Dz.U.2010.83.542

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW


z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej 

Na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§
 1. 
Rozporządzenie określa:
  1) sposób tworzenia, aktualizacji oraz strukturę planów ochrony infrastruktury krytycznej opracowywanych przez właścicieli oraz posiadaczy samoistnych i zależnych obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej, zwanych dalej "operatorami infrastruktury krytycznej";
  2) warunki i tryb uznania spełnienia obowiązku posiadania planu odpowiadającego wymogom planu ochrony infrastruktury krytycznej.

§ 2. 
1. Plan ochrony infrastruktury krytycznej, zwany dalej "planem", sporządza się w postaci papierowej i elektronicznej.
2. Plan w postaci elektronicznej sporządza się z wykorzystaniem standardowego oprogramowania komputerowego, umożliwiającego przenoszenie, kopiowanie i wymianę danych.
3. Elementami struktury planu są:
  1) dane ogólne:
a) obejmujące nazwę i lokalizację infrastruktury krytycznej,
b) pozwalające zidentyfikować operatora infrastruktury krytycznej: nazwa, adres i siedziba, numery REGON, NIP i KRS,
c) pozwalające zidentyfikować zarządzającego przedsiębiorstwem w imieniu operatora infrastruktury krytycznej: nazwa, adres i siedziba, numery REGON, NIP i KRS,
d) obejmujące w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zwanej dalej "ustawą" - dane służbowe osoby, o której mowa w art. 6 ust. 5a ustawy, odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami właściwymi w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej,
e) obejmujące imię i nazwisko osoby sporządzającej plan;
  2) dane infrastruktury krytycznej obejmujące:
a) charakterystykę i podstawowe parametry techniczne,
b) plan (mapę) z naniesieniem lokalizacji obiektów, instalacji lub systemu,
c) funkcjonalne połączenia z innymi obiektami, instalacjami, urządzeniami lub usługami;
  3) charakterystyka:
a) zagrożeń dla infrastruktury krytycznej oraz oceny ryzyka ich wystąpienia wraz z przewidywanymi scenariuszami rozwoju zdarzeń,
b) zależności infrastruktury krytycznej od pozostałych systemów infrastruktury krytycznej oraz możliwości zakłócenia jej funkcjonowania w wyniku zakłóceń powstałych w pozostałych systemach infrastruktury krytycznej,
c) zasobów własnych możliwych do wykorzystania w celu ochrony infrastruktury krytycznej,
d) zasobów właściwych terytorialnie organów, możliwych do wykorzystania w celu ochrony infrastruktury krytycznej;
  4) zasadnicze warianty:
a) działania w sytuacji zagrożenia lub zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej,
b) zapewnienia ciągłości funkcjonowania infrastruktury krytycznej,
c) odtwarzania infrastruktury krytycznej;
  5) zasady współpracy z właściwymi miejscowo:
a) centrami zarządzania kryzysowego,
b) organami administracji publicznej.
4. Plan podpisuje operator infrastruktury krytycznej.
5. Operator infrastruktury krytycznej może zawrzeć w planie inne elementy niewymienione w ust. 3, biorąc pod uwagę specyfikę infrastruktury krytycznej lub charakterystykę zagrożeń.
6. Do planu stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych lub o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa.

§
 3. 
Operator infrastruktury krytycznej sporządza plan w terminie 9 miesięcy od daty otrzymania od dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zwanego dalej "dyrektorem Centrum", informacji o ujęciu w wykazie, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 4 ustawy.

§ 4. 
1. Plan wymaga uzgodnienia:
  1) w zakresie ich dotyczącym z właściwymi terytorialnie:
a) wojewodą,
b) komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej,
c) komendantem wojewódzkim Policji,
d) dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej,
e) wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego,
f) wojewódzkim lekarzem weterynarii,
g) państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym,
h) dyrektorem urzędu morskiego;
  2) z ministrem lub kierownikiem urzędu centralnego, we właściwości którego znajduje się system, do którego została zaliczona dana infrastruktura krytyczna.
2. Uzgodnienie następuje przez podpisanie arkusza uzgodnień przez:
  1) podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - w terminie 14 dni od daty otrzymania przez niego planu;
  2) ministra lub kierownika urzędu centralnego, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - w terminie 45 dni od daty przedłożenia planu.
3. Odmowa uzgodnienia planu wymaga pisemnego uzasadnienia oraz wskazania elementów wymagających poprawy lub uzupełnienia i nowego terminu przedłożenia planu.
4. Odmowa uzgodnienia planu w całości lub części może nastąpić w przypadku:
  1) niespełnienia wymogów, o których mowa w § 2;
  2) przedstawienia rozwiązań niegwarantujących bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej;
  3) braku spójności z Narodowym Programem Ochrony Infrastruktury Krytycznej, o którym mowa w art. 5b ust. 1 ustawy.
5. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są uprawnione do poprawiania w planie oczywistych pomyłek.
6. Operator infrastruktury krytycznej przedkłada plan wraz z arkuszem uzgodnień do zatwierdzenia dyrektorowi Centrum w terminie 14 dni od daty dokonania ostatniego uzgodnienia.
7. W przypadku braku uzgodnienia ze względu na rozbieżność stanowisk, operator infrastruktury krytycznej przedkłada plan wraz z protokołem rozbieżności do zatwierdzenia dyrektorowi Centrum w terminie 14 dni od daty zakończenia uzgodnień ze wszystkimi podmiotami, o których mowa w ust. 1.
8. Dyrektor Centrum, po rozpatrzeniu ewentualnych rozbieżności, zatwierdza plan w terminie 90 dni od daty przedłożenia. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.

§
 5. 
1. Aktualizacja planów odbywa się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa lata.
2. Wprowadzone zmiany wymagają uzgodnienia i zatwierdzenia, w trybie określonym w § 4.

§
 6. 
1. Operator infrastruktury krytycznej, który jest w posiadaniu innego planu, opracowanego na podstawie przepisów odrębnych i odpowiadającego wymogom, o których mowa w § 2, może przedłożyć ten plan dyrektorowi Centrum w celu uznania spełnienia obowiązku posiadania planu odpowiadającego wymogom planu.
2. Dyrektor Centrum, kierując się potrzebą zapewnienia ciągłości funkcjonowania infrastruktury krytycznej oraz Narodowym Programem Ochrony Infrastruktury Krytycznej, uznaje spełnienie obowiązku posiadania planu odpowiadającego wymogom planu w trybie określonym w § 4 ust. 3-8.

§
 7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______
1)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076.