Dz.U.2016.1101
ROZPORZĄDZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW
 

z dnia 25 lipca 2016 r.  

w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP

   


Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904) za­rządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres przedsięwzięć wykonywanych w ramach kompetencji ustawowych przez organy administracji publicznej oraz kierowników służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w poszczególnych stopniach alarmowych wprowadzonych w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, zwanej dalej „ustawą”, i stopniach alarmowych CRP.

2. W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy, wykonują przedsięwzięcia, w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, we współpracy z właścicielami, posiadaczami samoistnymi i posiadaczami zależnymi obiektów infrastruktury krytycznej w zakresie ochrony tych obiektów.

§ 2.
1. Szczegółowy zakres przedsięwzięć wykonywanych w ramach kompetencji ustawowych przez organy admini­stracji publicznej oraz kierowników służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP jest określony w załączniku do rozporządzenia.

2. Właściciele, posiadacze samoistni i posiadacze zależni obiektów infrastruktury krytycznej uwzględniają, na potrzeby współpracy, o której mowa w § 1 ust. 2, szczegółowy zakres przedsięwzięć, o którym mowa w ust. 1.

§ 3.
Organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego określają procedury realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym moduły zadaniowe dla każdego stopnia, zawierające w szczególności wykaz zadań do wykonania.

§ 4.
Po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP, organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego niezwłocznie potwierdzają Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa fakt otrzymania informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP oraz przekazują raport o stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia, w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od otrzymania informacji.

§ 5.
Organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego określą, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, procedury realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym moduły zadaniowe dla każdego stop­nia, o których mowa w § 3.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI (dostępne na CD)

ZAŁĄCZNIK NR 1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ WYKONYWANYCH W RAMACH KOMPETENCJI USTAWOWYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ KIEROWNIKÓW SŁUŻB I INSTYTUCJI WŁAŚCIWYCH W SPRAWACH BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH ALARMOWYCH I STOPNIACH ALARMOWYCH CRP