Dz.U.2013.348 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI 1)

z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie trybu i szczegółowych warunków przekazywania ewidencji związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym  

Na podstawie art. 15a ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb i szczegółowe warunki przekazywania ewidencji:
1) wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni palnej oznakowanej i każdej odrębnej, istotnej części takiej broni,
2) przeznaczonych do obrotu materiałów wybuchowych, broni, amunicji, istotnych części broni i amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
3) zawartych transakcji dotyczących obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - zwanej dalej "ewidencją".

§ 2.
1. Ewidencję prowadzoną w formie księgi ewidencyjnej przekazuje się ministrowi właściwemu do spraw gospodarki przesyłką poleconą, zwaną dalej "przesyłką".
2. Przesyłka składa się z ewidencji ułożonej w kolejności odpowiadającej liczbie porządkowej wskazanej w protokole przekazania ewidencji.
3. Protokół przekazania ewidencji umieszcza się w przesyłce.
4. Przesyłkę:
1) oznakowuje się, umieszczając na niej:
a) nazwę i adres przedsiębiorcy,
b) numer nadany przez przedsiębiorcę odpowiadający kolejności przekazywanych przesyłek;
2) zabezpiecza się w sposób zapobiegający jej uszkodzeniu lub zniszczeniu.
5. Wzór protokołu przekazania ewidencji jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.
W przypadku stwierdzenia:
1) niezgodności protokołu przekazania ewidencji z zawartością przesyłki lub
2) innych niezgodności z wymogami w zakresie trybu i szczegółowych warunków przekazywania ewidencji -przedsiębiorcę wzywa się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przesyłki do niezwłocznego uzupełnienia ewidencji lub spełnienia pozostałych wymogów.

§ 4.
1. Ewidencję prowadzoną z wykorzystaniem elektronicznych metod przetwarzania informacji przekazuje się w formie dokumentu elektronicznego.
2. Do ewidencji, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 2 i § 3.
3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, może być doręczana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 5.
Ewidencję sporządzoną w obowiązującej formie jej prowadzenia można przekazać osobiście, składając ją w siedzibie ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki. Przepisy § 2 i § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 6.
1. Ewidencję uznaje się za przekazaną po przyjęciu jej przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie protokołu przyjęcia ewidencji.
2. Protokół przyjęcia ewidencji sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje przedsiębiorca.
3. Wzór protokołu przyjęcia ewidencji jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Ewidencję przekazuje się w terminie 30 dni od zakończenia wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, uważa się za zachowany, jeżeli przesyłka została nadana przed upływem tego terminu albo w tym terminie została złożona osobiście w siedzibie ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______
1)Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

ZAŁĄCZNIKI (dostępne na CD)

Załącznik nr 1 - Protokół przekazania ewidencji

Załącznik nr 2 - Protokół przyjęcia ewidencji