Dz.U.2012.1027 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI 1)

z dnia 22 sierpnia 2012 r.

w sprawie sposobu ewidencjonowania wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni oznakowanej  

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017) zarządza się, co następuje:
§1.
Rozporządzenie określa sposób ewidencjonowania oraz zakres danych, jakie powinna zawierać dokumentacja wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni palnej oznakowanej i każdej odrębnej, istotnej części takiej broni.
§2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) materiałach - należy przez to rozumieć materiały wybuchowe, broń, amunicję, wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broń palną oznakowaną i każdą odrębną, istotną część takiej broni;
2) kodzie klasyfikacyjnym - należy przez to rozumieć symbol cyfrowo-literowy składający się z klasy i podklasy oraz litery grupy zgodności materiału lub przedmiotu wybuchowego określony w załączniku A do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 110, poz. 641);
3) numerze rozpoznawczym UN - należy przez to rozumieć numer przyporządkowany poszczególnym niebezpiecznym materiałom lub przedmiotom, poprzedzony literowym symbolem UN, wymieniony w załączniku A do umowy, o której mowa w pkt 2.

§3.

1.
Ewidencję wytworzonych materiałów prowadzi się w formie księgi ewidencyjnej zawierającej ponumerowane karty, przesznurowane i opieczętowane przez przedsiębiorcę.
2. Księga ewidencyjna może być prowadzona z wykorzystaniem elektronicznych metod przetwarzania informacji, pod warunkiem stosowania rozwiązań systemowych umożliwiających rejestrację i przechowywanie wszystkich operacji wraz z kopią zapasową oraz pozwalających na ich weryfikację na podstawie dokumentów przechowywanych przez przedsiębiorcę.
3. Dane zawarte w księdze ewidencyjnej chroni się przed:
1) przypadkowym lub celowym uszkodzeniem lub zniszczeniem;
2) kradzieżą;
3) zmianą lub dostępem przez osoby nieuprawnione, w tym również za pomocą złośliwego oprogramowania.
§4.
1.
Ewidencję wytworzonych materiałów wybuchowych prowadzi się odrębnie dla każdego rodzaju oraz typu, w sposób pozwalający na ich identyfikację, w szczególności ze względu na nazwę, rodzaj oraz markę.
2. Ewidencję wytworzonej broni, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni palnej oznakowanej i każdej odrębnej, istotnej części takiej broni prowadzi się odrębnie dla każdego rodzaju, w sposób pozwalający na ich identyfikację ze względu na nazwę, markę, kaliber, serię i numer fabryczny, rok produkcji oraz, w przypadku broni palnej oznakowanej i każdej odrębnej, istotnej części takiej broni, oznaczenie kraju producenta i nazwę wytwórcy.
3. Ewidencję wytworzonej amunicji prowadzi się odrębnie dla każdego rodzaju, marki i kalibru.
4. Materiały ewidencjonuje się w jednostkach masy, długości, objętości, kompletach lub sztukach, stosownie do ich rodzaju oraz typu.
§5.
1.
Dokumentację wytworzonych materiałów prowadzi się dla każdego realizowanego procesu wytwórczego w celu pełnej rejestracji wytworzonych materiałów.
2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, składa się z:
1) księgi ewidencyjnej;
2) raportu produkcyjnego;
3) dokumentu przekazania materiału między komórkami organizacyjnymi przedsiębiorcy;
4) dokumentu zużycia materiału, w przypadku gdy jego zużycia wymaga realizowany proces produkcyjny.
§6.
Wpisu w księdze ewidencyjnej dokonują przedsiębiorca lub osoby upoważnione przez niego na piśmie.
§7.
1.
Podstawą dokonania wpisu w księdze ewidencyjnej jest raport produkcyjny, dokument przekazania materiału między komórkami organizacyjnymi przedsiębiorcy oraz dokument zużycia materiału.
2. Wpisu w księdze ewidencyjnej dokonuje się w sposób trwały i czytelny.
3. Wpis w księdze ewidencyjnej nie może być wymazywany ani w inny sposób usuwany.
4. Zmiany w księdze ewidencyjnej dokonuje się kolorem czerwonym, w sposób czytelny, z podaniem daty i podpisem osoby dokonującej zmiany.
§8.
1.
Księga ewidencyjna, z zastrzeżeniem § 11 i 12, zawiera:
1) numer i datę założenia księgi ewidencyjnej;
2) nazwę handlową, indeks, symbol oraz inne oznaczenia identyfikujące materiał, zgodnie z § 4 ust. 1-3;
3) prawidłową nazwę przewozową, kod klasyfikacyjny i numer rozpoznawczy UN, jeżeli są one wymagane przepisami odrębnymi;
4) datę i kolejny numer wpisu do księgi ewidencyjnej operacji przychodu i rozchodu materiału;
5) jednostkę miary;
6) numer i datę raportu produkcyjnego;
7) ilość przyjętego materiału i oznaczenie dostawcy;
8) numer i datę dokumentu przekazania materiału między komórkami organizacyjnymi przedsiębiorcy lub dokumentu zużycia materiału;
9) oznaczenie odbiorcy;
10) ilość wydanego materiału;
11) stan magazynu po operacji przychodu albo rozchodu materiału;
12) podpis osoby upoważnionej do prowadzenia ewidencji.
2. Przez prawidłową nazwę przewozową rozumie się nazwę materiału lub przedmiotu niebezpiecznego określoną w załączniku A do umowy, o której mowa w § 2 pkt 2, przyporządkowaną numerowi rozpoznawczemu UN.
§9.
1.
Raport produkcyjny zawiera:
1) numer i datę sporządzenia raportu;
2) nazwę i symbol komórki organizacyjnej przedsiębiorcy;
3) zużyte w procesie wytwarzania surowce i półprodukty, zakwalifikowane jako:
a) materiały wybuchowe lub
b) istotne elementy broni lub amunicji albo komponenty, elementy wyposażenia, składniki lub akcesoria wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, ustalone w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
4) nazwę handlową, indeks, symbol oraz inne oznaczenia identyfikujące materiał, zgodnie z § 4 ust. 1-3;
5) ilość wytworzonego materiału;
6) nazwisko i podpis osoby:
a) sporządzającej raport produkcyjny,
b) zatwierdzającej raport produkcyjny.
2. Dokument przekazania materiału między komórkami organizacyjnymi przedsiębiorcy zawiera:
1) numer i datę sporządzenia dokumentu;
2) nazwę lub symbol komórki organizacyjnej przedsiębiorcy przekazującej i otrzymującej materiał;
3) nazwę handlową, indeks, symbol oraz inne oznaczenia identyfikujące materiał, zgodnie z § 4 ust. 1-3;
4) przekazaną ilość materiału i jednostkę miary;
5) nazwisko i podpis osoby:
a) sporządzającej dokument,
b) wydającej materiał,
c) upoważnionej do pobrania materiału.
3. Dokument zużycia materiału zawiera:
1) numer i datę sporządzenia dokumentu;
2) nazwę i symbol komórki organizacyjnej przedsiębiorcy;
3) nazwę handlową, indeks, symbol oraz inne oznaczenia identyfikujące zużyty materiał, zgodnie z § 4 ust. 1-3;
4) ilość zużytego materiału i jednostkę miary;
5) cel zużycia materiału;
6) nazwisko i podpis osoby:
a) sporządzającej dokument,
b) dokonującej zużycia materiału,
c) potwierdzającej dokonanie zużycia materiału.
§10.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami może prowadzić jedną dokumentację zawierającą dokumentację materiałów wytworzonych i przeznaczonych do obrotu oraz ewidencję transakcji tymi materiałami.
§11.
Księga ewidencyjna naprawionej broni oraz broni palnej oznakowanej i każdej odrębnej, istotnej części tych broni prowadzona przez przedsiębiorcę wykonującego działalność rusznikarską zawiera:
1) numer i datę założenia księgi ewidencyjnej;
2) datę przyjęcia broni oraz broni palnej oznakowanej i każdej odrębnej, istotnej części tych broni;
3) rodzaj i oznaczenie broni oraz broni palnej oznakowanej i każdej odrębnej, istotnej części tych broni - nazwę, kaliber, serię, numer fabryczny, kraj producenta, nazwę wytwórcy oraz rok produkcji;
4) oznaczenie zlecającego usługę i dokumentu uprawniającego do posiadania broni oraz broni palnej oznakowanej i każdej odrębnej, istotnej części tych broni - nazwę, numer, datę wystawienia i oznaczenie organu, który wydał dokument;
5) cel przyjęcia i zakres naprawy;
6) numer dokumentu przychodu albo rozchodu w rejestrze dokumentów;
7) nazwę i oznakowanie istotnych części broni oraz broni palnej oznakowanej, odzyskanych po jej naprawie lub przerobieniu, ich przeznaczenie i zagospodarowanie;
8) potwierdzenie wydania pokwitowania przyjęcia broni oraz broni palnej oznakowanej i każdej odrębnej, istotnej części tych broni zawierającego dane określone w pkt 3 i 4;
9) pokwitowanie i datę odbioru broni oraz broni palnej oznakowanej i każdej odrębnej, istotnej części tych broni.
§12.
1.
Księga ewidencyjna wytworzonej broni, o której mowa w art. 11 pkt 7, 8 i 11 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576), zawiera:
1) numer i datę jej założenia;
2) rodzaj broni;
3) liczbę wytworzonych egzemplarzy broni;
4) datę i kolejny numer wpisu do księgi ewidencyjnej operacji przychodu i rozchodu broni;
5) numer i datę raportu produkcyjnego;
6) stan magazynu po operacji przychodu albo rozchodu broni;
7) podpis osoby upoważnionej do prowadzenia ewidencji.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do prowadzenia księgi ewidencyjnej wytworzonej amunicji do broni, o której mowa w art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
§13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

--------------------------------
1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 września 2002 r. w sprawie ewidencjonowania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 163, poz. 1346 oraz z 2003 r. Nr 143, poz. 1394), które na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 38, poz. 195 i Nr 51, poz. 263) utraciło moc z dniem 11 marca 2012 r.