorze czarnym, 
10) obuwie - w kolorze czarnym. 

2. Zestaw przedmiotów umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w portach lotniczych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. 
3. Wzory umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w portach lotniczych określa załącznik nr 6 do rozporządzenia. 
4. Wzory oznak stanowisk służbowych oraz emblematów wewnętrznych służb ochrony działających w portach lotniczych określa załącznik nr 7 do rozporządzenia. 

§ 16. 
1. Na umundurowanie pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" składa się: 

1) kurtka zimowa 3/4 z podpinką, kurtka letnia krótka specjalna oraz kurtka zimowa specjalna - w kolorze granatowym, 
2) spodnie specjalne, spodnie letnie i zimowe o kroju prostym oraz spódnica - w kolorze granatowym, 
3) koszula z długimi rękawami oraz koszula z krótkimi rękawami - w kolorze kremowym, 
4) koszula typu safari z długimi rękawami - w kolorze granatowym, 
5) sweter typu golf lub "w serek" - w kolorze granatowym, 
6) podkoszulek bawełniany z krótkimi rękawami - w kolorze granatowym, 
7) czapka okrągła typu garnizonowego, czapka letnia, kapelusik i czapka zimowa - w kolorze granatowym, 
8) krawat - w pasy w kolorze granatowo-kremowym, 
9) szalik - w kolorze granatowym, 
10) pas główny skórzany, pasek do spodni skórzany i rękawiczki skórzane - w kolorze czarnym, 
11) obuwie - w kolorze czarnym. 

2. Zestaw przedmiotów umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" określa załącznik nr 8 do rozporządzenia. 
3. Wzory umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" określa załącznik nr 9 do rozporządzenia. 
4. Wzory oznak stanowisk służbowych oraz emblematów wewnętrznych służb ochrony działających w państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" określa załącznik nr 10 do rozporządzenia. 

§ 17. 
1. Umundurowanie pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie składa się z: 

1) ubioru służbowego, w którego skład wchodzą: 

a) mundur zimowy, mundur letni oraz garsonka - w kolorze granatowym, 
b) kurtka zimowa 3/4 z kapturem i podpinką - w kolorze czarnym, 
c) koszula z długimi rękawami - w kolorze niebieskim, 
d) koszula typu safari z krótkimi rękawami - w kolorze niebieskim z granatowymi pagonami, 
e) bluzka koszulowa z długimi rękawami i bluzka koszulowa z krótkimi rękawami - w kolorze białym, 
f) czapka okrągła typu garnizonowego - w kolorze granatowym z otokiem koloru złotego, 
g) czapka zimowa polowa - w kolorze czarnym, 
h) furażerka - w kolorze granatowym, 
i) krawat - w kolorze granatowym, 
j) szalik zimowy - w kolorze granatowym, 
k) pas główny skórzany, pasek do spodni skórzany oraz rękawiczki skórzane - w kolorze czarnym, 
l) rękawiczki bawełniane - w kolorze białym, 
m) obuwie - w kolorze czarnym; 

2) ubioru specjalnego, w którego skład wchodzą: 

a) kurtka zimowa 3/4 z podpinką oraz kurtka specjalna - w kolorze zielonym, 
b) kurtka ortalionowa przeciwdeszczowa - w kolorze czarnym, 
c) spodnie specjalne - w kolorze zielonym, 
d) dres - w kolorze zielonym, 
e) sweter typu półgolf - w kolorze zielonym, 
f) koszula typu safari z krótkimi rękawami - w kolorze oliwkowozielonym, 
g) podkoszulek z krótkimi rękawami - w kolorze czarnym, 
h) czapka zimowa oraz beret - w kolorze czarnym, 
i) pas główny skórzany, pasek do spodni skórzany oraz rękawiczki skórzane - w kolorze czarnym, 
j) szalik zimowy - w kolorze zielonym, 
k) buty sportowe - różnokolorowe, 
l) obuwie - w kolorze czarnym; 

3) ubioru galowego, w którego skład wchodzą: 

a) bluza mundurowa - w kolorze granatowym ze złotym galonowaniem, 
b) spodnie o kroju prostym - w kolorze granatowym z lampasami koloru złotego, 
c) koszula ze stójką z długimi rękawami - w kolorze białym, 
d) sznur galowy - w kolorze złotym, 
e) czapka typu rogatywka - w kolorze granatowym ze złotym galonowaniem, 
f) rękawiczki bawełniane - w kolorze białym, 
g) pantofle - w kolorze czarnym. 

2. Przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru specjalnego przysługują pracownikom wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie, wykonującym służbę patrolową, konwojową i interwencyjną. 
3. Przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru służbowego przysługują innym pracownikom wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie niż wymienieni w ust. 2. 
4. Ubiór galowy stanowi własność Zamku Królewskiego w Warszawie i jest wypożyczany pracownikom wewnętrznej służby ochrony na szczególne okazje. 
5. Zestaw przedmiotów umundurowania pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie określa załącznik nr 11 do rozporządzenia. 
6. Wzory umundurowania pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie określa załącznik nr 12 do rozporządzenia. 
7. Wzory oznak stanowisk służbowych oraz emblematów wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie określa załącznik nr 13 do rozporządzenia. 

§ 18. 
1. Nazwę wewnętrznej służby ochrony tworzy kierownik jednostki, w której ta służba działa, uwzględniając rodzaj działalności lub charakter produkcji jednostki, albo nazwę chronionego obszaru, obiektu lub urządzenia. 
2. Nazwa wewnętrznej służby ochrony rozpoczyna się od wyrazu "Straż" lub "Służba". 

§ 19. 
Wewnętrzne służby ochrony, o których mowa w art. 55 ustawy, dostosują w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia umundurowanie swoich pracowników do wymagań, o których mowa w § 13-17. 

§ 20. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK Nr 1


WZÓR PROTOKOŁU POWOŁANIA WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBY OCHRONY


                    .................... 
                    (miejscowość data) 
PROTOKÓŁ 
powołania wewnętrznej służby ochrony 


............................................................ 
       (nazwa wewnętrznej służby ochrony) 
w .......................................................... 
          (nazwa i adres jednostki) 
Komisja w składzie: 
- przewodniczący 
............................................................ 
- członkowie 1)............................................. 
       2)............................................. 
stwierdza, że w dniu ....................................... 
powołana została wewnętrzna służba ochrony ................. 
............................................................ 
       (nazwa wewnętrznej służby ochrony) 
w .......................................................... 
         (nazwa i adres jednostki) 


         (podpisy osób wchodzących w skład komisji) 
Rozdzielnik:
1. jednostka
2. KWP w .......


ZAŁĄCZNIK Nr 2


ZESTAW PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY


.--------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
| Lp.  | Przedmiot umundurowania        | Jednostka| Ilość| Okres | Uwagi            | 
|    |                    |     |   | używal|               | 
|    |                    | miary  |   | -   |               | 
|    |                    |     |   | ności |               | 
|    |                    |     |   | w   |               | 
|    |                    |     |   | latach|               | 
|-------.---------------------------------------.----------.------.-------.------------------------------| 
| 1   | 2                   | 3    | 4  | 5   | 6              | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| I. Ubiór służbowy                                           | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1   | Czapka okrągła typu garnizonowego   | szt.   | 1  | 3   | dla kobiet furażerka    | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 2   | Czapka zimowa polowa         | szt.   | 1  | 3   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 3   | Kurtka mundurowa krótka z podpinką  | szt.   | 1  | 3   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 4   | Kurtka zimowa 3/4 z podpinką     | szt.   | 1  | 3   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 5   | Szalik zimowy             | szt.   | 1  | 3   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 6   | Rękawiczki zimowe skórzane      | para   | 1  | 3   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 7   | Koszula z długimi rękawami      | szt.   | 3  | 1   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 8   | Koszula z krótkimi rękawami      | szt.   | 2  | 1   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 9   | Krawat                | szt.   | 1  | 1   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 10  | Spinka do krawata           | szt.   | 1  | 1   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 11  | Spodnie letnie z elanobawełny     | szt.   | 2  | 3   | dla kobiet zamiennie    | 
|    |                    |      |   |    | spódnica          | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 12  | Spodnie zimowe z gabardyny      | szt.   | 2  | 3   | dla kobiet zamiennie    | 
|    |                    |      |   |    | spódnica          | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 13  | Pas główny skórzany          | szt.   | 1  | 5   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 14  | Pasek do spodni skórzany       | szt.   | 1  | 5   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 15  | Bielizna osobista letnia       | kpl.   | 2  | 1   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 16  | Bielizna osobista zimowa       | kpl.   | 2  | 1   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 17  | Półbuty skórzane na          | para   | 2  | 2   |               | 
|    | gumowej                |      |   |    |               | 
|    | podeszwie               |      |   |    |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 18  | Buty skórzane ocieplane        | para   | 1  | 2   | dla kobiet kozaczki     | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 19  | Skarpety letnie            | para   | 3  | 1   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 20  | Skarpety zimowe            | para   | 2  | 1   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 21  | Oznaki stanowisk służbowych i     | kpl.   | 1  | 3   | dla każdego umundurowania  | 
|    | emblematy               |      |   |    |               | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| II. Ubiór specjalny                                          | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1   | Czapka letnia typu sportowego     | szt.   | 1  | 3   |               | 
|-------.---------------------------------------.----------.------.--------.-----------------------------| 
| 2   | Czapka zimowa polowa         | szt.   | 1  | 3   |               | 
|-------.---------------------------------------.----------.------.--------.-----------------------------| 
| 3   | Beret czarny             | szt.   | 1  | 3   |               | 
|-------.---------------------------------------.----------.------.--------.-----------------------------| 
| 4   | Kurtka specjalna           | szt.   | 1  | 3   |               | 
|-------.---------------------------------------.----------.------.--------.-----------------------------| 
| 5   | Kurtka zimowa 3/4 z podpinką     | szt.   | 1  | 3   |               | 
|-------.---------------------------------------.----------.------.--------.-----------------------------| 
| 6   | Rękawiczki zimowe skórzane      | para   | 1  | 3   |               | 
|-------.---------------------------------------.----------.------.--------.-----------------------------| 
| 7   | Sweter typu golf           | szt.   | 1  | 2   | dla pracowników wewnętrznej | 
|    |                    |     |   |    | służby ochrony działającej | 
|    |                    |     |   |    | w Zamku Królewskim na    | 
|    |                    |     |   |    | Wawelu - Państwowych    | 
|    |                    |     |   |    | Zbiorach Sztuki- sweter   | 
|    |                    |     |   |    | typu półgolf        | 
|-------.---------------------------------------.----------.------.--------.-----------------------------| 
| 8   | Koszula typu safari z długimi rękawami| szt.   | 2  | 1   | dla pracowników wewnętrznej | 
|    |                    |     |   |    | służby ochrony działającej | 
|    |                    |     |   |    | w Zamku Królewskim na    | 
|    |                    |     |   |    | Wawelu - Państwowych    | 
|    |                    |     |   |    | Zbiorach Sztuki - koszula  | 
|    |                    |     |   |    | typu safari z krótkimi   | 
|    |                    |     |   |    | rękawami          | 
|-------.---------------------------------------.----------.------.--------.-----------------------------| 
| 9   | Podkoszulek bawełniany z krótkimi   | szt.   | 4  | 1   |               | 
|    | rękawami               |     |   |    |               | 
|-------.---------------------------------------.----------.------.--------.-----------------------------| 
| 10  | Spodnie specjalne           | szt.   | 2  | 3   |               | 
|-------.---------------------------------------.----------.------.--------.-----------------------------| 
| 11  | Pas główny skórzany          | szt.   | 1  | 5   |               | 
|-------.---------------------------------------.----------.------.--------.-----------------------------| 
| 12  | Pasek do spodni skórzany       | szt.   | 1  | 5   |               | 
|-------.---------------------------------------.----------.------.--------.-----------------------------| 
| 13  | Bielizna osobista letnia       | kpl.   | 2  | 1   |               | 
|-------.---------------------------------------.----------.------.--------.-----------------------------| 
| 14  | Bielizna osobista zimowa       | kpl.   | 2  | 1   |               | 
|-------.---------------------------------------.----------.------.--------.-----------------------------| 
| 15  | Buty skórzane wysokie, sznurowane, na | para   | 2  | 2   |               | 
|    | gumowej podeszwie           |     |   |    |               | 
|-------.---------------------------------------.----------.------.--------.-----------------------------| 
| 16  | Skarpety letnie            | para   | 4  | 1   |               | 
|-------.---------------------------------------.----------.------.--------.-----------------------------| 
| 17  | Skarpety zimowe            | para   | 2  | 1   |               | 
|-------.---------------------------------------.----------.------.--------.-----------------------------| 
| 18  | Oznaki stanowisk służbowych i     | kpl.   | 1  | 3   | dla każdego umundurowania  | 
|    | emblematy               |     |   |    |               | 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------. ZAŁĄCZNIK Nr 3 (dostępny na CD - szczegóły w dziale STREFA)


WZORY UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY
I. Ubiór służbowy
kurtka mundurowa krótka oraz spodnie o kroju prostym
koszula z krótkimi rękawami oraz spódnica o kroju prostym
koszula z krótkimi rękawami oraz spodnie o kroju prostym (wersja kolorystyczna bankowa)
kurtka zimowa 3/4 z podpinką oraz spodnie o kroju prostym
kurtka zimowa 3/4 z podpinką oraz spodnie o kroju prostym (wersja kolorystyczna bankowa)
II. Ubiór specjalny
kurtka specjalna oraz spodnie specjalne (wersja kolorystyczna bankowa)
koszula typu safari z długimi rękawami oraz spodnie specjalne
koszula typu safari z krótkimi rękawami oraz spodnie specjalne
sweter typu golf spodnie specjalne (wersja kolorystyczna bankowa)
sweter typu półgolf oraz spodnie specjalne
Wzory nakryć głowy
czapka okrągła typu garnizonowego
czapka letnia typu sportowego
furażerka
beret
czapka zimowa


ZAŁĄCZNIK Nr 4 (dostępny na CD - szczegóły w dziale STREFA)


WZORY OZNAK STANOWISK SŁUŻBOWYCH ORAZ EMBLEMATÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY
Oznaki stanowisk służbowych


młodszego wartownika-konwojenta
wartownika-konwojenta
starszego wartownika-konwojenta
dowódcy zmiany
zastępcy szefa ochrony
szefa ochrony
(oznaki w kolorze srebrzystoszarym, tło granatowe lub - w wersji bankowej - oliwkowozielone)


Emblematy
emblematy na czapkę
(litery oraz kontury czarne, pozostałe elementy srebrzystoszare; wewnątrz gwiazdy logo jednostki ochranianej lub znak ogólny wewnętrznej służby ochrony)


emblematy na rękawy
(tło ciemnoniebieskie, gwiazda srebrzystoszara, litery żółte; w wersji bankowej litery i gwiazda żółte na ciemnozielonym tle)


emblematy na rękawy
(dla wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki)


emblemat na czapkę
(dla wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki)
ZAŁĄCZNIK Nr 5


ZESTAW PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY DZIAŁAJĄCYCH W PORTACH LOTNICZYCH


.-------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
| Lp.  | Przedmiot umundurowania        | Jednostka | Ilość| Okres    | Uwagi       | 
|    |                    | miary   |   | używalności |          | 
|    |                    |      |   | w latach   |          | 
|-------.---------------------------------------.------------.------.--------------.--------------------| 
| 1   | 2                   | 3     | 4  | 5      | 6         | 
|-------.---------------------------------------.------------.------.--------------.--------------------| 
| 1   | Czapka letnia             | szt.    | 1  | 2      |          | 
|-------.---------------------------------------.------------.------.--------------.--------------------| 
| 2   | Czapka zimowa             | szt.    | 1  | 3      |          | 
|-------.---------------------------------------.------------.------.--------------.--------------------| 
| 3   | Kurtka ocieplana z kapturem      | szt.    | 1  | 3      |          | 
|-------.---------------------------------------.------------.------.--------------.--------------------| 
| 4   | Mundur polowy (bluza + spodnie)    | kpl.    | 2  | 3      |          | 
|-------.---------------------------------------.------------.------.--------------.--------------------| 
| 5   | Koszula z krótkimi rękawami z     | szt.    | 2  | 1      |          | 
|    | gabardyny               |      |   |       |          | 
|-------.---------------------------------------.------------.------.--------------.--------------------| 
| 6   | Koszula z krótkimi rękawami z popeliny| szt.    | 2  | 1      | przysługuje tylko | 
|    |                    |      |   |       | szefowi ochrony i | 
|    |                    |      |   |       | zastępcy szefa   | 
|    |                    |      |   |       | ochrony      | 
|-------.---------------------------------------.------------.------.--------------.--------------------| 
| 7   | Koszula z długimi rękawami      | szt.    | 2  | 1      | przysługuje tylko | 
|    |                    |      |   |       | szefowi ochrony i | 
|    |                    |      |   |       | zastępcy szefa   | 
|    |                    |      |   |       | ochrony      | 
|-------.---------------------------------------.------------.------.--------------.--------------------| 
| 8   | Ocieplacz zimowy (bluza + spodnie)  | kpl.    | 2  | 3      |          | 
|-------.---------------------------------------.------------.------.--------------.--------------------| 
| 9   | Mundur wyjściowy (marynarka + spodnie)| kpl.    | 1  | 1      | przysługuje tylko | 
|    |                    |      |   |       | szefowi ochrony i | 
|    |                    |      |   |       | zastępcy szefa   | 
|    |                    |      |   |       | ochrony      | 
|-------.---------------------------------------.------------.------.--------------.--------------------| 
| 10  | Pantofle               | para    | 1  | 1      | przysługuje tylko | 
|    |                    |      |   |       | szefowi ochrony i | 
|    |                    |      |   |       | zastępcy szefa   | 
|    |                    |      |   |       | ochrony      | 
|-------.---------------------------------------.------------.------.--------------.--------------------| 
| 11  | Buty letnie              | para    | 1  | 1      |          | 
|-------.---------------------------------------.------------.------.--------------.--------------------| 
| 12  | Buty zimowe (ocieplane)        | para    | 1  | 3      |          | 
|-------.---------------------------------------.------------.------.--------------.--------------------| 
| 13  | Rękawiczki skórzane          | para    | 1  | 3      |          | 
|-------.---------------------------------------.------------.------.--------------.--------------------| 
| 14  | Pasek do spodni skórzany       | szt.    | 1  | 5      |          | 
|-------.---------------------------------------.------------.------.--------------.--------------------| 
| 15  | Pas główny skórzany          | szt.    | 1  | 5      |          | 
|-------.---------------------------------------.------------.------.--------------.--------------------| 
| 16  | Skarpety letnie            | para    | 4  | 1      |          | 
|-------.---------------------------------------.------------.------.--------------.--------------------| 
| 17  | Skarpety zimowe            | para    | 2  | 1      |          | 
|-------.---------------------------------------.------------.------.--------------.--------------------| 
| 18  | Szalik zimowy             | szt.    | 1  | 3      |          | 
|-------.---------------------------------------.------------.------.--------------.--------------------| 
| 19  | Bielizna letnia (podkoszulek +    | kpl.    | 2  | 1      |          | 
|    | kalesony)               |      |   |       |          | 
|-------.---------------------------------------.------------.------.--------------.--------------------| 
| 20  | Bielizna zimowa (podkoszulek     | kpl.    | 2  | 1      |          | 
|    | + kalesony)              |      |   |       |          | 
|-------.---------------------------------------.------------.------.--------------.--------------------| 
| 21  | Krawat                | szt.    | 1  | 1      | przysługuje tylko | 
|    |                    |      |   |       | szefowi ochrony i | 
|    |                    |      |   |       | zastępcy szefa   | 
|    |                    |      |   |       | ochrony      | 
|-------.---------------------------------------.------------.------.--------------.--------------------| 
| 22  | Oznaki stanowisk służbowych      | kpl.    | 1  | 3      | dla każdego    | 
|    | i emblematy              |      |   |       | umundurowania   | 
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------. ZAŁĄCZNIK Nr 6 (dostępny na CD - szczegóły w dziale STREFA)


WZORY UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY DZIAŁAJĄCYCH W PORTACH LOTNICZYCH
mundur wyjściowy
mundur polowy
koszula z krótkimi rękawami oraz spodnie od munduru polowego
kurtka ocieplana z kapturem oraz spodnie od munduru polowego
Wzory nakryć głowy
czapka letnia
czapka zimowa


ZAŁĄCZNIK Nr 7 (dostępny na CD - szczegóły w dziale STREFA)


WZORY OZNAK STANOWISK SŁUŻBOWYCH ORAZ EMBLEMATÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY DZIAŁAJĄCYCH W PORTACH LOTNICZYCH
Oznaki stanowisk służbowych


młodszego wartownika-konwojenta
wartownika-konwojenta
starszego wartownika-konwojenta
dowódcy zmiany
zastępcy szefa ochrony
szefa ochrony
(oznaki w kolorze złotym, tło oliwkowozielone)


Emblematy
emblemat na czapkę
emblemat na rękawy


ZAŁĄCZNIK Nr 8


ZESTAW PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY DZIAŁAJĄCYCH W PAŃSTWOWYM PRZEDSIĘBIORSTWIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "POCZTA POLSKA"


.---------------------------------------------------------------------------------------------------. 
| Lp.  | Przedmiot umundurowania        | Jednostka | Ilość | Okres    | Uwagi     | 
|    |                    | miary   |    | używalności |        | 
|    |                    |      |    | w latach   |        | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-------.--------------.----------------| 
| 1   | 2                   | 3     | 4   | 5      | 6       | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-------.--------------.----------------| 
| 1   | Czapka okrągła typu garnizonowego   | szt.   | 1   | 3      | dla kobiet   | 
|    |                    |      |    |       | kapelusik   | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-------.--------------.----------------| 
| 2   | Czapka zimowa             | szt.   | 1   | 3      |        | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-------.--------------.----------------| 
| 3   | Czapka letnia             | szt.   | 1   | 3      |        | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-------.--------------.----------------| 
| 4   | Kurtka letnia krótka specjalna    | szt.   | 1   | 3      |        | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-------.--------------.----------------| 
| 5   | Kurtka zimowa 3/4 z podpinką     | szt.   | 1   | 3      |        | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-------.--------------.----------------| 
| 6   | Kurtka zimowa specjalna        | szt.   | 1   | 3      |        | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-------.--------------.----------------| 
| 7   | Sweter typu golf lub "w serek"    | szt.   | 1   | 3      |        | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-------.--------------.----------------| 
| 8   | Koszula z długimi rękawami      | szt.   | 3   | 1      |        | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-------.--------------.----------------| 
| 9   | Koszula z krótkimi rękawami      | szt.   | 2   | 1      |        | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-------.--------------.----------------| 
| 10  | Koszula typu safari z długimi rękawami| szt.   | 2   | 1      |        | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-------.--------------.----------------| 
| 11  | Podkoszulek bawełniany        | szt.   | 4   | 3      |        | 
|    | z krótkimi rękawami          |      |    |       |        | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-------.--------------.----------------| 
| 12  | Spodnie letnie z elanobawełny     | szt.   | 2   | 3      | dla kobiet   | 
|    |                    |      |    |       | spódnica    | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-------.--------------.----------------| 
| 13  | Spodnie zimowe z gabardyny      | szt.   | 2   | 3      | dla kobiet   | 
|    |                    |      |    |       | spódnica    | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-------.--------------.----------------| 
| 14  | Spodnie specjalne           | szt.   | 2   | 3      |        | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-------.--------------.----------------| 
| 15  | Szalik zimowy             | szt.   | 1   | 3      |        | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-------.--------------.----------------| 
| 16  | Rękawiczki zimowe skórzane      | para   | 1   | 3      |        | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-------.--------------.----------------| 
| 17  | Krawat                | szt.   | 1   | 1      |        | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-------.--------------.----------------| 
| 18  | Spinka do krawata           | szt.   | 1   | 1      |        | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-------.--------------.----------------| 
| 19  | Pas główny skórzany          | szt.   | 1   | 5      |        | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-------.--------------.----------------| 
| 20  | Pasek do spodni skórzany       | szt.   | 1   | 5      |        | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-------.--------------.----------------| 
| 21  | Bielizna osobista letnia       | kpl.   | 2   | 1      |        | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-------.--------------.----------------| 
| 22  | Bielizna osobista zimowa       | kpl.   | 2   | 1      |        | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-------.--------------.----------------| 
| 23  | Półbuty skórzane na gumowej podeszwie | para   | 1   | 1      |        | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-------.--------------.----------------| 
| 24  | Buty skórzane ocieplane        | para   | 1   | 2      | dla kobiet   | 
|    |                    |      |    |       | kozaczki    | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-------.--------------.----------------| 
| 25  | Skarpety letnie            | para   | 3   | 1      |        | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-------.--------------.----------------| 
| 26  | Skarpety zimowe            | para   | 2   | 1      |        | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-------.--------------.----------------| 
| 27  | Oznaki stanowisk służbowych      | kpl.   | 1   | 3      | dla każdego  | 
|    | i emblematy              |      |    |       | umundurowania | 
.---------------------------------------------------------------------------------------------------. ZAŁĄCZNIK Nr 9 (dostępny na CD - szczegóły w dziale STREFA)


WZORY UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY DZIAŁAJĄCYCH W PAŃSTWOWYM PRZEDSIĘBIORSTWIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "POCZTA POLSKA"
kurtka letnia krótka specjalna oraz spodnie specjalne
koszula z długimi rękawami oraz spódnica
koszula z krótkimi rękawami oraz spodnie o kroju prostym
koszula typu safari z długimi rękawami oraz spodnie specjalne
sweter typu golf oraz spodnie specjalne
sweter typu "w serek" oraz spodnie specjalne
podkoszulek bawełniany z krótkimi rękawami oraz spodnie specjalne
kurtka zimowa specjalna oraz spodnie specjalne
kurtka zimowa 3/4 z podpinką oraz spodnie o kroju prostym
Wzory nakryć głowy
czapka okrągła typu garnizonowego
czapka letnia
kapelusik
czapka zimowa


ZAŁĄCZNIK Nr 10 (dostępny na CD - szczegóły w dziale STREFA)


WZORY OZNAK STANOWISK SŁUŻBOWYCH ORAZ EMBLEMATÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY DZIAŁAJĄCYCH W PAŃSTWOWYM PRZEDSIĘBIORSTWIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "POCZTA POLSKA"
Oznaki stopni służbowych


młodszego wartownika-konwojenta
wartownika-konwojenta
starszego wartownika-konwojenta
dowódcy zmiany
zastępcy szefa ochrony
szefa ochrony
(oznaki w kolorze złotym, tło granatowe)
Emblematy
emblemat umieszczany na czapkach
emblemat umieszczany na rękawach
wszywka znakująca wszystkie składniki umundurowania


ZAŁĄCZNIK Nr 11


ZESTAW PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBY OCHRONY DZIAŁAJĄCEJ W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE


.--------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
| Lp.  | Przedmiot umundurowania        | Jednostka| Ilość| Okres | Uwagi            | 
|    |                    |     |   | używal|               | 
|    |                    | miary  |   | -   |               | 
|    |                    |     |   | ności |               | 
|    |                    |     |   | w   |               | 
|    |                    |     |   | latach|               | 
|-------.---------------------------------------.----------.------.-------.------------------------------| 
| 1   | 2                   | 3    | 4  | 5   | 6              | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| I. Ubiór służbowy                                           | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1   | Czapka okrągła typu garnizonowego   | szt.   | 1  | 3   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 2   | Czapka zimowa polowa         | szt.   | 1  | 3   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 3   | Mundur gabardynowy zimowy       | szt.   | 1  | 2   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 4   | Mundur tropikowy letni        | szt.   | 1  | 2   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 5   | Kurtka zimowa 3/4 z kapturem     | szt.   | 1  | 3   |               | 
|    | i podpinką              |      |   |    |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 6   | Szalik zimowy             | szt.   | 1  | 3   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 7   | Rękawiczki skórzane zimowe      | para   | 1  | 3   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 8   | Koszula z długimi rękawami      | szt.   | 3  | 1   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 9   | Koszula typu safari z krótkimi    | szt.   | 2  | 1   |               | 
|    | rękawami               |      |   |    |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 10  | Krawat                | szt.   | 1  | 1   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 11  | Pas główny skórzany          | szt.   | 1  | 5   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 12  | Pasek do spodni skórzany       | szt.   | 1  | 5   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 13  | Bielizna osobista letnia       | kpl.   | 2  | 1   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 14  | Bielizna osobista zimowa       | kpl.   | 2  | 1   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 15  | Półbuty skórzane na          | para   | 2  | 2   |               | 
|    | gumowej                |      |   |    |               | 
|    | podeszwie               |      |   |    |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 16  | Buty skórzane ocieplane        | para   | 1  | 2   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 17  | Skarpety letnie            | para   | 3  | 1   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 18  | Skarpety zimowe            | para   | 2  | 1   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 19  | Garsonka (żakiet + spódnica)     | szt.   | 2  | 2   | przysługuje         | 
|    |                    |      |   |    | wyłącznie          | 
|    |                    |      |   |    | kobietom          | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 20  | Bluzka koszulowa z krótkimi rękawami | szt.   | 3  | 1   | przysługuje         | 
|    |                    |      |   |    | wyłącznie          | 
|    |                    |      |   |    | kobietom          | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 21  | Bluzka koszulowa z długimi rękawami  | szt.   | 3  | 1   | przysługuje         | 
|    |                    |      |   |    | wyłącznie          | 
|    |                    |      |   |    | kobietom          | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 22  | Furażerka               | szt.   | 1  | 2   | przysługuje         | 
|    |                    |      |   |    | wyłącznie          | 
|    |                    |      |   |    | kobietom          | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 23  | Rajstopy               | szt.   | 2  | 2   | przysługują         | 
|    |                    |      |   |    | wyłącznie          | 
|    |                    |      |   |    | kobietom          | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 24  | Rękawiczki bawełniane         | para   | 1  | 2   | przysługują         | 
|    |                    |      |   |    | wyłącznie          | 
|    |                    |      |   |    | kobietom          | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 25  | Półbuty                | para   | 2  | 2   | przysługują         | 
|    |                    |      |   |    | wyłącznie          | 
|    |                    |      |   |    | kobietom          | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 26  | Oznaki stanowisk służbowych      | kpl.   | 1  | 3   | dla każdego umundurowania  | 
|    | i emblematy              |      |   |    |               | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| II. Ubiór specjalny                                          | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1   | Beret                 | szt.   | 1  | 3   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 2   | Czapka zimowa polowa         | szt.   | 1  | 3   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 3   | Kurtka specjalna           | szt.   | 1  | 3   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 4   | Kurtka zimowa 3/4 z podpinką     | szt.   | 1  | 3   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 5   | Kurtka ortalionowa przeciwdeszczowa  | szt.   | 1  | 3   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 6   | Rękawiczki zimowe skórzane      | para   | 1  | 3   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 7   | Sweter typu półgolf          | szt.   | 1  | 2   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 8   | Koszula typu safari z krótkimi    | szt.   | 2  | 1   |               | 
|    | rękawami               |      |   |    |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 9   | Podkoszulek bawełniany        | szt.   | 4  | 1   |               | 
|    | z krótkimi rękawami          |      |   |    |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 10  | Dres                 | szt.   | 1  | 3   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 11  | Spodnie specjalne           | szt.   | 2  | 3   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 12  | Pas główny skórzany          | szt.   | 1  | 5   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 13  | Pasek do spodni skórzany       | szt.   | 1  | 5   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 14  | Bielizna osobista letnia       | kpl.   | 2  | 1   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 15  | Bielizna osobista zimowa       | kpl.   | 2  | 1   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 16  | Buty skórzane wysokie, sznurowane, na | para   | 2  | 2   |               | 
|    | gumowej podeszwie           |      |   |    |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 17  | Buty sportowe             | para   | 1  | 2   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 18  | Skarpety letnie            | para   | 3  | 1   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 19  | Skarpety zimowe            | para   | 2  | 1   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 20  | Szalik zimowy             | szt.   | 1  | 3   |               | 
|-------.---------------------------------------.-----------.-----.--------.-----------------------------| 
| 21  | Oznaki stanowisk służbowych i     | kpl.   | 1  | 3   | dla każdego umundurowania  | 
|    | emblematy               |      |   |    |               | 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------. 


Uwaga: Kobietom przysługują wyłącznie przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru służbowego, wymienione w tabeli pod lp. 13 i 14 oraz 19-25.


ZAŁĄCZNIK Nr 12 (dostępny na CD - szczegóły w dziale STREFA)


WZORY UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBY OCHRONY DZIAŁAJĄCEJ W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE
I. Ubiór służbowy
mundur służbowy
garsonka
koszula typu safari z krótkimi rękawami oraz spodnie od munduru służbowego
kurtka zimowa 3/4 z kapturem i podpinką oraz spodnie od munduru służbowego
II. Ubiór specjalny
kurtka specjalna oraz spodnie specjalne
koszula typu safari z krótkimi rękawami i spodnie specjalne
sweter typu półgolf i spodnie specjalne
kurtka ortalionowa przeciwdeszczowa oraz spodnie specjalne
kurtka zimowa 3/4 z podpinką oraz spodnie specjalne
Ubiór galowy
Wzory nakryć głowy
czapka okrągła typu garnizonowego
furażerka
beret
czapka zimowa


ZAŁĄCZNIK Nr 13 (dostępny na CD - szczegóły w dziale STREFA)


WZORY OZNAK STANOWISK SŁUŻBOWYCH ORAZ EMBLEMATÓW WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBY OCHRONY DZIAŁAJĄCEJ W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE
Oznaki stopni służbowych


młodszego wartownika-konwojenta
wartownika-konwojenta
starszego wartownika-konwojenta
dowódcy zmiany
zastępcy szefa ochrony
szefa ochrony
 
oznaki w kolorze srebrzystoszarym, tło granatowe (dla ubiorów służbowych) lub oliwkowozielone (dla ubiorów specjalnych)
Emblematy
emblemat na rękawy
oznaka identyfikacyjna pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie
wzór orła na czapkę okrągłą typu garnizonowego
wzór orła na czapkę galową
wzór