Dz.U.2012.1004

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 24 sierpnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego trybu i warunków przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe2)

Na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576) zarządza się, co następuje:
§1.
1.
Rozporządzenie określa szczegółowy tryb i warunki przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem operatora, w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.3)).
2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do przesyłek zawierających amunicję hukową o kalibrze do 6 mm oraz broń, której posiadanie nie wymaga pozwolenia, z wyłączeniem broni pneumatycznej.
§2.
1.
Broń lub amunicję przesyła się w opakowaniu zaplombowanym i oznakowanym przez operatora w sposób trwały i widoczny.
2. W przypadku przesyłki zawierającej broń lub amunicję, zwanej dalej "przesyłką", nadesłanej z zagranicy, niespełniającej wymogu, o którym mowa w ust. 1, operator zapewnia właściwe jej oznakowanie i opakowanie.
3. Na opakowaniu przesyłki umieszcza się pouczenie o następującej treści: "Znalazca niniejszej przesyłki powinien niezwłocznie przekazać ją najbliższej jednostce Policji. Przesyłki nie rozplombowywać i nie otwierać".
4. Operator sporządza protokół uszkodzenia w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki oraz niezwłocznie powiadamia najbliższą jednostkę Policji w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia braków w jej zawartości.
§3.
1.
Jeżeli podczas przesyłania przesyłki zaistnieje konieczność jej przechowania, do czasu wydania przesyłki adresatowi przechowuje się ją w magazynie broni.
2. Przechowywana przesyłka w magazynie broni podlega ewidencjonowaniu.
3. Do przechowywania przesyłki w magazynie broni oraz jej ewidencjonowania stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
§4.
1.
Operator podczas przewożenia przesyłki zapewnia bezpośrednią ochronę fizyczną przesyłki przez pracownika ochrony uzbrojonego w broń palną bojową, spełniającego warunki określone w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.4)).
2. Przesyłka jest chroniona;
1) przez co najmniej jednego pracownika ochrony, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy zawiera nie więcej niż:
a) 20 sztuk broni palnej, na której posiadanie jest wymagane pozwolenie,
b) 100 sztuk broni innej niż palna, na której posiadanie jest wymagane pozwolenie, lub broni pneumatycznej,
c) 10 000 sztuk amunicji;
2) przez co najmniej dwóch pracowników ochrony, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy zawiera większą liczbę broni lub amunicji niż wymieniona w pkt 1.

3.
Przy przewożeniu przesyłek operator zapewnia ochronę zgodnie z ust. 2, uwzględniając łączną liczbę przewożonych sztuk broni lub amunicji.
§5.
Przewożenie przesyłek wykonuje się przy użyciu pojazdów spełniających wymagania dla pojazdów przewożących wartości pieniężne oraz pojazdów ubezpieczających, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
§6.
1.
Operator prowadzi odrębną ewidencję przesyłek zawierających broń lub amunicję.
2. Wpisu do ewidencji dokonuje się z chwilą przyjęcia przesyłki.
3. Ewidencja przesyłek krajowych powinna zawierać:
1) oznaczenie nadawcy oraz jego adres;
2) nazwę i numer dokumentu uprawniającego nadawcę do obrotu lub posiadania broni lub amunicji oraz wskazanie organu wydającego dokument;
3) datę nadania przesyłki;
4) oznaczenie adresata oraz jego adres;
5) nazwę i numer dokumentu uprawniającego adresata do obrotu lub posiadania broni lub amunicji oraz wskazanie organu wydającego dokument;
6) imiona i nazwiska pracowników wykonujących ochronę przesyłki;
7) adnotację o miejscu przechowywania przesyłki przed jej doręczeniem;
8) liczbę sztuk broni lub amunicji, rodzaj, model, kaliber i numer seryjny broni;
9) datę odbioru przesyłki;
10) ewentualne uwagi;
11) podpis ewidencjonującego.
4. Ewidencja przesyłek zawierających broń lub amunicję przesyłaną z zagranicy albo za granicę powinna zawierać:
1) oznaczenie nadawcy oraz jego adres;
2) nazwę i numer dokumentu uprawniającego nadawcę do obrotu lub posiadania broni lub amunicji oraz wskazanie organu wydającego dokument;
3) datę nadania przesyłki;
4) oznaczenie adresata oraz jego adres;
5) imiona i nazwiska pracowników wykonujących ochronę przesyłki;
6) informacje o przedstawieniu przesyłki organowi celnemu;
7) liczbę sztuk broni lub amunicji, rodzaj, model, kaliber i numer seryjny broni;
8) nazwę i numer dokumentu uprawniającego adresata do obrotu lub posiadania broni lub amunicji oraz wskazanie organu wydającego dokument;
9) datę odbioru przesyłki;
10) ewentualne uwagi;
11) podpis ewidencjonującego.
5. Informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 6, podaje się po dopełnieniu formalności celnych oraz pod warunkiem, że przesyłka podlegała, zgodnie z przepisami prawa celnego, przedstawieniu organowi celnemu.
§7.
1.
Przesyłkę zawierającą broń lub amunicję adresat zobowiązany jest odebrać osobiście w placówce operatora. Przesyłka wydawana jest adresatowi w specjalnie do tego celu wyodrębnionym pomieszczeniu.
2. Operator powiadamia adresata o miejscu i terminie odbioru przesyłki.
§8.
1.
Przesyłka jest wydawana wyłącznie adresatowi za pisemnym potwierdzeniem odbioru po stwierdzeniu:
1) w przypadku osoby fizycznej - tożsamości tej osoby na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) w przypadku osoby prawnej - tożsamości osoby uprawnionej do działania w imieniu osoby prawnej na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz odpisu właściwego rejestru lub pełnomocnictwa upoważniającego osobę odbierającą do działania w imieniu osoby prawnej, przy czym pełnomocnictwo operator zatrzymuje.

2.
W przypadku odmowy przyjęcia przez adresata przesyłki operator niezwłocznie przekazuje ją nadawcy.
§9.
1.
Przesyłki zawierające broń lub amunicję, które są przez operatora wprowadzane na obszar celny Unii Europejskiej lub wyprowadzane poza ten obszar, podlegają obowiązkowi dopełnienia formalności celnych związanych z nadaniem im stosownego przeznaczenia celnego zgodnie z przepisami prawa celnego.
2. Realizacja czynności, o których mowa w § 7 oraz § 8 ust. 2, możliwa jest po dopełnieniu formalności wynikających z przepisów prawa celnego.
§10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.5)

====================
1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).
2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. UE L 256 z 13.09.1991, str. 51; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 3) w brzmieniu nadanym dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 r. (Dz. Urz. UE L 179/5 z 08.07.2008, str. 5).
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 951.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 908.
5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków przesyłania broni za pośrednictwem podmiotów zajmujących się przewożeniem i doręczaniem przesyłek (Dz. U. Nr 198, poz. 1926), które utraciło moc z dniem 10 marca 2012 r., na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 38, poz. 195 i Nr 51, poz. 263).